Aanpassing voorwaarden Energie Transitiefonds per 1 oktober 2019

Op 12 juli 2019 is het prospectus van Energie Transitiefonds op een viertal punten gewijzigd. Deze gewijzigde voorwaarden uit het prospectus gelden per 1 oktober 2019. Hieronder vindt u een samenvatting van de wijzigingen.

 

 1. Bepaling intrinsieke waarde bij verkoop participaties
  Participanten hebben vier keer per jaar de mogelijkheid participaties te verkopen aan het fonds: op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 31 december. De intrinsieke waarde waartegen het fonds de participaties op genoemde data inkoopt wordt niet langer bepaald op 28 (29) februari, 31 mei, 31 augustus en 30 november. De nieuwe peildata zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

In het prospectus is een extra voorwaarde toegevoegd. Daalt de intrinsieke waarde in de maand voorafgaand aan de inkoop met meer dan 10%? Dan mag de participant zijn of haar inkoopverzoek intrekken binnen 7 dagen na vaststelling van de intrinsieke waarde waartegen ingekocht wordt.

De motivatie voor deze wijziging is drieledig.

  1. Op de momenten dat inkoop én uitgifte plaatsvindt zal dit tegen dezelfde intrinsieke waarde geschieden.
  2. Uitgaande van een positief rendement betaalt het fonds uittredende participanten een hogere prijs voor hun participaties. Het risico van een veel lagere prijs bij inkoop is afgedekt door de toegevoegde mogelijkheid voor de participant om de opdracht te annuleren.
  3. De prijsbepaling bij inkoop van participaties ligt hiermee in lijn met de andere fondsen onder beheer bij Meewind.

Kan een participant zich niet vinden in deze wijziging? Dan is het tot en met 1 oktober 2019 mogelijk om participaties ter inkoop aan te bieden aan Energie Transitiefonds onder de bij inschrijving overeengekomen voorwaarden.

Alle participaties die Energie Transitiefonds op 1 oktober 2019 overneemt zullen worden ingekocht tegen de intrinsieke waarde van 31 augustus of 30 september 2019; de hoogste van beide intrinsieke waarden geldt.

 

 1. Geen administratiekosten meer bij verkoop na twee jaar
  De administratiekosten bij verkoop van participaties komen twee jaar na verkrijging van deze participaties te vervallen. Een participant die zijn of haar participaties meer dan twee jaar in bezit heeft, betaalt dus geen € 25,- maar € 0,- bij verkoop van deze participaties aan het fonds.

 

 1. Verruiming overdraagbaarheid participaties
  Participaties in Energie Transitiefonds zijn vanaf 1 oktober overdraagbaar als schenking aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de participant of als onderdeel van een erfenis bij overlijden.

 

 1. Bevestiging: uitgifte van fracties van participaties mogelijk
  In het prospectus is ondubbelzinnig opgenomen dat Energie Transitiefonds niet uitsluitend gehele participaties uitgeeft, maar ook fracties van participaties. In de praktijk geeft het fonds al vanaf de start fracties van participaties uit. Deze toevoeging aan het prospectus is daarmee uitsluitend van informatieve aard.

 

Het op 12 juli 2019 gedateerde prospectus is per direct gepubliceerd en te raadplegen via onderstaande link.

Prospectus Energie Transitiefonds – 12 juli 2019

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022