header
Regionaal Duurzaam

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

logo-regionaalduurzaam1-small-v2Fonds: Regionaal Duurzaam 1

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van Regionaal Duurzaam 1 is om het grote publiek te betrekken bij de financiering van lokale duurzame energieproductie om daarmee een maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van duurzame energie te bewerkstelligen en burgers te laten participeren in de ontwikkelingen van duurzame energieproductie.

Het beleggingsbeleid van Regionaal Duurzaam 1 is gebaseerd op in een vroeg stadium toegang te krijgen tot potentiële beleggingsobjecten, hiervoor kan een participerende rol in bouw- en ontwikkelingstrajecten noodzakelijk zijn.
Het portfolio van fonds Regionaal Duurzaam 1 bestaat uit investeringen in het vreemd vermogen en risicodragend kapitaal van door de Nederlandse overheid erkende groenprojecten.

De exploitatie van een installatie eindigt na de exploitatietermijn. Deze termijn varieert voor projecten tussen de 10 en 25 jaar. In de exploitatie wordt uitgegaan dat de restwaarde gelijk is aan de sloopkosten. Regionaal Duurzaam 1 streeft er naar om jaarlijks 4 tot 5% dividend uit te keren aan de participanten. Het fonds is vrijgesteld van de heffing van dividendbelasting. Regionaal Duurzaam 1 heeft de status van fiscale beleggingsinstelling (“FBI”), als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het resultaat van Regionaal Duurzaam 1 is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%.
Regionaal Duurzaam 1 heeft de status van groenfonds wat betekent dat participanten in het fonds in aanmerking komen voor vrijstelling van vermogensrendementsheffing.

Regionaal Duurzaam 1 is niet gekoppeld aan een benchmark.
Regionaal Duurzaam 1 is bereid aan het einde van iedere maand participaties te verkopen en aan het einde van ieder kwartaal participaties in te kopen tegen de dan geldende intrinsieke waarde.


Risico- en opbrengstprofiel

rd-rm

 

 

 

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor Regionaal Duurzaam 1:

  • Regionaal Duurzaam 1 belegt het fondsvermogen in minderheidsbelangen van individuele project BV’s.
  • De transitie naar duurzame energie is in volle gang. Hierdoor kunnen diverse nieuwe ontwikkelingen doorbreken. Fluctuaties in de exploitatie van de andere installaties kunnen zich direct vertalen in een gewijzigd rendement.
  • De ontwikkeling van de energieprijs op lange termijn is een variabele in de exploitatie van duurzame energie-installaties, die grote invloed uitoefent op het rendement.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de site van Meewind pagina ‘Nadere toelichting rendement en risico‘ of naar het prospectus van Regionaal Duurzaam 1.


Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Uitstapvergoeding
3%
€ 25 per transactie
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten1,2% beheerkosten per jaar. Overige kosten bedragen max 0,8% per jaar (oprichtings-, marketing, bewaarder, accountants- en toezichtkosten).
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding0%

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Kosten’ in het prospectus Regionaal Duurzaam 1, verkrijgbaar via de website: www.meewind.nl.


In het verleden behaalde resultaten

Rendement in: %
Valuta: Euro’s
Datum eerste koers: 1 februari 2013

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Maar geen rekening gehouden met 3% emissiekosten of de kosten ter hoogte van €25,- bij verkoop.


Praktische aanvullende informatie

Toezicht: Aan dit fonds is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Administrateur: SGG Financial Services B.V.

Meer informatie: Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.meewind.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koers van Regionaal Duurzaam 1.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Seawind Capital Partners B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van Regionaal Duurzaam 1 is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 januari 2017.

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test