header
Zeewind Bestaande parken

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Fonds:Zeewind Bestaande Parken, een subfonds van Meewind Paraplufonds duurzame energieprojecten

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van Zeewind Bestaande Parken is om het grote publiek te betrekken bij de financiering van offshore windparken om daarmee een maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van duurzame energie te bewerkstelligen en burgers te laten participeren in de ontwikkelingen van de offshore windsector.

Zeewind Bestaande Parken zal uitsluitend beleggen in de exploitatie van offshore windparken die aan de rendementsdoelstelling voldoen. In de praktijk betekent dit dat de bouw is gerealiseerd en het park is opgeleverd.

Zeewind Bestaande Parken heeft een aandeel van 21,46% in het offshore windpark Belwind N.V. De belegging betreft een deelname in het risicodragend kapitaal (equity) en achtergestelde leningen (quasi equity).

Belwind N.V. is sedert december 2010 operationeel en de exploitatie eindigt na de exploitatie-termijn van 28 jaar. In de exploitatie wordt uitgegaan dat de restwaarde gelijk is aan de sloopkosten. De Belwind concessie is in 2015 met 8 jaar verlengd tot 2038. In 2014 is het windpark uitgebreid met een testturbine van 6MW.

Fonds Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening (quasi equity) verstrekt aan het aangrenzende windpark Northwind N.V.

Zeewind Bestaande Parken streeft er naar om ten minste jaarlijks dividend uit te keren aan de participanten onder aftrek van 15% dividendbelasting. Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten (Meewind) heeft de status van fiscale beleggingsinstelling (“FBI”), als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat van Meewind (en haar subfondsen, zoals Zeewind Bestaande Parken) is onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals het uitkeren van de beschikbare winst.

Zeewind Bestaande Parken is niet gekoppeld aan een benchmark.
Zeewind Bestaande Parken is bereid aan het einde van ieder kwartaal participaties in te kopen tegen de dan geldende intrinsieke waarde.


Risico- en opbrengstprofiel

zwbp-rm

 

 

 

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor Zeewind Bestaande Parken:

  • Wereldwijd is slechts enkele jaren ervaring opgedaan met offshore windparken. Het betreft een nieuwe vorm van duurzame energieproductie. Fluctuaties in de exploitatie van de parken zullen zich direct vertalen in een gewijzigd rendement.
  • De ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op lange termijn (20 jaar) is een variabele in de exploitatie van een windpark die grote invloed uitoefent op het rendement. Door de  structuur van de ondersteunende subsidie wordt de facto de marktprijs plus subsidie per kWh gedurende de eerste 20 jaar van de exploitatiefase gestabiliseerd.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de website van  Meewind pagina “Nadere toelichting rendement en risico” of naar het prospectus van
Meewind paraplufonds dan wel het Aanvullend prospectus van Subfonds Zeewind Bestaande Parken.


Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te  dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Uitstapvergoeding
3%
€ 25 per transactie
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.
Lopende kosten1,2% beheerkosten per jaar. Overige kosten bedragen max 0,5% per jaar (oprichtings-, marketing-, bewaarder-, accountants- en toezichtkosten).
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.
Prestatievergoeding0%

 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Kosten’ in het prospectus Meewind paraplufonds en het Aanvullend prospectus van Subfonds Zeewind Bestaande Parken, verkrijgbaar via de website: www.meewind.nl.


In het verleden behaalde resultaten

 

 

 

 

Rendement in % – Valuta: Euro’s – Datum eerste koers: 29 februari 2008.

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Maar geen rekening gehouden met 3% emissiekosten of de kosten ter hoogte van EUR 25,- bij verkoop.

Het historisch rendement (t/m 2014) is behaald door subfonds Zeewind 1 waaruit, op 1 januari 2015, Zeewind Bestaande Parken is ontstaan.


Praktische aanvullende informatie

Toezicht: Aan dit fonds is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Administrateur: SGG Financial Services B.V.

Meer informatie: Het prospectus van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten, het Aanvullend prospectus van Zeewind Bestaande Parken en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.meewind.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koers van Zeewind Bestaande Parken.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Seawind Capital Partners B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten dan wel het Aanvullend prospectus van Zeewind Bestaande Parken is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 september 2017.

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test