header
Zeewind Nieuwe Parken

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Fonds: Zeewind Nieuwe Parken, een subfonds van Meewind Paraplufonds duurzame energieprojecten

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van Zeewind Nieuwe Parken is om het grote publiek te betrekken bij de financiering van offshore windparken om daarmee een maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van duurzame energie te bewerkstelligen en burgers te laten participeren in de ontwikkelingen van de offshore windsector.

Zeewind Nieuwe Parken zal uitsluitend beleggen in de ontwikkeling en bouw van offshore windparken die aan de rendementsdoelstelling van het fonds voldoen. Teneinde beoogde rendementsdoelstellingen te realiseren kan een beperkte investering in de kosten voor het aanbieden van een tender door een consortium voor het verkrijgen van nieuwe projecten noodzakelijk zijn.

Zeewind Nieuwe Parken heeft een aandeel van 19,91% in het in aanbouw zijnde offshore windpark NOBELWIND N.V. (165 MW). De belegging betreft een deelname in het risicodragend kapitaal (equity) en achtergestelde leningen (quasi equity).

De vergunning is reeds in 2009 verleend en de subsidie is toegezegd. De eerste fase van Belwind is reeds gerealiseerd en ondergebracht in het fonds Zeewind Bestaande Parken. De tweede fase wordt ontwikkeld en gebouwd onder de naam NOBELWIND N.V. De ontwikkeling is in 2014 opgestart en de financial close heeft in oktober 2015 plaatsgevonden. Naar verwachting is medio 2017 het gehele park opgeleverd en volledig operationeel.

Zeewind Nieuwe Parken heeft als subfonds van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten (Meewind) de status van fiscale beleggingsinstelling (“FBI”), als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat van Meewind (en haar subfondsen, zoals Zeewind Nieuwe Parken) is onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals het 100% uitkeren van de beschikbare winst.

Zeewind Nieuwe Parken is niet gekoppeld aan een benchmark. Zeewind Nieuwe Parken is bereid aan het einde van iedere maand participaties te verkopen en aan het einde van ieder kwartaal participaties in te kopen tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde.


Risico- en opbrengstprofiel

zwnp-rm

 

 

 

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor Zeewind Nieuwe Parken:

  • Wereldwijd is slechts enkele jaren ervaring opgedaan met offshore windparken. Het betreft een relatief nieuwe vorm van duurzame energieproductie. Meerkosten tijdens de bouw
    zullen zich direct vertalen in een gewijzigd rendement.
  • De ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op lange termijn
    (20 jaar) is een variabele in de exploitatie van een windpark,
    die grote invloed uitoefent op het rendement. Door de structuur van de ondersteunende subsidie wordt de facto de marktprijs plus subsidie per kWh gedurende de eerste 20 jaar van de exploitatiefase gestabiliseerd.
  • Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de website van Meewind pagina “Nadere toelichting rendement en risico” of naar het prospectus van Meewind dan wel het Aanvullend prospectus van Zeewind Nieuwe Parken.

Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Uitstapvergoeding
3%
€ 25 per transactie.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.
Lopende kosten1,2% beheerkosten per jaar. Overige kosten bedragen max 0,5% per jaar (oprichtings-, marketing, bewaarder, accountants- en toezichtkosten).
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.
Prestatievergoeding0%

 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Kosten’ in het prospectus Meewind paraplufonds en het Aanvullend prospectus van Subfonds Zeewind Nieuwe Parken, verkrijgbaar via de website: www.meewind.nl.


In het verleden behaalde resultaten

Rendement in % – Valuta: Euro’s – Datum eerste koers: 29 februari 2008.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Maar geen rekening gehouden met 3% emissiekosten of de kosten ter hoogte van EUR 25,-  bij verkoop.

Het historisch rendement (t/m 2014) is behaald door Meewind subfonds Zeewind 1 waaruit, op 1 januari 2015, Meewind Subfonds Zeewind Nieuwe Parken is ontstaan.


Praktische aanvullende informatie

Toezicht: Aan dit fonds is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.

Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Administrateur: SGG Financial Services B.V.

Meer informatie: Het prospectus van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten, het Aanvullend prospectus van Zeewind Nieuwe Parken en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.meewind.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en de koers van Zeewind Nieuwe Parken.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Seawind Capital Partners B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten dan wel het Aanvullend prospectus van Zeewind Nieuwe Parken is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 januari 2017.

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test