Fonds Hollandse Kust

Investering in:
Hollandse Kust Zuid 3 en 4
 • 4,5-8%
  verwacht rendement
 • De eerste Nederlandse offshore windparken met burgerparticipatie
 • Beleg in de nieuwste generatie windturbines

Update: Bij de uitslag van de aanbestedingsprocedure van de windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 is Vattenfall aangewezen als winnaar. Daarmee is het consortium waar Meewind van uitmaakt afgevallen voor deze windparken en zal Fonds Hollandse Kust de beoogde belegging in deze windparken dus niet kunnen aanbieden. Momenteel wordt geïnventariseerd hoe een belegging in een volgend Nederlands offshore windpark gestalte kan krijgen.

Fonds Hollandse Kust doet mee met de tender offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4. Indien het consortium waarin het fonds deelneemt in de aanbesteding als winnaar wordt aangewezen zal daarmee voor het eerst participatie door particuliere beleggers in offshore windparken in Nederland mogelijk worden. Met de capaciteit van 760 megawatt zullen de windparken voldoende energie opwekken voor het gebruik van 1 miljoen huishoudens

Ontwikkeling en kostendaling
De techniek en markt van offshore windparken heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen is de techniek met sprongen vooruitgegaan, ook andere factoren zoals financiering, bouw en onderhoud hebben zich positief ontwikkeld. Hierdoor hebben ontwikkelaars tegenwoordig voldoende vertrouwen in de techniek om zonder ondersteuning, in de vorm van subsidie op de geleverde energie, mee te doen met de aanbesteding: Offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee worden zonder subsidie ontwikkeld en gebouwd.

Risicobeheersing is doorslaggevend
Aangezien alle partijen die aan de aanbesteding deelnemen een bod zonder subsidie indienen is prijs geen onderdeel bij de selectie van het winnende bod. Bij de beoordeling van ingediende voorstellen wordt de meeste waarde gehecht aan de waarschijnlijkheid dat het park tot stand komt en voor een periode van ten minste 25 jaar geëxploiteerd wordt. Bij de beoordeling van de biedingen wegen daarom de identificatie van mogelijke risico’s en de maatregelen om deze risico’s op voorhand te beperken het zwaarst.

Naast optimale risicobeheersing in de ontwikkeling van het project beheerst Meewind de risico’s voor het fonds optimaal door als beheerder de kosten van ontwikkeling voorafgaand aan winst van de aanbesteding te dragen. Bij winst wordt het aandeel in Hollandse Kust Zuid 3 en 4 in het fonds gebracht. Indien het consortium waarin Meewind deelneemt niet als winnaar wordt aangewezen zijn de gemaakte kosten voor rekening van de Beheerder.

Ik wil op de hoogte blijven
Facts & figures
 • Fonds Hollandse Kust beoogt te investeren in Nederlandse offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4.
 • Bij eerste uitgifte belegt u in Fonds Hollandse Kust voor € 250 (plus 3% emissiekosten) per participatie.
 • Na eerste uitgifte worden nieuwe participaties maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
 • Het fonds is bereid door participanten ter verkoop aangeboden participaties elke 3 maanden in te kopen.
 • Fonds Hollandse Kust is per 29 april 2019 ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.
 • Het Fonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Door te participeren in Fonds Hollandse Kust belegt u in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4. De windparken worden, na onherroepelijke toewijzing van de concessie en vergunning in de zomer van 2019, eind 2020 gefinancierd en in 2,5 jaar daaropvolgend gebouwd.

Belang Fonds Hollandse Kust
Afhankelijk van de definitieve verdeling van aandeelhouders na toewijzing van concessie en vergunning zal Fonds Hollandse Kust een belang van 5 tot 15% in windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 kunnen financieren.

Zekerstellingen
Gezien de huidige lage rentetarieven zal het consortium bij toewijzing van concessie en vergunning voorafgaand aan de financial close eind 2020 een laag rentetarief afsluiten door het beschikbaar stellen van een bankgarantie.

Daarnaast vraagt de Nederlandse overheid een financiële garantstelling van het consortium die bij oplevering van het park vrijvalt. Deze garantstelling geeft de Nederlandse overheid de zekerheid dat het park binnen de gestelde eisen en termijn gebouwd wordt.

Fonds Hollandse Kust zal daarom direct na toewijzing van de concessie en vergunning de eerste participaties kunnen uitgeven.

Wees als eerste op te hoogte van de uitgifte en Meld u aan voor updates.

Afhankelijk van de uiteindelijke financiering van het windpark zal het verwachte rendement voor het fonds, na kosten, tussen 4,5% en 8% liggen voor een periode van tenminste 25 jaar.

Beheersing minimum
De onderkant van het verwachte rendement wordt beheerst door een aandeelhouderslening tegen een vast tarief. Hiermee verzekert het fonds zich, bij normaal te verwachten beschikbaarheid van turbines en wind, van voldoende contante inkomsten om mogelijke verkoop van participaties aan het fonds te kunnen verwerken en dividenden uit te kunnen keren.

Mogelijkheid voor hogere rendementen
Door de structuur waarmee Fonds Hollandse Kust zal deelnemen in de windparken wordt de onderkant van de rendementsverwachting afgedekt door een aandeelhouderslening met een vaste rente.

Doordat het fonds daarnaast medeaandeelhouder van de windparken wordt bij winst van de tender worden hogere rendementen op het fondsvermogen mogelijk. Alle winsten die de windparken maken worden aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Lange termijn 
Waar offshore windparken enkele jaren terug nog voor periodes van (maximaal) 20 jaar vergund, gefinancierd en gebouwd werden hebben de ontwikkelingen in het afgelopen decennium voldoende zekerheid gebracht om dit uit te breiden naar (minimaal) 30 jaar.

De windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 worden voor een periode van tenminste 30 jaar vergund en gebouwd. Door langlopende contracten voor verkoop van energie wordt het risico dat niet aan betalingsverplichtingen voor financiering en onderhoud voldaan kan worden geminimaliseerd.

Het rendement voor aandeelhouders zal naarmate de externe kosten op financiering afnemen gaandeweg stijgen.

Na winst van de aanbesteding zal Fonds Hollandse Kust, samen met haar consortiumpartners, investeren in de ontwikkeling van offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 naar financial close.

Financieringsrisico
De verdere ontwikkeling van de windparken vanaf onherroepelijke toewijzing tot aan financial close zal circa 1,5 jaar duren. Gezien de huidige lage rentetarieven op bankfinanciering bestaat er een gerede kans dat rentetarieven in deze periode oplopen. Om dit risico te ondervangen zullen de aandeelhouders middels een beperkte investering het renterisico afdekken. Hiermee wordt niet alleen het renterisico vooraf afgedekt, ook de kans dat geen overeenkomst over het uiteindelijke tarief bereikt wordt bij financial close wordt hiermee beperkt.

Bouwrisico
Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kunnen de kosten tijdens de bouw oplopen. Om dit risico in te perken, zullen bij financial close contracten afgesloten met bouwers en leveranciers. Daarnaast worden bouwrisico’s afgedekt in een CAR-verzekering (Construction All Risks).

Een van de grootste bouwrisico’s bij een offshore windpark is de aanleg van de exportkabel in de zeebodem, voor het transport van de geproduceerde elektriciteit. Van dit risico is geen sprake binnen de windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4 aangezien het offshore net wordt aangelegd door netbeheerder Tennet.

Windrisico
De windkracht op locatie speelt bij zowel de bouw als bij de exploitatie van offshore windparken een aanmerkelijke rol. Bij de bouw van een offshore windpark kan te harde wind ervoor zorgen dat geen offshore werkzaamheden plaats kunnen vinden en de bouw uitloopt. In de planning van werkzaamheden wordt uitgegaan van de statistische windsnelheid op locatie en naast de benodigde werkzame dagen een uitloop van extra dagen in het bouwschema opgenomen.

Tijdens de exploitatie van een offshore windpark is het windrisico tegenovergesteld: waait het structureel minder dan statische modellen voorspellen dan blijven inkomsten uit verkochte energie achter bij de verwachting en kan het risico ontstaan dat niet aan betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Binnen de offshore windparken zullen reserves aangehouden worden om bij periodes met weinig wind toch aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Waarmee kunnen we u helpen?
Duurzaam beleggen doet u in één van onze fondsen:
Energie Transitiefonds

Investering: Groene energiebedrijven en -projecten
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Maandelijks


6-7%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.113,8783
(+0,3680%)
intrinsieke waarde
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Maandelijks


4-5%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.007,8368
(+0,3245%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.362,0419
(+0,7275%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.668,2840
(+1,7070%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test