Nadere toelichting rendement en risico Zeewind Bestaande Parken – 31 oktober 2017

Dit document verschaft u meer informatie over het rendement en de risico’s van beleggen in dit fonds. In deze nadere toelichting, die maandelijks wordt geactualiseerd, leest u meer over de investeringen, opbrengsten en risico’s van het fonds. Ook de stand van zaken omtrent de projecten wordt belicht. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Rendement

Via het Meewind-subfonds Zeewind Bestaande Parken belegt u in wind op zee. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame energie. Het is dan ook een maatschappelijk verantwoorde investering, met een verwacht rendement van 7 tot 10% op beleggingen, na aftrek van kosten. Beschikbaar dividend wordt conform het prospectus binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd.

Investeringen

Op 24 juli 2009 heeft Meewind een 11,78 procent aandeel gekocht in het offshore windpark Belwind. Dit aandeel is in juli 2014 uitgebreid naar 19,91 procent en in maart 2017 naar 21,46 procent. De bouwvergunning en subsidie zijn toegezegd voor 330 MW. De bouw van de eerste fase, die in augustus 2009 is gestart, is binnen planning en budget gerealiseerd. Belwind 1, met een capaciteit van 165 MW, is sinds december 2010 volledig operationeel.

In 2013 is de 6 MW Alstom Haliade test turbine geplaatst, destijds de grootste offshore windturbine ter wereld. De turbine, die door Alstom voor eigen rekening en risico is gebouwd, is aangesloten op het offshore high voltage station van Belwind. Belwind N.V., het consortium waar Meewind deel van uitmaakt, ontvangt een vergoeding in de vorm van een deel van de elektriciteitsproductie. Tevens heeft Belwind een kooprecht op deze turbine.

In 2014 is het aangrenzende offshore windpark Northwind opgeleverd, met een capaciteit van 216 MW. Zeewind Bestaande Parken heeft een belang van 4,5 miljoen euro in Northwind, in de vorm van een achtergestelde lening.

In oktober 2015 is de financial close bereikt van de tweede fase
van Belwind, genaamd Nobelwind. Hierbij verdubbelt de capaciteit naar 330 MW.
Voor het transport van de geproduceerde elektriciteit kan Nobelwind gebruikmaken van een reeds aangelegde 220 kV kabel, die wordt gedeeld met Northwind. De eerste stroom is begin 2017 geleverd en de volledige oplevering van Nobelwind is eind 2017 gepland.

Meewind investeert met fonds Zeewind Nieuwe Parken in de ontwikkeling van Nobelwind.

Investeringen Fonds Zeewind Bestaande Parken
Status per 31 oktober 2017
Belwind
Equity 34.550.953
Contingent equity 6.792.327
Acceptable credit support 4.039.858 45.383.139
Northwind
Contingent equity
0
4.557.984
0
4.557.984
Cash -672.966 -672.966
Verplichtingen -153.670 -153.670
Totaal fonds Zeewind Bestaande Parken
49.114.488 49.114.488

 

Fonds Zeewind Bestaande Parken
Parken Bouw Geïnstalleerd vermogen Status Type Vermogen Aantal molens Productie per jaar Afstand uit de kust
Belwind 1ste fase 2009-2010 165 exploitatie Vestas V90 3MW 55 530 GWh 46 km
Northwind 2013-2014 216 exploitatie Vestas V112 3MW 72 875 GWh 37 km
Belwind 2013 6 exploitatie Alstom Haliade 6MW 1 46 km

Risico

Offshore wind is een relatief nieuwe industrie. Hierdoor is de weinig ervaring hoe windturbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee beperkt. De categorie hoog risico zou dan ook gepast zijn. Voor het inschatten van het risico is er geen lange historische ervaring. Om het risico te beoordelen kijken we naar de belangrijkste onderdelen van de exploitatie: de inkomsten en kosten.

Inkomsten

De inkomsten zijn afhankelijk van een aantal belangrijke factoren: de windkracht, de beschikbaarheid van de windmolens en de opbrengsten uit stroomproductie.

Productie

De windproductie, de hoeveelheid wind, is een statistisch gegeven voor de locatie. Het exploitatiemodel rekent op basis van het P50-model. Dit betekent dat er 50 procent kans is dat er meer of minder wind in de komende 10 jaar is. Voor Belwind is in onderstaande grafiek de elektriciteitsproductie en het rendement voor de diverse modellen aangegeven.

Windproductie Statistisch model Productie MWh/jaar Gedurende 10 jaar Rendement
P50 541.000 50% zekerheid 7-10%
P75 510.000 75% zekerheid 5-8%
P90 482.000 90% zekerheid 4-7%

De eerste jaren heeft het park uitstekend gepresteerd. De productie was boven prognose. Het windpark houdt voldoende reserves aan om mindere windjaren op te vangen. Bijvoorbeeld het DSRA (Debt Service Reserve Account). Deze reserve is bedoeld om rente en aflossing aan de banken te kunnen voldoen. Deze reserve is voldoende om de rente over de bancaire schuld te betalen indien het een half jaar niet waait.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de molens is gegarandeerd middels een onderhoudscontract. De ervaring en toegenomen beschikbaarheid van materieel voor het onderhoud op zee hebben de mogelijk geboden een vernieuwd onderhoudscontract af te sluiten met MHI Vestas. In 2011 is een nieuw onderhoudscontact voor de komende 15 jaar afgesloten, tegen een vaste lagere prijs. De gegarandeerde beschikbaarheid is hierbij tevens verhoogd van 92 naar 95 procent.

Opbrengsten

De inkomsten van het park bestaan uit de verkoop van stroom (circa 0,04 euro per KWh) en groencertificaten à 0,107 euro per KWh. De stroom wordt verkocht aan Electrabel. Met dit energiebedrijf is een minimumprijs voor 20 jaar afgesloten. De prijs voor de groencertificaten is voor 20 jaar gegarandeerd door zowel de Belgische overheid als netbeheerder Elia. Anders dan in Nederland blijft de subsidie per KWh gelijk en wordt deze niet gekort bij een hogere stroomprijs.

Het afgelopen jaar is uitgebreid gesproken over een nieuw subsidiestelsel in België. De gesprekken tussen de Belgische overheid en de BOP (Belgisch off shore Platform), dat de belangen behartigt van spelers op de Belgische off shore windmarkt, hebben geresulteerd in een nieuw subsidiesysteem voor nieuwe parken. Het huidige subsidiesysteem voor de reeds vergunde projecten, waaronder Belwind 1, Nobelwind en Northwind, blijft ongewijzigd.

Kosten

De belangrijkste kosten bestaan uit financieringskosten, onderhoudskosten en verzekeringskosten.

Financieringskosten

De financieringskosten van Belwind 1 zijn gedaald. Door de hogere productie is er meer bancaire financiering afgelost dan geprognosticeerd. Het project is op 28 december 2015 geherfinancierd. Bij de herfinanciering zijn onder andere achtergestelde leningen (junior debt) vervangen door bancaire financiering (senior debt) tegen lagere rente. De resterende bancaire schuld is gedaald van 518 mln naar 383 mln. Het rentepercentage op bancaire financiering is grotendeels gemaximeerd doordat er een rente SWAP voor 85 procent van de rentekosten voor de resterende looptijd is afgesloten.

Onderhoudskosten

Er is een 15-jarig onderhoudscontact met windmolenfabrikant MHI Vestas afgesloten, met vaste jaarlijkse kosten.

Verzekeringskosten

Het oorspronkelijke 5-jarige verzekeringscontract is verlengd tot een 10-jarig contact, met betere condities. Het contract is niet opzegbaar door de verzekeraar. Het verzekeringscontract dekt zowel de materiële schade, zoals aanvaring of brand- en stormschade, als ook de bedrijfsschade ten gevolge van het niet kunnen leveren van elektriciteit.

Tot slot

Het rendement van Zeewind Bestaande parken is afhankelijk van de onderliggende beleggingen. Het verwachte rendement voor uw participatie in Zeewind Bestaande Parken is – na aftrek van kosten – tussen de 7 en 10 procent. Het risico is middels de diverse contracten en verzekeringen een ‘optimaal beheerst’ risico. De conclusie van Meewind is dat het risico goed is afgedekt.

Download dit document (PDF)

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test