Nadere toelichting rendement en risico Zeewind Bestaande Parken – 1 februari 2019

Dit document verschaft u meer informatie over het rendement en risico van beleggen in het fonds Zeewind Bestaande Parken, subfonds van het Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten. Ook de stand van zaken omtrent de investeringen wordt belicht. Wij raden u aan om naast dit document tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van dit fonds te raadplegen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Beleggingsbeleid

Fonds Zeewind Bestaande Parken investeert in het risicodragend kapitaal voor de exploitatie van offshore windprojecten op het Europees continentaal plat. In de praktijk betekent dit dat subsidie en vergunning voor het offshore windproject toegewezen moet zijn en het park gerealiseerd is. De projecten kennen doorgaans een langere exploitatieperiode, waarbij rendement wordt verkregen uit de productie van duurzame elektriciteit. Hierbij streeft de beheerder van het fonds naar een minderheidsbelang in haar investeringen, omdat ze kiest voor verantwoordelijkheid bij gespecialiseerd management met kennis van de offshore windsector.

Rendement

Het fonds heeft een geprognotiseerd rendement van 7-10% per jaar na fondskosten. Het financieel rendement van fonds Zeewind Bestaande Parken is afhankelijk van het resultaat van de investeringen die zij doet. Op basis van de totale bezittingen minus de schulden wordt maandelijks de intrinsieke waarde van het fonds berekend. Hierbij wordt activa gewaardeerd op reële waarde. Het resultaat voor de participant bestaat uit de ontwikkeling van de intrinsieke waarde en dividenduitkeringen.

Uitkeringen

Op basis van de resultaten van de investeringen ontvangt u naar verwachting jaarlijks dividend. Het fonds zal beschikbaar dividend binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeren aan de participanten. Op de als dividend aan te merken uitkeringen zal dividendbelasting worden ingehouden. Op bedragen die uit de fiscale herbeleggingsreserve uitgekeerd kunnen worden is geen dividendbelasting verschuldigd.

In het verleden behaalde resultaten

Jaar20142015201620172018
Rendement (%)10,7010,917,099,449,46
Uitgekeerd per participatie (€)53,6285,-145,-60,-195,-
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief dividend en met aftrek van de lopende kosten ratio. In het overzicht zijn de in- en uitstapvergoeding en het belastingvoordeel buiten beschouwing gelaten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico

Geïnteresseerden en participanten in het fonds dienen zich ervan bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De intrinsieke waarde van een participatie kan stijgen, maar ook dalen. In het laatste geval kunnen participanten hun inleg gedeeltelijk of geheel verliezen. Ook is het mogelijk dat het fonds niet in staat blijkt de voorziene dividenduitkeringen uit te betalen. Eventueel verlies is pas definitief bij verkoop; tussentijds kunnen verliezen in sommige jaren door positieve resultaten in andere jaren worden gecompenseerd. Indien u de eventuele verliezen niet kunt of wilt dragen, raden wij u af om te beleggen in dit fonds.

Investeringen

Fonds Zeewind Bestaande Parken investeert in het risicodragend kapitaal van Belwind N.V. Een offshore windpark dat bestaat uit vijfenvijftig 3,0MW MHI-Vestas V90 windturbines, één Alstom Haliade 6MW-150 windturbines en ca. 49km voor de kust bij Oostende (België) ligt. Belwind heeft een totaal opgesteld vermogen van 171MW, is sinds 2010 volledig operationeel en zal 27 jaar elektriciteit produceren.

Daarnaast heeft het fonds financiering, in de vorm van een achtergestelde lening, verstrekt aan Northwind N.V. Een offshore windpark dat bestaat uit 72 3MW MHI-Vestas V112 windturbines en ca. 37km voor de kust bij Oostende (België) ligt. Northwind heeft een totaal opgesteld vermogen van 216MW, is sinds 2014 volledig operationeel en zal 20 jaar elektriciteit produceren.

Het risicodragend kapitaal bestaat uit eigen- en achtergesteld vermogen. Deze begrippen worden uitgelegd in de verklarende woordenlijst (bijlage 1). Het doel van de investeringen is om banken voldoende comfort te bieden om vreemd vermogen aan de projecten te verstrekken. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking, waardoor het fonds haar rendementsdoelstellingen kan behalen. Het totale fondsvermogen bedraagt ultimo 2018 € 48.762.723,38

 

Risico

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Daar staat een beoogd rendement tegenover dat hoger is dan wat een spaarrekening doorgaans oplevert. De beheerder van Zeewind Nieuwe Parken vindt het belangrijk om (potentiële) participanten correct en begrijpelijk te informeren over de risico’s die horen bij beleggen in dit fonds. Daarvoor is het allereerst belangrijk de risico’s te begrijpen van het beleggen in een fonds voor gemene rekening dat investeert in offshore windprojecten.

Risico’s van beleggen in een fonds voor gemene rekening

Door te beleggen in een fonds maakt u drie keuzes, waar we u graag bewust van maken:

  • U belegt in een fonds. U had ook zelf direct in een bedrijf of project kunnen investeren.
  • Uw fonds investeert in offshore windprojecten. U had ook voor een fonds kunnen kiezen dat zich richt op een andere sector.
  • Het fonds investeert in projecten en in ondernemingen die projecten ontwikkelen of beheren. U had ook een fonds kunnen kiezen dat investeert in productiebedrijven of in andere fondsen.

Deze keuzes zijn bepalend voor het soort risico dat u loopt. We leggen dit hier graag voor u uit.

a. Beleggen in een fonds

Zeewind Bestaande Parken is een fonds. Dit betekent dat meerdere beleggers geld storten om gezamenlijk te investeren in – in dit geval – offshore windprojecten. Beleggen in een fonds brengt als risico met zich mee dat de belegger geen direct zeggenschap heeft over de eigendommen die met het ingelegde geld worden verworven. Het beheer wordt immers door de beheerder van het fonds uitgevoerd. Daarnaast brengt een fonds kosten met zich mee. Deze moeten eerst worden terugverdiend voordat er sprake is van rendement voor de belegger. Ten slotte is de belegger afhankelijk van de investeringskeuzes die de directie van de fondsbeheerder maakt. Hoewel de beheerder naar professioneel inzicht handelt kunnen beslissingen verkeerd uitpakken, wat ten koste kan gaan van het rendement op de belegging. Fondsbeheer is uiteindelijk mensenwerk.

De beheerder van het fonds tracht deze risico’s voor haar beleggers zo laag mogelijk te houden door constante professionalisering en het concurrerend houden van de kostenstructuur van het fonds. Daarnaast is voor een juridische structuur gekozen die een aantal waarborgen kent voor de bescherming van het belegd vermogen van de participanten.

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten is een fonds voor gemene rekening. Hierbij is het beheer van de bezittingen van het fonds gescheiden van het houden van de bezittingen. De bezittingen worden door een onafhankelijke bewaarder gehouden (de zogenaamde ‘bewaarfunctie’).

De beleggingen worden beheerd door Seawind Capital Partners B.V. De eigendommen waarin het fonds investeert worden door Stichting Juridisch Eigendom Zeewind Fonds(en) bewaard. Deze stichting wordt door IQ EQ Custody B.V. – een onafhankelijk trustkantoor – bestuurd. Daarnaast controleert IQ EQ Depositary B.V. of de beheerder conform het prospectus handelt.

Deze structuur borgt dat de beheerder, die gerelateerd is aan Meewind, niet vrij over de eigendommen van de beleggers kan beschikken en enkel de in het prospectus toegestane handelingen en transacties kan (laten) verrichten. Dit is een belangrijke bescherming voor het vermogen van de beleggers.

b. Investeren in offshore windprojecten

Zeewind Bestaande Parken investeert in offshore windprojecten. In deze paragraaf worden de risico’s beschreven die horen bij deze sector. In het algemeen zijn de investeringen kapitaalintensief en leveren ze over langere tijd geld op, waarmee de terugbetaling van de investering en het rendement terugvloeit in het fonds. De belegging heeft daarmee in de kern ook een langjarig karakter. Zeewind Bestaande Parken biedt haar participanten echter de mogelijkheid om vier keer per jaar hun participatie aan het fonds te verkopen tegen de dan geldende koers, mits de liquiditeit van het fonds dit toestaat. De situatie kan zich voordoen dat bij sterk tegenvallende investeringsresultaten en gebrek aan nieuwe toetreders de participant zijn of haar participatie tijdelijk of voor langere tijd niet kan verzilveren.

Naast het langjarige karakter zijn er nog enkele zaken die vaak een rol spelen bij investeringen in offshore windprojecten:

  • Prijsontwikkeling van de geproduceerde elektriciteit. Het rendement op de investering hangt grotendeels af van de ontwikkeling van elektriciteitsprijzen gedurende de looptijd van de investering. Het risico bestaat dat de prijzen lager blijken dan oorspronkelijk is opgenomen in de rendementsberekening. De beheerder van het fonds probeert dit risico te beperken door scenario’s over energieprijsontwikkelingen bij onafhankelijke partijen te betrekken en de financieringsmodellen hier periodiek aan te toetsen.
  • Het rendement hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die door een offshore windpark geproduceerd wordt. Aan de basis van alle investeringsbeslissingen liggen onafhankelijke, degelijk onderbouwde prognoses die de beheerder van het fonds gebruikt om een realistische verwachting van de productie te hanteren bij haar calculaties.
  • Subsidies. Veel duurzame energieprojecten worden ondersteund door subsidies om deze concurrerend te maken met traditionele energiebronnen. Het risico bestaat dat er minder subsidie wordt toegekend of ontvangen dan waar oorspronkelijk mee is gerekend. Zeewind Nieuwe Parken investeert echter voornamelijk in projecten waarbij de subsidie langjarig toegekend wordt, zoals de GSC. Het risico dat hierbij nog resteert is veelal overlappend met het productierisico en het prijsrisico.
  • Technische mankementen of schade. Voor de omzetting van de bron van energie (wind) naar bruikbare energie (elektriciteit) wordt een technische installatie gebruikt. Deze installatie kan stukgaan of haar verwachte levensduur niet halen.
  • Bankrente. Offshore windprojecten worden voor een belangrijk deel gefinancierd met leningen van een bank. De rente die hierop wordt betaald is van grote invloed op het rendement van het project. Het renterisico van projecten wordt door middel van een renteswap gehedged.

Kenmerkend voor investeren in duurzame energie is dat een aantal van de genoemde risico’s door regelgeving is verlaagd. Bijvoorbeeld door subsidies die rekening houden met de marktprijsontwikkeling of door gegarandeerde afname. Er blijft echter vaak een restrisico voor de investeerder.

c. Investeren in projecten

Met projecten bedoelen we economisch en juridisch afgebakende offshore windparken die tot doel hebben langjarig energie in de vorm van elektriciteit te produceren en leveren. Deze projecten zijn doorgaans in specifieke vennootschappen ondergebracht. Daarmee zijn de resultaten voornamelijk afhankelijk van de prestaties van de projecten en afzet van het geproduceerde.

Het kenmerk van projectinvesteringen is dat de terugbetaling en het rendement afhankelijk zijn van de specifieke kwaliteit en prestaties van de projecten. De beheerder van het fonds ziet erop toe dat er garanties zijn van leveranciers en/of afspraken voor de lange termijn met afnemers. Desondanks is er in de regel geen sprake van garanties op de investering zelf (terugbetaling en rendement). De projecten staan daarmee op zichzelf en zijn niet afgedekt doordat een groot bedrijf borg staat.

ProjectBelwind
Bouw2009 – 2010
StatusExploitatie
TurbinemodelVestas V90 3.0 MW
Aantal turbines55
Opgesteld vermogen165 MW
Gemiddelde windsnelheid9,4 m/s
Jaarlijkse productie541 GWh
Totale hoogte turbine117 m
Hoogte turbinehub72 m
Diameter turbinerotor90 m
Effectief rotoroppervlak6.362 m2 per turbine
Oppervlakte windpark13 km2
Afstand tot de kust44 tot 46 km
Zeediepte20 tot 36 m

 

 

ProjectNorthwind
Bouw2013 – 2014
StatusExploitatie
TurbinemodelVestas V112 3,0 MW
Aantal turbines72
Opgesteld vermogen216 MW
Gemiddelde windsnelheid9,4 m/s
Jaarlijkse productie875 GWh
Totale hoogte turbine127 m
Hoogte turbinehub71 m
Diameter turbinerotor112 m
Effectief rotoroppervlak9.852 m2 per turbine
Oppervlakte windpark14 km2
Afstand tot de kust15 tot 29 km
Zeediepte12 tot 24 m

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

Achtergesteld vermogen

Een lening waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de leningnemer wordt achtergesteld op andere schuldeisers zoals de werknemers, de Belastingdienst en de banken. Dit betekent dat er op deze lening(en) bij een faillissement pas afgelost wordt indien aan alle verplichtingen (rente en aflossing) van de andere schuldeisers volledig is voldaan. Achtergesteld vermogen wordt gezien als onderdeel van het risicokapitaal van een bedrijf of project.

Activa

De in geld uitgedrukte waarde die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt.

Dividend

De uitkering van winst van een onderneming of fonds aan haar aandeelhouders of beleggers.

Doelvennootschap

Een vennootschap, die voor een specifiek doel of project wordt opgericht. Hierdoor worden de risico’s ervan begrensd en aansprakelijkheden ten opzichte van de eigenaren/investeerders in het project beperkt.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten – plus de reserves. Het eigen vermogen weerspiegelt het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een bedrijf.

Fonds voor gemene rekening

Een fonds zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij participanten vermogen bij elkaar brengen om gezamenlijk te investeren of beleggen. Kenmerk is dat er voor het fonds een beheerder verantwoordelijk is voor de uitvoering van het fondsbeleid en dat de bezittingen door een onafhankelijke bewaarder worden gehouden.

GSC

In België hebben producenten van duurzame elektriciteit het recht op groenestroomcertificaten (GSC) voor de vermeden CO2. Het aantal GSC hangt af van de gebruikte technologie, het vermogen en de daadwerkelijk opgewekte energie.

Intrinsieke waarde

De totale waarde van het fonds (bezittingen minus de schulden) gedeeld door alle uitgegeven participaties.

Kapitaalintensief

De productiefactor kapitaal wordt, in vergelijking met andere productiefactoren zoals arbeid, in sterke mate benut. Dit houdt in dat er voornamelijk geïnvesteerd wordt in goederen met een hoge aanschafprijs, die zich over een bepaalde tijd moeten terugverdienen.

OHVS

Het offshore high voltage station verhoogt de spanning van de geproduceerde elektriciteit en transporteert de energie via een exportkabel naar land.

Passiva

De som van het eigen-, achtergesteld- en vreemd vermogen.

Risicodragend kapitaal

Risicodragend kapitaal wordt gebruikt om ondernemingen die hoge risico’s lopen te financieren. Vaak gaat het hierbij over startende ondernemingen.

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen van een bedrijf wordt opgebouwd uit de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft. Dat houdt dus in dat een bedrijf geld zal moeten betalen voor ontvangen leningen, diensten en/of goederen.

Algemene Disclaimer Nadere toelichting rendement en risico 1 februari 2019 

De informatie in dit document dient niet te worden opgevat als aanbieding of uitnodiging om te beleggen in het Zeewind Bestaande Parken of enig ander fonds. De beslissing om te beleggen in Zeewind Bestaande Parken dient uitsluitend te geschieden op basis van het prospectus, dat u op verzoek kosteloos wordt verstrekt of dat u tevens kunt vinden op meewind.nl.

Download dit document (PDF)
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test