Nadere toelichting rendement en risico Zeewind Nieuwe Parken – 31 oktober 2017

Dit document verschaft u meer informatie over het rendement en de risico’s van beleggen in dit fonds. In deze nadere toelichting, die maandelijks wordt geactualiseerd, leest u meer over de investeringen, opbrengsten en risico’s van het fonds. Ook de stand van zaken omtrent de projecten wordt belicht. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Rendement

Via het Meewind-subfonds Zeewind Nieuwe Parken kunt u beleggen in de ontwikkeling en bouw van windparken op zee. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening, met een geprognosticeerd rendement van 7 tot 10% op beleggingen, na aftrek van kosten. In de aanloopfase naar financial close is rendement gerealiseerd door ontvangen rente op aanbetalingen van long lead items zoals het OHVS, funderingspalen (staal) en turbines. Na de financial close, tijdens de bouwfase, wordt het rendement bepaald aan de hand van de toekomstige kasstroom en de vooruitgang tijdens de bouw.

Investeringen

Zeewind Nieuwe Parken heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en bouw van Nobelwind, de tweede fase van de Belwind-concessie. Het park heeft een omvang van 165 MW, gerealiseerd middels 50 turbines van 3,3 MW. Nobelwind wordt aangrenzend aan de eerste fase van Belwind gebouwd.

De totale kosten van Nobelwind zullen circa € 620 mln bedragen waarvan door externe partijen € 468 mln wordt geleverd. Het resterende bedrag van € 152 mln wordt geleverd door de aandeelhoudende partijen: Meewind, Parkwind en Sumitomo.

De totale investering bij Financial Close is met € 655 mln hoger dan de verwachte kosten. Het verschil van € 35 mln is geleverd door de aandeelhoudende partijen en is bestemd voor het afdekken van eventuele meerkosten tijdens de bouwfase.

De financial close heeft in oktober 2015 plaatsgevonden waarna een positief besluit voor de bouw is genomen. Tussen mei 2016 en april 2017 zijn 51 funderingen, 51 transition pieces, het offshore high voltage station en 50 turbines geplaatst. Op 3 april 2017 is de laatste turbine geplaatst. De eerste elektriciteit is begin 2017 door Nobelwind geleverd. Voor het transport van de geproduceerde elektriciteit maakt Nobelwind gebruik van een reeds aangelegde 220 kV kabel, die wordt gedeeld met Northwind.

Het is de ambitie van Meewind om in 2017, als mede-eigenaar van de windparken Belwind 1, Nobelwind en Northwind, groene energie te produceren voor circa 600.000 huishoudens.

Investeringen Fonds Zeewind Nieuwe Parken
Status per 31 oktober 2017
Nobelwind
Equity 32.824.904
Commercial paper 23.280.259
Cash 1.139.475
Verplichtingen -187.173
Totaal fonds Zeewind Nieuwe Parken 57.057.465

 

Fonds Zeewind Nieuwe Parken
Parken Bouw Geïnstalleerd vermogen Status Type Vermogen Aantal molens Productie per jaar Afstand uit de kust
Nobelwind 2016-2017 165 Bouw-/Opleverfase Vestas V112 3,3MW 50 650 GWh 44-48 km

Ontwikkeling en risico

In onderstaand schema wordt aan de hand van tekst en kleur aangegeven in welke fase de werkzaamheden van Nobelwind zich bevinden.

Off shore wind is een relatief nieuwe industrie. Een realistische inschat- ting van het risico wordt gemaakt door te kijken naar de belangrijkste factoren tijdens de ontwikkeling en bouw van een windpark:

 • Ontwikkelaar
 • Ontwikkelingsproces
 • Aandeelhouders
 • Vergunningen
 • Subsidie
 • Exportkabel
 • Ontwerp
 • Verzekeringen
 • Turbineleverancier
 • EPC contractor
 • Elektriciteitsprijs
 • Bancaire financiering
 • Financial close

Team

Het team dat Nobelwind heeft ontwikkeld bestaat uit de meest ervaren experts ter wereld op het gebied van de ontwikkeling, bouw en exploitatie van offshore windparken. De opgedane ervaring bij de ontwikkeling en bouw van onder andere Belwind 1 en Northwind vormt een solide basis voor de realisatie van Nobelwind.

Ontwikkelingsproces

De eerder opgedane ervaring van het ontwikkelteam en de contracten om Belwind 1 en Northwind te realiseren vormen de basis voor de ontwikkeling van Nobelwind. De te realiseren schaalvoordelen betekenen naar verwachting een extra rendementsimpuls voor alle drie de parken.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Nobelwind zijn kapitaalkrachtige partijen met ruime kennis en ervaring in duurzame energieproductie.

Parkwind is een toonaangevend bedrijf in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van offshore windparken. Het bedrijf heeft met succes de windparken Belwind 1 en Northwind ontwikkeld en gebouwd.

Sumitomo Corporation is een wereldwijd opererende handels-onderneming en een van de grootste en financieel meest gezonde bedrijven van Japan. Het bedrijf bezit conventionele elektriciteitscentrales (5,4 GW) en windenergie (790 MW) over de hele wereld.

Meewind is een beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en lokale overheden de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieproductie. Het fonds heeft naast de ontwikkeling, financiering en bouw van Belwind ook deelgenomen aan de financiering van Northwind.

aandeelhouders

Vergunningen

De vergunningen voor het realiseren van het windpark, het leggen van de exportkabel en de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn volledig verleend.

Subsidie

De ontwikkeling van Nobelwind valt onder het eerder bedongen 20-jarige Belgische subsidiestelsel. Zodra het windpark opgeleverd is, ontvangt het voor een periode van 20 jaar subsidie op de geleverde energie.

Exportkabel

De 220 kV exportkabel en aansluiting op land is reeds gerealiseerd. Deze kabel wordt gedeeld met Northwind. Bij de bouw van Nobelwind zijn middels een interconnectiekabel, Belwind 1 en Nobelwind met elkaar worden verbonden waardoor een tweede verbinding naar land ontstaat.

Ontwerp

Voor het park is een ruimtelijk ontwerp voor 50 windturbines gemaakt. Op basis van de turbinekeuze, bodemgesteldheid en diepte ter plaatse is gekozen voor een monopile fundatie. Deze fundatie is ook bij de windparken Belwind 1 en Northwind succesvol toegepast.

Verzekeringen

Nobelwind N.V. heeft verzekeringscontracten afgesloten voor zowel de bouw- als exploitatiefase van het windpark. De verzekeringen betreffen zowel de materiële schade aan het park als productieverlies door het niet kunnen leveren van elektriciteit als gevolg van materiële schade.

Turbineleverancier

De onderhandelingen over de levering en plaatsing van de 50 Vestas V112 – 3.3MW turbines zijn in 2015 voltooid. Het betreft niet enkel de koop en plaatsing van de turbines, maar ook een 15-jarig onderhoudscontract met een zeer hoge beschikbaarheidsgarantie van ten minste 95% op de turbines. Voor het plaatsen en aansluiten van de turbines is uitgegaan van een planning, waarin statistisch voldoende werkbare dagen zijn voorzien. Op 3 april 2017 is door MHI Vestas de 50e en laatste turbine van Nobelwind geplaatst.

OHVS

Het Offshore High Voltage Station is geleverd door Bladt en is in een vroegtijdig stadium van de bouw geplaatst zodat geplaatste turbines direct stroom kunnen leveren. Voor de levering van elektriciteit wordt, naast het OHVS, gebruik gemaakt van de reeds geplaatste exportkabel. De zogenaamde pre completion revenues leiden tot een extra rendement op de investering in het windpark.

Marine contractor

Jan de Nul, ook verantwoordelijk voor de exportkabel, is uit de onderhandelingen gekozen als marine contractor voor de plaatsing van de fundaties en de infield bekabeling. Voor het plaatsen van de fundaties wordt uitgegaan van een planning, waarin statistisch voldoende werkbare dagen zijn voorzien. Slechtere weersomstandigheden dan voorzien kunnen tot meerwerk leiden.

Elektriciteitsprijs

Na uitgebreide onderhandelingen met elektriciteitsleveranciers heeft Nobelwind een Power Purchase Agreement getekend met EDF Luminus.

Bancaire financiering

Het project is middels een non-recourse projectfinanciering gerealiseerd. Dit betekent dat de aandeelhouders niet meer garanties aan de banken verlenen dan het kapitaal van ingelegde aandelen. De bancaire financiering bedraagt met € 468 miljoen circa 70% van de totale investeringskosten van Nobelwind. Het renterisico op externe financiering is met een renteswap afgedekt voor een periode van 17 jaar – de volledige looptijd van de leningen.

Financial close

In oktober 2015 is de financial close van het park bereikt. Dat is het moment waarop alle contracten volledig uit onderhandeld zijn en de definitieve financiering wordt afgerond. Op basis van de totale investeringskosten, financiering en geprognosticeerde opbrengsten is een positief besluit voor de bouw genomen.

Planning

De bouw van Nobelwind verloopt volgens planning: Begin 2017 is de eerste elektriciteit geleverd en op 3 april 2017 is de 50e en laatste turbine geplaatst. Sinds eind mei 2017 is het park volledig in productie. De definitieve oplevering vindt december 2017 plaats.

Tot slot

Het rendement van Zeewind Nieuwe Parken is afhankelijk van eventuele meerkosten tijdens de bouw. Gezien de ervaring van het team van Nobelwind N.V. is het verwachte rendement realistisch, te meer omdat de voorziene meerkosten grotendeels gefinancierd zijn bij de financial close.

Het verwachte rendement van een participatie in Zeewind Nieuwe Parken is – na aftrek van kosten – tussen de 7 en 10%.

Download dit document (PDF)

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test