Nadere toelichting rendement en risico Regionaal Duurzaam 1 – 1 september 2017

Dit document verschaft u meer informatie over het rendement en risico van beleggen in het fonds Regionaal Duurzaam. Ook de stand van zaken omtrent de investeringen wordt belicht. Wij raden u aan om naast dit document, het prospectus en essentiële beleggersinformatie van dit fonds te raadplegen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

 

Beleggingsbeleid

Regionaal Duurzaam is door de overheid erkend als groenfonds. Participanten in dit fonds profiteren, onder bepaalde voorwaarden, van een belastingvoordeel. Op grond van deze regeling dient tenminste 70% van het fondsvermogen geïnvesteerd te worden in zogenaamde groenprojecten. Dit zijn projecten waar, door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, een groenverklaring voor is afgegeven. Het overige fondsvermogen kan worden aangewend voor investeringen in duurzame energieprojecten die buiten deze regeling vallen.

Rendement

Het fonds heeft een geprognotiseerd rendement van 4 tot 5% per jaar. Het financieel rendement van Regionaal Duurzaam is afhankelijk van het resultaat van de investeringen. Om het resultaat te bepalen wordt de activa gewaardeerd op reële waarde. Op basis van de totale activa minus de passiva wordt maandelijks de intrinsieke waarde berekend. Deze waarde wordt op de eerste werkdag van elke maand bekendgemaakt. Naast genoemd rendement profiteert u mogelijk van een belastingvoordeel.

Dividend

Op basis van de resultaten van de investeringen ontvang u naar verwachting jaarlijks dividend. De beheerder streeft ernaar om het dividend in de maand mei uit te keren. U krijgt hierbij de mogelijkheid om het dividend contant te laten uitkeren (cashdividend) of te herbeleggen in het fonds (stockdividend). Voor dit fonds wordt geen dividendbelasting ingehouden. U hoeft dit dus ook niet te verrekenen bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Belastingvoordeel

Het fonds Regionaal Duurzaam 1 is door de overheid erkend als officieel groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingvoordeel op van maximaal 2,32%. Participanten profiteren van een vrijstelling vermogensrendementsheffing van maximaal 1,62% (2017) over hun vermogen in box 3. Het vermogen waarover een belastingvoordeel voor groene beleggingen wordt gegeven is in 2017 gemaximeerd op EUR 57.385, of 114.770 bij een fiscaal partnerschap. Daarnaast ontvangen participanten een heffingskorting van 0,7% over de waarde van de vrijgestelde belegging (2017).

In het verleden behaalde resultaten
Jaar 20172016201520142013
Rendement %2,06 YTD4,232,403,605,30
Dividend per participatie (EUR)43,0030,1750,0050,250,00

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief dividend en met aftrek van de lopende kosten. In het overzicht zijn de in- en uitstapvergoeding inclusief het belastingvoordeel, buiten beschouwing gelaten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Investeringen

De investeringen van het fonds kunnen gecategoriseerd worden in drie vormen van financiering: vreemd vermogen, achtergesteld vermogenen eigen vermogen. De laatste twee behoren tot het risicodragend kapitaal van een onderneming. De financiering van risicodragend kapitaal is vaak nodig bij de financiering van startende ondernemingen en opkomende markten, zoals bijvoorbeeld geothermie en groen gas. Het fonds investeert hoofdzakelijk in het risicodragende kapitaal van duurzame energieprojecten. Het doel is om banken voldoende comfort te bieden om vreemd vermogen te verstrekken. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking en kan het fonds haar rendementsdoelstellingen behalen. De onderstaande tabellen geven een verdeling weer van het fondsvermogen.

 

Verdeling fondsvermogen Regionaal Duurzaam
Achtergesteld vermogen22.729
Vreemd vermogen5.639
Eigen vermogen2.755
Vorderingen671
Liquiditeit3.264
Totaal35.059

Bedragen x EUR 1.000, ultimo juli 2017

Achtergesteld vermogen
OndernemingInvesteringDatum van investering
Aardwarmte Vierpolders Holding B.V.2.43029 december 2014
Aardwarmte Vogelaer B.V. 1.27214 juni 2016
BioGast Hensbroek B.V.1.101Gefaseerd vanaf 11 september 2013
ECW Geoholding B.V.3.64029 juni 2017
Californië Lipzig Gielen B.V.1.20425 september 2015
Geopower Holding B.V.2.173 23 december 2016
Groen Gas Almere B.V.1.511Gefaseerd vanaf 29 september 2015
Groengas Bollenstreek B.V.1.06029 juni 2017
Groengas Hoogezand B.V.73014 oktober 2016
OrangeGas B.V.1.93329 juni 2017
OrangeGas Projects B.V.1.790Gefaseerd vanaf 31 juli 2015
Warmtebedrijf Bergschenhoek B.V.3.51829 december 2016
Windturbine RIFF B.V.36629 mei 2015
Totaal22.729

Bedragen x EUR 1.000, ultimo juli 2017

Vreemd vermogen
OndernemingInvesteringDatum van investering
BioGast Amsterdam B.V.1663 april 2013
ZON & MEDIA B.V.531 april 2016
ZON Energie RD1 B.V.2.100Gefaseerd vanaf 31 december 2012
ZON Energie RD2 B.V.3.235Gefaseerd vanaf 31 december 2014
ZON Energie RD3 B.V.8513 juli 2017
Totaal5.639

Bedragen x EUR 1.000, ultimo juli 2017

Eigen vermogen
OndernemingInvesteringAandeelDatum van investering
BioGast Agro Hensbroek B.V.38810%25 augustus 2015
Groen Gas Almere B.V.820%29 september 2015
Kieswarmte B.V.020%5 juli 2017
OrangeGas B.V.1.87560%30 juni 2017
OrangeGas Projects B.V.1020%31 juli 2015
Wocozon Overijssel B.V.47210%29 juni 2015
ZON Energie RD1 B.V.220%31 december 2012
ZON Energie RD2 B.V.020%31 december 2014
ZON Energie RD3 B.V.020%25 mei 2016
Totaal2.755

Bedragen x EUR 1.000, ultimo juli 2017

Projectoverzicht

Onderstaand vindt u een overzicht van projecten waarin het fonds heeft geïnvesteerd.

Geothermie

nadere-toelichting-rd-visual7

In 2014 is Regionaal Duurzaam gestart met de financiering van geothermieprojecten binnen de glastuinbouw. Geothermie, ook bekend als aardwarmte, is de energie die in de aarde zit opgeslagen. Hoe dieper, hoe warmer: iedere honderd meter stijgt de temperatuur ongeveer drie graden. Door ondergronds water op te pompen kan deze warmte relatief makkelijk naar het aardoppervlak getransporteerd worden. Het water wordt via een productieput opgepompt om – in dit geval – via warmtewisselaars de kassen van glastuinbouwbedrijven te verwarmen. Het afgekoelde grondwater gaat via een injectieput weer terug de bodem in. Zo blijft de grondwaterdruk gelijk en komt ondergrondse vervuiling niet aan het aardoppervlak terecht.

De financiering van deze projecten bestaat voor circa 60% uit vreemd vermogen en voor 40% uit risicodragend kapitaal. Het vreemd vermogen wordt verstrekt door banken, het risicodragende kapitaal door eigen vermogen en investeerders. Regionaal Duurzaam investeert in het risicodragende kapitaal door achtergestelde leningen te verstrekken. Als zekerheid voor de terugbetaling vestigt het fonds – naast de zekerheden van de bank – tweede recht van hypotheek en pand op diverse goederen.

Meer informatie: geothermie.nl

ProjectenAardwarmte VierpoldersAardwarmte VogelaerCalifornië Lipzig GielenECW GeoholdingGeoPower HoldingWarmtebedrijf Bergschenhoek
LocatieBrielleWestlandHorst aan de MaasAgriport A7Midden-DelflandLansingerland
Vreemd vermogenRabobankRabobankRabobankRabobankRabobankBNG
StatusExploitatiefaseTestfaseExploitatiefaseExploitatiefaseBouwfaseBouwfase
Debiet m3/uur275189151730215400
Productietemperatuur808581909564
Retourtemperatuur353535,5353520
MWth14,3910,997,9946,71520,47
GJ/jaar453.783346.525251.9371.472.275473.035645.381
Besparing aardgas Nm3/jaar14.339.55310.950.2047.961.20446.523.88414.947.89820.394.031
CO2-rectucite kTon25,5219,4914,1782,8126,6136,30
Equivalent huishoudens9.5607.3005.30731.0169.96513.596

Berekening is gebaseerd op maximale productie en gemiddeld gasverbruik van 1.500 m3/jaar. ECW Geoholding B.V. ontwikkeld en exploiteert meerdere geothermie doubletten

nadere-toelichting-rd-visual3

Groengas

inds 2013 investeert Regionaal Duurzaam in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van bio- en groengasprojecten. De installaties zetten biomassa door vergisting om in biogas. Deze vergisting is een volledig natuurlijk proces, zonder chemische toevoegingen. In een opwerkinstallatie wordt het biogas vervolgens opgewaardeerd tot groengas. Dit duurzaam geproduceerde gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar dan vrijwel zonder lang-cyclische CO2-uitstoot. Het gas kan vervolgens in het landelijk netwerk worden geïnjecteerd of worden verkocht via groengastankstations.

De financiering van deze projecten bestaat voor circa 65% uit vreemd vermogen en voor 35% uit risicodragend kapitaal. Het vreemd vermogen wordt verstrekt door banken, het risicodragende kapitaal door eigen vermogen en investeerders.

Bij groengas projecten investeert het fonds – in tegenstelling tot bij geothermieprojecten – in het eigen vermogen van de onderneming. Daarnaast verstrekt het achtergestelde leningen. Als zekerheid voor de terugbetaling vestigt het fonds – naast de zekerheden van de bank – tweede recht van hypotheek en pand op diverse goederen.

Meer informatie: groengas.nl

 

ProjectenBioGast AmsterdamBioGast HensbroekGroengas HoogezandGroen Gas AlmereOrangeGas Projects
LocatieMijdrechtHensbroekHoogezandAlmereBeverwijk
Vreemd vermogennvtRabobankRabobankRabobanknvt
StatusOperationeelOperationeelOperationeelBouwfaseOperationeel
Debiet m3/uur20450485470115
MWh/jaar2004.0004.7504.1321.100
Gasproductie m3/jaar175.0003.600.0004.250.0003.700.0001.000.000
CO2-reductie kTon0,316,417,576,591,78
Equivalent huishoudens1172.4002.8332.467667

Naast de investeringen in gasproductie heeft het fonds in 2015 geïnvesteerd in een viertal groengastankstations in Den Haag, Leeuwarden, Hoogkerk en Helmond. In 2017 heeft het fonds haar belang in de groengas sector uitgebreid door een belang te nemen in OrangeGas, een producent en verkoper van groengas via meerdere productielocaties en circa 70 groengas-tankstations. Hiermee streeft het fonds de cirkel van inkoop, productie, opslag en afzet rond te krijgen.

Warmte-koudeopslag

nadere-toelichting-rd-visual4

Sinds de oprichting in 2013 investeert Regionaal Duurzaam in warmte-koudeopslagprojecten. Warmte-koudeopslag (WKO) is een bewezen techniek voor het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. In de zomer wordt warmte aan het gebouw onttrokken en opgeslagen in de bodem. Op deze manier worden de ruimten comfortabel gekoeld. In de winter wordt de warmte juist uit de bodem gepompt voor de verwarming van het gebouw. Deze techniek maakt duurzame besparingen mogelijk van 95% op koeling en 40 tot 50% op verwarming.

In vrijwel alle gevallen worden de WKO-projecten gecombineerd met zonnecollectoren. Deze collectoren verwarmen het tapwater, dat wordt opgeslagen in boilers. HR-ketels zorgen voor bijverwarming van het tapwater bij piekbelasting en op donkere dagen.

Bij de oprichting van Regionaal Duurzaam is het fonds een samenwerking aangegaan met ZON Energie B.V. Deze onderneming ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert collectieve duurzame energie-installaties vanuit een Energy Service Company (ESCo). Elk project wordt ondergebracht in een Special Purpose Vehicle (SPV). Een SPV is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht. De SPV’s zijn ondergebracht in ZON Energie RD1, ZON Energie RD2 en ZON Energie RD3 B.V.

In de zomer van 2017 heef het fonds in samenwerking met ZON Energie en een derde partij, Kieswarmte B.V. opgericht. Met de samenwerking beogen de partijen de WKO-portfolio uit te breiden naar 18.000 tot 20.000 woning-equivalenten.

De WKO zullen gezamenlijk gefinancierd, ontwikkelt en ge-exploiteert worden. Als zekerheid voor de terugbetaling vestigt het fonds hypotheek- en pandrecht op de goederen van de entiteiten.

Meer informatie: wikibodemenergie.nl en zonenergie.nu

Warmte-koudeopslag
ProjectenProductie in GJEquivalent in kWhEquivalent in huishoudens
Alkmaar4.6711.298.492371
Baarn566157.29945
Krommenie1.720478.173137
Wognum28278.51022
Zandvoort Zandpunt372103.42630
Zandvoort LDC3.451959.265274
Middelburg1.051292.14283
Oude Tonge2.611725.760207
Utrecht854237.40868
Schagen449124.70436
Breda6.2701.743.153498
Volendam1.028285.73482
Dordrecht1.087302.24386
Totaal24.4116.786.3101.939

Berekening is gebaseerd op productie en gemiddeld huishoudelijk verbruik van 3.500 kWh/jaar. 1 Gj = 278 kWh

Zonne-energie

Sinds 2012 investeert Regionaal Duurzaam in zonne-energieprojecten.

Er zijn verschillende toepassingen op het gebied van zonne-energie.De meest gebruikte toepassing in Nederland is het omzetten van zonlicht in elektriciteit. Dit gebeurt door middel van fotovoltaïsche cellen (PV-panelen). De groene stroom die deze panelen opwekken wordt achter de meter afgenomen door particulieren of bedrijven of geleverd aan het centrale net.

Zonlicht kan ook via zonnecollectoren worden omgezet in warmte (thermische zonne-energie). Het opgevangen zonlicht zorgt voor de verwarming van tapwater, dat wordt opgeslagen in boilers. Bij piekbelasting en op donkere dagen wordt het tapwater bij-verwarmd door een HR-ketel. Deze zonnecollectoren zijn een nuttige aanvulling bij WKO-projecten.

Meer informatie: hollandsolar.nl

nadere-toelichting-rd-visual5

Windenergie

Sinds 2015 investeert Regionaal Duurzaam 1 in windenergie op land. Windmolens zetten de wind om in groene stroom en dragen zo bij aan een duurzame energievoorziening. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling voor 2020 dat 14% van onze energievoorziening duurzaam is opgewekt. In 2023 moeten windmolens op land en zee ongeveer 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie.

Meer informatie: nwea.nl

ProjectOpgesteld vermogen in Watt(piek)Productie in kWhEquivalent in huishoudens
Wocozon Overijssel2.040.0001.734.000495
ZON & MEDIA70.00059.50017
Windturbine Tilburg2.400.0004.704.0001344
Totaal4.510.0006.497.5001.856

Berekening is gebaseerd op productie en gemiddeld huishoudelijk verbruik van 3.500 kWh/jaar. Op basis van 850 vollasturen zon en 1.960 vollasturen wind per jaar.

Risico

Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Het Fonds heeft een eigen risicoprofiel. Het eventueel manifesteren van de risico’s beschreven in deze paragraaf zal waarschijnlijk een impact hebben op de resultaten en waardering van de investeringen in het Fonds.

Hieronder zijn de belangrijkste risico’s uit het prospectus weergegeven.

Marktrisico/Rendementsrisico

Het marktrisico betreft het risico dat als gevolg van wijzigingen in marktprijzen, de kosten voor het Fonds zullen stijgen en als gevolg daarvan het rendement zal dalen. Mogelijke marktrisico’s betreffen onder meer: stijgende grondstofprijzen en tarieven voor ontwikkeling, bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten en dalende opbrengsten bij verkoop van energie. Deze risico’s worden nader omschreven in het prospectus.

Wet- en regelgeving

Het is op het moment van uitgeven van de deelnemingsrechten (participaties) niet te voorspellen hoe de wet- en regelgeving zich zal ontwikkelen. Derhalve is er een risico dat de wet- en regelgeving zich negatief ontwikkelt voor het Fonds en zijn Participanten. Dit risico kan zich manifesteren door wijziging van subsidieregelingen, vergoedingen op groencertificaten, nieuwe fiscale aspecten of wijziging van stimuleringsmaatregelen.

Renterisico

Het renterisico betreft het risico dat de rente stijgt waarmee de Project B.V. is gefinancierd. Aangezien de projecten binnen fonds Regionaal Duurzaam in het merendeel kleine projecten zijn zal het renterisico niet worden afgedekt. Tevens kan de waarde van door het fonds verstrekte leningen beïnvloed worden door de fluctuatie van de marktrente.

Vraag duurzame energie

Alhoewel de vraag naar duurzame energie de komende 10 jaar naar verwachting sterk zal toenemen is de verhouding tussen vraag en aanbod en het gevolg hiervan op de marktprijs van duurzame energie als risico aan te merken. Op dit moment en voor de nabije toekomst is de verwachting dat de vraag naar duurzame energie ten gevolge van Europese doelstellingen toeneemt.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico betreft het risico dat het Fonds niet voldoende liquide middelen heeft om haar schulden jegens derden en/of participanten te voldoen. Doordat de beleggingen van het Fonds weinig liquide zijn, bemoeilijkt dit het eventueel oplossen van een liquiditeitstekort.

Overige risico’s

Voor de overige risico’s welke zich kunnen manifesteren wordt verwezen naar het prospectus.

Opbrengsten

Biogas

De opbrengsten van de biogasinstallaties bestaan uit levering van Biogas/Groengas en afname van afvalstromen.

Geothermie

De opbrengsten van geothermische installaties bestaan uit levering van warmte aan kassen of woningen die zijn aangesloten op de warmtebron.

Wind

De windturbine levert elektriciteit via een directe lijn aan een industriële afnemer. De windturbine is rechtstreeks ‘achter te meter’ aangesloten op het elektriciteitsnet van de afnemer.

WKO

De opbrengsten van de WKO-installaties bestaan uit levering van warmte en koude aan zakelijke en particuliere gebruikers van gebouwen. Hierbij hebben de project B.V.’s energiecontracten afgesloten met de afnemers. De prijsafspraken zijn gebaseerd op marktconforme energietarieven.

Zon-PV

De opbrengsten van de ZON-PV-installaties bestaan uit levering van lokaal opgewekte elektriciteit aan het landelijke elektriciteitsnet of achter de meter bij woning gebonden installaties.

Kosten

Biogas

De belangrijkste kosten bij een biogasinstallatie zijn de inkoop van het restafval en digestraat en de onderhoudskosten. Het onderhoudt wordt uitgevoerd door de onderneming en gefactureerd vanuit de holding. Voor de inkoop van restafval en digestraat zijn langlopende contracten afgesloten.

Geothermie

De belangrijkste kosten bij een geothermie-installatie zijn de boorwerkzaamheden. Na oplevering zijn operationele kosten en onderhoudskosten beperkt.

Wind

De belangrijkste kosten bij wind op land zijn, na installatie, de onderhoudskosten. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Nordex, de leverancier van de turbine. Een beschikbaarheidsgarantie van 93% is vastgelegd met de leverancier voor het eerste jaar na oplevering en van 95% voor de jaren 2 tot en met 15.

WKO

Ook bij een WKO-installatie vormt onderhoud de belangrijkste kostenpost. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanuit de onderneming ZON Energie en gefactureerd vanuit de holding. Daarnaast is het noodzakelijk om een reserve te bieden aan de afnemers. De tekorten aan energie worden ingekocht.

Zon-PV

De belangrijkste kosten bij een zon-PV-installatie zijn onderhoudskosten. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de onderneming en gefactureerd vanuit de holding.

Looptijd fonds

Meewind stimuleert middels fonds Regionaal Duurzaam 1 de duurzame energieproductie in Nederland. De looptijd van het fonds is direct gekoppeld aan de ambitie om de energievoorziening van Nederland voor 100% te verduurzamen door middel van eigen vermogen van particulieren en het bedrijfsleven.

Tot slot

Het rendement van Regionaal Duurzaam 1 is afhankelijk van de onderliggende beleggingen. Het verwachte rendement voor een participatie in Regionaal Duurzaam 1 is – na aftrek van fondskosten – tussen de 4 en 5 procent. Het risico is een middels de diverse contracten en verzekeringen een ‘optimaal beheerst risico’. De conclusie van Meewind is dat het risico van fonds Regionaal Duurzaam 1 goed is afgedekt.

Om geen onnodig risico te lopen raden wij u met klem aan kennis te nemen van zowel het prospectus als de essentiële beleggersinformatie van fonds Regionaal Duurzaam 1 alvorens u besluit te participeren in het fonds.

Download dit document (PDF)

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test