Zeewind Bestaande Parken
Groene stroom van Noordzeewind Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering in: offshore windparken Belwind 1 en Northwind
Intrinsieke waarde: € 1.314,9415 

  • Verwacht rendement 7 tot 10%
  • Groene stroom voor 410.000 huishoudens
  • Duurzaam opgewekt op de Noordzee

Dit fonds geeft geen nieuwe participaties uit.

Ik wil bijdragen aan nieuwe windparken op de Noordzee met fonds Zeewind Nieuwe Parken

Algemene fondsinformatie

Groene energie, duurzaam opgewekt op de Noordzee. Dat is waar Zeewind Bestaande Parken voor zorgt. Dit fonds van Meewind heeft investeringen in de offshore windparken Belwind 1 en Northwind. De 127 windturbines van beide parken draaien volop en leveren duurzame stroom aan 410.000 huishoudens.

Groeiende markt

Offshore wind is een relatief nieuwe markt, die de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Voor landen rond de Noordzee is windenergie inmiddels een van de voornaamste vormen van duurzame energie.

Belangrijke bijdrage

Participanten in fonds Zeewind Bestaande Parken hebben bijgedragen aan deze groei, door eigen vermogen te leveren voor de financiering van Belwind 1 en Northwind. Tegelijk plukken de beleggers hier de vruchten van – in de vorm van een stabiel rendement.

Facts & figures

  • Op 1 mei 2017 bedroeg het totale fondsvermogen van Zeewind Bestaande Parken € 50,6 miljoen.
  • Het fonds is actief, maar geeft geen nieuwe participaties meer uit.
  • Participatie levert een verwacht nettorendement op van 7 tot 10%.
  • Eens per kwartaal is er de mogelijkheid om uw participatie geheel of gedeeltelijk te verkopen.
  • De beheerskosten van het fonds zijn 1,2% per jaar. De overige kosten (oprichtings-, marketing-, bewaarders-, accountants- en toezichtkosten) bedragen maximaal 0,5% per jaar.
  • Fonds Zeewind Bestaande Parken staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Lees meer over de visie van Meewind op windenergie op zee.

Investeringen

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in twee offshore windparken op de Noordzee. Meewind heeft – samen met haar partners – de ontwikkeling en bouw van beide parken mogelijk gemaakt.

Investering Belwind 1

Meewind heeft in 2009 een 11,78% aandeel gekocht in Belwind 1. Dit aandeel is in 2014 uitgebreid naar 19,9% en in 2017 naar 21,46%. De totale investering van Zeewind Bestaande Parken in Belwind 1 bedraagt € 44 miljoen (1 mei 2017).

Investering Northwind

Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening verstrekt aan Northwind van € 4,7 miljoen (1 mei 2017).

Verantwoorde investering

Zeewind Bestaande Parken investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (7 à 10%). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd.

Een overzicht van de investeringen in Belwind 1 en Northwind is te vinden op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Rendement

Het rendement van Zeewind Bestaande Parken is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 7 tot 10%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Zeewind Bestaande Parken levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan de productie van duurzame energie.

De windparken Belwind 1 en Northwind, goed voor een gezamenlijke jaarproductie van ruim 1400 GWh, voorzien 410.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 490.000 ton.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Risico

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in Belwind 1 en Northwind. De langetermijninkomsten van beide windparken zijn grotendeels contractueel vastgelegd en daarmee van de voornaamste risico’s ontdaan. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico’s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Marktrisico

Gedurende de exploitatieperiode van de windparken kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan de dalende energieprijzen of stijgende exploitatiekosten. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de offshore windmarkt beïnvloeden. Offshore wind is een relatief nieuwe industrie. Hierdoor is er weinig ervaring hoe windturbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee.

Windrisico

Het risico bestaat dat het minder (hard) waait dan verwacht op de locatie van het windpark. Een lagere windopbrengst leidt tot lagere opbrengsten voor Zeewind Bestaande Parken. Om het fonds in te dekken is in elk project een DSRA (dept service reserve account) gevormd. Hieruit kunnen rente en aflossingsverplichtingen worden voldaan bij een langdurig lager windaanbod.

Renterisico

De bouw van de windparken is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Het risico bestaat dat de rente stijgt die moet worden betaald op het aangetrokken vreemd vermogen. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Het risico van Zeewind Bestaande Parken is, middels de diverse contracten en verzekeringen die voor de projecten zijn afgesloten, een ‘optimaal beheerst’ risico. Lees meer over de risico’s in het prospectus of op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Projecten Zeewind Bestaande Parken
Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties naar een bedrijf kunt u het overschrijvingsformulier van het betreffende fonds gebruiken.

Nee, dit is niet mogelijk. Fonds Zeewind Bestaande Parken geeft momenteel geen participaties meer uit. Hierdoor kunt u uw belang in dit fonds niet uitbreiden.

De looptijd van Zeewind Bestaande Parken is direct gekoppeld aan de exploitatietermijn van offshore windpark Belwind 1 en Northwind. Zolang het windpark in exploitatie is, wordt rendement gemaakt over de participaties in dit fonds. De intrinsieke waarde van participaties in fonds Zeewind Bestaande Parken is in de jaren van oplevering (2010) tot herfinanciering (2015) geleidelijk opgelopen. Vanaf 2016 zal de intrinsieke waarde, als gevolg van dividenduitkeringen, gemiddeld gezien afnemen tot € 0 in het jaar 2038. De afname van de intrinsieke waarde gaat gepaard met dividenduitkeringen, waardoor participanten van fonds Zeewind Bestaande Parken hun oorspronkelijke inleg geleidelijk weer terug ontvangen. In de rendementsprognose van 7 tot 10% rendement, na aftrek van kosten, is rekening gehouden met de afname van waarde.

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test