Zeewind Nieuwe Parken
Nieuwe parken op de Noordzee Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering in: offshore windpark Nobelwind
Intrinsieke waarde: € 1.925,9142

  • Verwacht rendement 7 tot 10%
  • Duurzaam beleggen
  • Benut de waarde van Noordzeewind
Ja, ik wil inschrijven
Ik wil bijstorten

Algemene fondsinformatie

Zeewind Nieuwe Parken investeert in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. Het eerstvolgende project dat wordt gerealiseerd is Nobelwind. De investering van het Meewind-fonds en haar participanten maakt dat in 2017 de windmolens van dit park volop draaien.

De waarde van de wind

De Noordzeewind is gratis en in overvloed aanwezig. Zeewind Nieuwe Parken zorgt dat deze wind optimaal en op duurzame wijze wordt benut. De 50 windmolens van Nobelwind, met een gezamenlijke capaciteit van 165 MW, produceren op grote schaal groene stroom.

Duurzame investering

Beleggen in Zeewind Nieuwe Parken is een duurzame investering. Participanten profiteren van een stabiel rendement en weten tegelijk: mijn belegging draagt direct bij aan een schonere toekomst. Nu beleggen is straks windenergie oogsten.

Facts & figures

  • Op 1 mei 2017 bedroeg het totale fondsvermogen van Zeewind Nieuwe Parken € 52,9 miljoen.
  • Het fonds is actief, maar geeft geen nieuwe participaties meer uit.
  • Participatie levert een verwacht nettorendement op van 7 tot 10%.
  • Eens per kwartaal is er de mogelijkheid om uw participatie geheel of gedeeltelijk te verkopen.
  • De beheerskosten van het fonds zijn 1,2% per jaar. De overige kosten (oprichtings-, marketing-, bewaarders-, accountants- en toezichtkosten) bedragen maximaal 0,5% per jaar.
  • Fonds Zeewind Nieuwe Parken staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Lees meer over de visie van Meewind op windenergie op zee.

Investeringen

Zeewind Nieuwe Parken investeert in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. In oktober 2015 hebben Meewind en haar mede-aandeelhouders financial close bereikt voor het project Nobelwind.

Investering Nobelwind

Meewind heeft een 19,9% aandeel in Nobelwind. De totale investering van Zeewind Nieuwe Parken in dit project bedraagt € 43 miljoen (1 januari 2016).

Verantwoorde investering

Zeewind Nieuwe Parken investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (7 à 10%). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd.

Een overzicht van de investeringen in Nobelwind is te vinden op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Rendement

Het rendement van Zeewind Nieuwe Parken is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 7 tot 10%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Beleggen in Zeewind Nieuwe Parken levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan de productie van duurzame energie. Windpark Nobelwind heeft na oplevering een jaarlijkse productie van 679 GWh. Hiervan worden 186.000 huishoudens voorzien van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 197.000 ton.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Risico

Zeewind Nieuwe Parken investeert in de bouw van het project Nobelwind. Gezien de ervaring van het team van Nobelwind N.V., dat eerder al het aangrenzende park Belwind 1 in dertien maanden tijd heeft gebouwd, is de inschatting van zowel rendement als risico’s realistisch. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico’s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Bouwrisico

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kunnen de kosten tijdens de bouw oplopen. Om dit risico in te perken, zijn contracten afgesloten met bouwers en leveranciers. Tevens zijn bouwrisico’s afgedekt in een CAR-verzekering (Construction All Risks).

Een van de grootste bouwrisico’s bij een offshore windpark is de aanleg van de exportkabel in de zeebodem, voor het transport van de geproduceerde elektriciteit. Van dit risico is geen sprake bij Nobelwind, aangezien het park gebruikmaakt van een reeds aangelegde kabel, die wordt gedeeld met het nabijgelegen park Northwind.

Marktrisico

Gedurende de bouwperiode van het windpark kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de offshore windmarkt beïnvloeden. Offshore wind is een relatief nieuwe industrie. Hierdoor is er weinig ervaring hoe windturbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee.

Windrisico

Tijdens de bouw van het offshore windpark kan het harder waaien dan verwacht. Door te zware omstandigheden kan het werk aan het park tijdelijk worden opgeschort. Dit heeft een direct effect op de waardeontwikkeling van de belegging.

Renterisico

De bouw van het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Het risico bestaat dat de rente stijgt die moet worden betaald op het aangetrokken vreemd vermogen. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Het risico van Zeewind Nieuwe Parken is, middels de diverse contracten en verzekeringen die bij de financial close van project Nobelwind zijn afgesloten, een ‘optimaal beheerst’ risico. Lees meer over de risico’s in het prospectus of op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Project Nobelwind

De locatie
De Bligh Bank in de Noordzee, circa 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge.

Oplevering
In aanbouw, oplevering naar verwachting 2017

Investering
De totale kosten van het project bedragen € 655 miljoen. Zeewind Nieuwe Parken heeft als aandeelhouder in Nobelwind een bedrag van € 37 miljoen gefinancierd.

Concept
Meewind heeft met fonds Zeewind Nieuwe Parken geïnvesteerd in offshore windpark Nobelwind. Het park van 19,8 km2 heeft een vermogen van 165 MW. Dit wordt geleverd door 50 Vestas V112-turbines van elk 3,3 MW. Nobelwind maakt deel uit van de Bligh Bank-concessie, waarvoor de Belgische overheid de vergunning heeft verleend en de subsidie toegezegd. De vergunning voor exploitatie en de ondersteuning door middel van subsidie voor de volledige exploitatieduur van twintig jaar zijn vastgelegd. Het projectteam dat Belwind 1 heeft gerealiseerd, het aangrenzende windpark op de Bligh Bank, is tevens verantwoordelijk voor de bouw van Nobelwind. Voor het transport van de geproduceerde elektriciteit kan Nobelwind gebruikmaken van een reeds aangelegde 220 kV kabel, die wordt gedeeld met het nabijgelegen park Northwind.

Duurzaam rendement
Het windpark heeft na oplevering een jaarlijkse productie van 679 GWh, waarvan 185.000 huishoudens kunnen worden voorzien van groene stroom. Dit levert een CO2-reductie op van 197.000 ton per jaar.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het Meewind-fonds Zeewind Nieuwe Parken? Kijk dan eerst op de pagina met veelgestelde vragen; wellicht vindt u daar al het antwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Meewind.

 

Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen.

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties naar een bedrijf kunt u het overschrijvingsformulier van het betreffende fonds gebruiken.

Nee, dit is niet mogelijk. Fonds Zeewind Nieuwe Parken geeft momenteel geen participaties meer uit. Hierdoor kunt u uw belang in dit fonds niet uitbreiden.

De looptijd van Zeewind Nieuwe Parken is direct gekoppeld aan de bouw- en exploitatietermijn van offshore windpark Nobelwind. Zolang het windpark gebouwd wordt en in exploitatie is, wordt rendement gemaakt over de participaties in dit fonds. De intrinsieke waarde van participaties in fonds Zeewind Nieuwe Parken loopt in de jaren tot oplevering (2017) naar verwachting 7 tot 10% per jaar op. Na oplevering van Nobelwind (eind 2017) zal de uitkering van dividenden op gang komen. Tevens stijgt de intrinsieke waarde van participaties in fonds Zeewind Nieuwe Parken nog geleidelijk tot het jaar 2034, 17 jaar na oplevering. Vanaf 2035 zal de intrinsieke waarde, gelijktijdig met dividenduitkeringen, afnemen tot € 0- in het jaar 2039. De afname van de intrinsieke waarde gaat gepaard met dividenduitkeringen, waardoor participanten van fonds Zeewind Nieuwe Parken hun oorspronkelijke inleg geleidelijk weer terug ontvangen. In de rendementsprognose van 7 tot 10% rendement, na aftrek van kosten, is rekening gehouden met de afname van waarde.

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test