Toelichting

Ontwikkeling intrinsieke waarde Zeewindfondsen 1 april 2023

De intrinsieke waarde van Zeewind Bestaande Parken kent per 1 april een flinke daling van circa -14% vanwege bijgestelde verwachtingen over de toekomstige productie. Dit is een forse tegenvaller. Tegelijkertijd zal de intrinsieke waarde van Zeewind Nieuwe Parken juist flink stijgen per 1 april met circa +17%. Bovendien blijven de rendementsverwachtingen voor beide fondsen voor de toekomst positief met gemiddeld 7% tot 7,5% per jaar (voor aftrek 1,7% fondskosten).

In dit stuk lichten wij de koerswijzigingen toe en de factoren die daaraan ten grondslag liggen. We leggen uit hoe het kan dat het ene fonds een daling laat zien en het andere een stijging. Ook beantwoorden we mogelijke vragen rond de impact van nieuwe informatie die we hebben ontvangen en de toekomstverwachting. De toelichting is mogelijk op een aantal punten technisch, daar ontkomen we helaas niet aan.

Met deze informatie heeft u inzicht in het hoe en waarom van deze koerswijziging. En heeft u een idee van het rendement dat u de rest van de looptijd kunt verwachten. Best lastige materie; dus heeft u vragen na het lezen van deze toelichting dan beantwoorden wij deze graag via 088 – 633 94 63 of info@meewind.nl. Heeft u een specifieke technische of inhoudelijke vraag, mailt u ons dan? Dan zorgen wij voor een zorgvuldig en onderbouwd antwoord.


Inhoudsopgave:


Samenvatting:

  • Twee nieuwe studies om prognoses Fonds Zeewind Bestaande Parken en Fonds Zeewind Nieuwe Parken te herijken: een windstudie & een studie naar elektriciteitsprijzen.

  • Resultaat nieuwe windstudie: een te verwachten lagere productie van groene elektriciteit gedurende de resterende looptijd. De nieuw gebouwde windparken in de omgeving van onze parken hebben een grotere impact op de productie dan verwacht. 

  • Resultaat elektriciteitsprijs-studie: een gunstiger beeld van de prijzen richting 2030.

  • Intrinsieke waarde Fonds Zeewind Bestaande Parken daalt omdat de stijging van de elektriciteitsprijzen niet volledig compenseert voor de lagere productie. 

  • Voor Fonds Zeewind Nieuwe Parken ligt dit anders, daar was de productieverwachting al minder gunstig. De stijging van de elektriciteitsprijzen veroorzaakt een stijging in de intrinsieke waarde.

  • Intrinsieke waarde Zeewind Bestaande Parken per 1 april: een waardemutatie rond -14%. Zeewind Nieuwe Parken per die datum: waardemutatie rond +17%.

  • Voor de toekomst: verwacht jaarlijks rendement van beide fondsen van gemiddeld 7% tot 7,5% per jaar, voor aftrek van 1,7% fondskosten.

  • De parken functioneren goed; de historische beschikbaarheid van de molens is groter dan 95%.

  • Nieuw historisch rendement Zeewind Bestaande Parken, afhankelijk van wanneer u bent ingestapt: 5,3% tot 7,4% (na aftrek van kosten). Was u, zoals velen, al voor de splitsing van het fonds in 2015 participant, dan: 9,7% tot 10,6% (na aftrek van kosten).

  • Nieuw historisch rendement op Zeewind Nieuwe Parken, afhankelijk van wanneer u bent ingestapt: 11,9% tot 12,9% (na aftrek van kosten).

Begrippen

Meewind

Seawind Capital Partners B.V., de beheerder van het Meewind Paraplufonds en de subfondsen Zeewind Bestaande Parken en Zeewind Nieuwe Parken.

Parkwind

Parkwind N.V. is een Belgische onderneming en beheert onder andere de windparken Belwind, Northwind en Nobelwind.

Belwind

Belwind is de naam van het tweede windmolenproject in de Belgische Noordzee en het eerste Parkwind-project. Belwind telt 55 Vestas windturbines voor een totale capaciteit van 165 MW. Een demonstratie windturbine, Haliade, werd toegevoegd waardoor de totale capaciteit 171 MW bedraagt. De Belwind windturbines produceren groene stroom sinds 2010 (Vestas turbines) en 2013 (Haliade turbine). Dit is een investering van het subfonds Zeewind Bestaande Parken.

Northwind

Northwind is het derde project in de Belgische Noordzee en het tweede Parkwind-project. Het park van Northwind telt 72 windturbines met een totale capaciteit van 216 MW. De Northwind turbines produceren groene stroom sinds 2014. Dit is een investering van het subfonds Zeewind Bestaande Parken.

Nobelwind

Nobelwind is het vierde project in de Belgische Noordzee en het derde Parkwind project. Er staan 50 windturbines voor een totale capaciteit van 165 MW. De Nobelwind turbines produceren groene stroom sinds 2017. Dit is een investering van het subfonds Zeewind Nieuwe Parken.


1. Toekomstig rendement

Nieuwe studies op het gebied van wind en elektriciteitsprijzen geven een gewijzigd en actueel beeld van het te verwachten rendement gedurende de resterende looptijd van de Zeewindfondsen, t/m 2037. Verderop in dit stuk gaan we uitgebreider in op de studies en de impact die dit heeft op de intrinsieke waarde van beide fondsen. Graag starten we de toelichting met een blik op de toekomst en laten we u zien dat die er positief uitziet voor beide fondsen.

De intrinsieke waarde en rendementsverwachting van de fondsen zijn gebaseerd op de waardering van de aandelenbelangen in de windparken plus de leningen die zijn verstrekt (en die jaarlijks gemiddeld meer dan 7% rente opleveren).

Verwacht rendement: 7% – 7,5% (voor aftrek kosten)

Met het inzicht van de nieuwe studies en op basis van de nieuwe intrinsieke waarde van de fondsen, bedraagt het verwachte rendement op uw participatie in het fonds vanaf 1 april 2023 gemiddeld 7% – 7,5%. Hierop wordt 1,7% fondskosten in mindering gebracht.

Realisatie verwacht rendement

De kans dat dit rendement daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, moet op basis van dit geactualiseerde beeld, groter worden geacht dan voorheen (op basis van initiële cijfers). Het werkelijk rendement kan echter beter of slechter zijn en zal ook niet ieder jaar hetzelfde zijn. Voor de goede orde verwijzen we ook naar de risicoparagraaf in het prospectus.

De toelichting hierna over de nieuwe windstudies wordt mogelijk wat technisch.


2. Toelichting op nieuwe windstudie

Energy Yield Assessment

De verwachte productie van een windpark is gebaseerd op een zogeheten windstudie (ook wel: Energy Yield Assessment of EYA). Hierin wordt de situatie ter plaatse in kaart gebracht door technische adviseurs. De gemiddelde windsnelheid wordt berekend op de betreffende plek en de relevante hoogte. Op basis hiervan wordt bepaald wat de te verwachten gemiddelde jaarlijkse productie van een windpark is.

Aanleiding nieuwe windstudie

Nadat de parken jarenlang stabiele opbrengsten hadden, werden wij in 2021 en 2022 geconfronteerd met lagere opbrengsten uit onze parken, met name vanwege de lagere windsnelheden. De initiële windstudies uit 2011 (Belwind) en 2017 (Nobelwind) gaven niet langer een accuraat beeld.

Uitkomst windstudie

Om meer duidelijkheid te krijgen is eind 2022 door technisch adviseur Mott MacDonald een nieuwe studie uitgevoerd. De uitkomsten zijn helaas dat de gemiddelde windsnelheden ter plaatse fors lager liggen dan tot op heden werd aangenomen. Dit zou de tegenvallende productie van de afgelopen twee jaar kunnen verklaren.

Verklaring 1: Het effect van nieuwe windparken in de buurt

Als belangrijkste verklaring voor de bijgestelde verwachting noemt Mott MacDonald het feit dat er verschillende windparken zijn bijgebouwd in de nabije omgeving, o.a. Borssele (zie tabel 1 & 2 hieronder).

Tabel 1: Indicatieve start
commerciële productie

klik om te vergroten

Tabel 2: Project lay-out, meetlocatie en omliggende parken

klik om te vergroten

Bron: windstudie Mott MacDonald

Deze nieuwe parken beïnvloeden de richting en de snelheid van de windstromen meer dan tot op heden werd gedacht. Dit heeft impact op de productie van de oudere parken door zogeheten wake-effecten en blockage-effecten (hieronder wordt dit toegelicht).

In deze studie is ook direct het effect van de nog te bouwen Prinses Elizabeth-zone in België (gepland operationeel in het 4e kwartaal van 2028) meegenomen, zodat we niet straks het beeld weer moeten bijstellen.

De bouw van deze nieuwe windparken heeft voor de rest van de looptijd van Belwind en Nobelwind een negatieve invloed op de productie.

Verklaring 2: Nieuwe rekenmethoden en data

Naast de invloed van de nieuwe windparken op de omstandigheden, spelen ook nieuwe rekenmethodieken en de beschikbaarheid van uitgebreidere en betere data een rol. Dat zorgt ervoor dat er beter inzicht is in de windstromen rondom de windparken. Dit inzicht toont aan dat er lagere windsnelheden te verwachten zijn in de toekomst dan tot nu toe werd aangenomen.


Het wake- en het blockage-effect

Wake-effect (of: kielzog-effect)
Dit effect beschrijft de impact van de ene turbine op de productie van andere turbines in hetzelfde park (Internal Wake) of turbines in nabijgelegen parken (External Wake). De foto hieronder laat dit effect goed zien (foto: Vattenfall).

Blockage-effect (of: blokkade-effect)
Dit effect beschrijft de impact van het verschijnsel dat wind afremt en van richting verandert als het een blokkade nadert. Dit beïnvloedt de productie van de betreffende turbine.

Foto: Vattenfall3. Toelichting op de studie naar groene elektriciteitsprijzen

De herziening van de productiestudie heeft Meewind en Parkwind doen besluiten om tevens de elektriciteitsprijs-verwachting extern te toetsen, omdat ook deze bepalend is voor de te verwachten opbrengst. En daarmee de waardering van de parken.

Elektriciteitsprijs-curves Baringa

Voor de korte-termijn verwachting wordt gebruik gemaakt van actuele marktprijzen (voor zover de prijzen door het project niet zijn vastgeklikt). Deze zijn afgelopen jaar periodiek herzien en hebben voor schommelingen gezorgd.

Voor een inschatting van de langere termijn zijn echter geen marktprijzen beschikbaar. Daarom is de technisch specialist Baringa1 ingeschakeld. Zij heeft een studie uitgevoerd met verschillende toekomstscenario’s en de bijbehorende elektriciteitsprijs-ontwikkeling (een prijscurve).

Baringa werkt met een zogenaamde referentiecurve (dit is de gemiddelde verwachting) en voert daarnaast scenario-analyses uit. Deze scenario’s worden periodiek door Baringa geactualiseerd. Meewind heeft de meest recente referentiecurve toegepast in de waarderingsmodellen.

Positief effect ontwikkeling elektriciteitsprijs

De verwachte elektriciteitsprijs vanaf 2026 en verder is, volgens Baringa, hoger dan waar tot op heden mee werd gerekend en dat heeft een positief effect op de waardering van Belwind en Nobelwind.

1 Meewind heeft Baringa Services Ltd. betrokken om advies- en analysediensten in de energiesector aan te leveren.


4. De impact op Fonds Zeewind Bestaande Parken

De waardering van een windpark wordt (o.a.) gebaseerd op de verwachte elektriciteitsproductie en de opbrengst die dit genereert. Meewind heeft de afgelopen jaren de werkelijk historisch gemiddelde productie als uitgangspunt gehanteerd bij het waarderen van Belwind. Dit leest u terug in eerdere kwartaalupdates.

Historische productie

In tabel 3 ziet u een overzicht van de historische productie (oranje lijn) van Belwind en hoe deze zich verhoudt tot de oude (stippellijn) en nieuwe windstudies (blauwe lijn). Hieruit blijkt dat Belwind tot in 2021 altijd rond de verwachting uit 2011 heeft geproduceerd, het ene jaar erboven en andere jaren eronder. In de tweede helft van 2021 blijft de productie duidelijk achter.

Tabel 3: Belwind – Historische Ontwikkeling Productie (MWh)
Verwachte productie -12,2%

Meewind hanteerde de afgelopen jaren de gemiddelde productie uit de periode van 2011 tot en met 2022 (12 jaar) als uitgangspunt bij de waardering van Belwind. Dit gemiddelde lag fractioneel onder de verwachting uit 2011 (tot een jaar geleden zelfs hoger), die op basis daarvan representatief leek. Vanaf nu hanteren wij de verwachtingen uit de nieuwe windstudie, die -12,2% lager ligt.

Impact op de intrinsieke waarde

Voor Zeewind Bestaande Parken heeft de aangepaste verwachting een negatief effect. De waardering van Belwind en de intrinsieke waarde van het fonds dalen. Dit komt omdat de nieuwe productieverwachting de rest van de looptijd doorwerkt op de elektriciteitsproductie van het windpark (tot op zekere hoogte gedempt door de gunstiger elektriciteitsprijzen) en de kosten relatief vast zijn. Daarom zal per 1 april 2023 de intrinsieke waarde met circa 14% naar beneden worden bijgesteld.


5. De impact op Fonds Zeewind Nieuwe Parken

In tabel 4 ziet u een overzicht van de historische productie (oranje lijn) van Nobelwind en hoe deze zich verhoudt tot de oude (stippellijn) en nieuwe windstudies (blauwe lijn). Bij Nobelwind was een duidelijk ander beeld te zien dan bij Belwind: uitgezonderd 2020 produceerde dit park sinds de start consequent onder de verwachting uit 2015.

Tabel 4: Nobelwind – Historische Ontwikkeling Productie (MWh)
Verwachte productie +2,4%

Nobelwind heeft een kortere productiehistorie dan Belwind, namelijk 6 jaar (2017-2022). Hier is de verwachting door Mott MacDonald met 10,8% naar beneden bijgesteld, maar de productie lag in de laatste 5 jaar gemiddeld al 13% onder de verwachting uit 2017.  Door het gebruik van de historische werkelijke productie in de waardering van Nobelwind was de door Mott MacDonald berekende productieverwachting hier dus al ingecalculeerd.

Impact op de intrinsieke waarde

Voor Zeewind Nieuwe Parken heeft de aangepaste verwachting een positief effect. De waardering van Nobelwind en de intrinsieke waarde van het fonds stijgen. Deze stijging is het resultaat van de gunstiger verwachting van productie en prijs dan waar tot op heden vanuit werd gegaan. Daarom zal per 1 april 2023 de intrinsieke waarde met circa 17% naar boven worden bijgesteld.


Nader toegelicht: hefboomprincipe

De genoemde percentages zijn mogelijk lastig te doorgronden. Dat komt doordat de aanpassingen in de productie en de elektriciteitsprijzen verschillende kanten opwerken. En heeft verder te maken het zogeheten hefboomprincipe. Voor de geïnteresseerden leggen wij dat hieronder kort uit.

Vaste operationele kosten en rentelasten als hefboom

Bij een windpark is een groot deel van de kosten (relatief) vast, dat wil zeggen niet afhankelijk van de productie of omzet van de windparken. Denk hierbij o.a. aan operationele lasten zoals onderhoudskosten en verzekeringen en financiële lasten zoals rente. Deze vaste kosten werken als een hefboom: kort door de bocht – een euro minder omzet betekent een euro minder winst. In procenten is de daling van de winst in zo’n geval echter veel hoger dan van de omzet. Dit is het effect van de hefboom.6. Wat is de betrouwbaarheid van de nieuwe verwachting?

Een windstudie is een specialistische aangelegenheid

Tot nu toe was de waardering van de parken gebaseerd op de gemiddelde historische opbrengst en lagen hier windstudies uit 2011 en 2017 aan ten grondslag. Dergelijke studies worden uitgevoerd door gespecialiseerde partijen, als onderdeel van het aantrekken van financiering of in het kader van een herfinanciering voor een windproject. Het is niet gebruikelijk om tussentijds een windstudie te laten uitvoeren, simpelweg omdat dat soort studies een betrouwbare prognose dienen te leveren voor de lange termijn.

De opbrengsten in de laatste twee jaren waren voor alle betrokken partijen echter aanleiding te laten toetsen of er toch geen sprake was van structureel gewijzigde omstandigheden, wat in unieke gevallen kan voorkomen. Met de nieuwe windstudie van Mott MacDonald, een van de belangrijkste en grootste technisch adviseurs op dit gebied met een gedegen trackrecord, wordt een deel van de onzekerheid over de toekomst weggenomen en kunnen we u een meer betrouwbare prognose over het te verwachten rendement geven.

Huidige én toekomstige parken

Hierbij is dus niet alleen rekening gehouden met het inmiddels bijgebouwde windpark van Borssele, maar ook met de nog te bouwen Prinses Elizabeth-zone in België (gepland operationeel in het 4e kwartaal van 2028 ).

Op dit moment is niet voorzien dat er nog meer parken worden gebouwd. Bovendien is de historische beschikbaarheid van de molens in beide parken 95% en dat blijft naar verwachting onveranderd. Dit betekent dat er zeer weinig uitval is van de windmolens en dat de techniek dus goed functioneert.

Toepassing van de nieuwe inzichten maakt dat we het toekomstig rendement nu herijkt hebben en dat wij de kans groter achten dan voorheen dat het hierboven berekende rendement daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.


7. Historisch rendement

Tot nu toe zijn we vooral ingegaan op de toekomst en wat daar te verwachten valt. We begrijpen niettemin dat dit voor u als participant van Zeewind Bestaande Parken een forse tegenvaller is. We hopen dat u accepteert dat beleggen met zich meebrengt dat er goede en slechte jaren kunnen zijn. En dat u het financieel en maatschappelijk rendement dat deze projecten sinds de start hebben opgeleverd en nog zullen opleveren, niet uit het oog verliest en blijft waarderen.

Gezond financieel rendement

Ter illustratie, sinds de start van Fonds Zeewind Bestaande Parken begin 2010 is per participatie van €1.000,- al €1.052,- aan dividend uitgekeerd. Zo ligt het gemiddeld jaarlijks financieel rendement dat u als participant heeft behaald, tussen de 5,3% en 7,4% (na aftrek van kosten), afhankelijk van wanneer u bent ingestapt. En als u, zoals velen, al voor de splitsing van het fonds in 2015 participant was, dan zelfs 9,7% tot 10,6%.

Het gemiddeld financieel jaarlijks rendement dat u als participant in Fonds Zeewind Nieuwe Parken heeft behaald, ligt tussen 11,9% en 12,9%. Sinds de splitsing in 2015 is hier per participatie van €1.000,- maar liefst €1.140,- uitgekeerd.

Maatschappelijk rendement

De afgelopen 13 jaar hebben wij samen met u naast financieel rendement ook een grote maatschappelijk impact gemaakt. Voor honderdduizenden huishoudens hebben wij samen groene elektriciteit opgewekt. Mede dankzij ons initiatief voor een van de eerste windparken op onze eigen Noordzee, is wind op zee inmiddels een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie geworden. Daar mogen wij samen trots op zijn.

De komende jaren gaan we graag met u voor meer écht duurzaam rendement en maatschappelijke impact.


Disclaimer

De in deze update verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan Meewind (Seawind Capital Partners BV) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in deze update aanvaardt Meewind geen enkele aansprakelijkheid. In deze update staan links naar externe websites. Meewind is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van deze update van Meewind en op het Meewind-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze update mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meewind.