Nieuwsbericht, 23 december 2016
Meewind terugblik 2016
Meewind terugblik 2016

Mede dankzij uw participatie kijken wij terug op een druk en geslaagd jaar. In 2016 zijn de offshore bouwwerkzaamheden van windpark Nobelwind gestart. Door het vertrouwen in dit project is het investeringsplafond van fonds Zeewind Nieuwe Parken in het voorjaar van het afgelopen jaar bereikt.

Ook zagen we het afgelopen jaar een toenemende vraag naar participaties in Regionaal Duurzaam 1. Met dit fonds hebben we weer verschillende duurzame energieprojecten in Nederland succesvol kunnen financieren.

Graag belichten we in deze mail de belangrijkste mijlpalen in 2016. Ook gaan we in op enkele belangrijke ontwikkelingen wat betreft de energietransitie in Nederland. We sluiten af met een vooruitblik op 2017.

 

Meewind in 2016

Het aantal participanten in de fondsen van Meewind is dit jaar met ruim 13% gegroeid. Deze stijging is enerzijds te verklaren door de toestroom van participanten in fonds Zeewind Nieuwe Parken gedurende de eerste helft van 2016. Anderzijds was er veel vraag naar participaties in het groenfonds Regionaal Duurzaam 1, met name in de afgelopen maanden.

Het totale fondsvermogen is gestegen met 11,04% naar 121,7 miljoen (per 1 december 2016). De fondsen van Meewind hebben over de eerste elf maanden van 2016 een positief resultaat behaald.

Mijlpalen 2016 per fonds

 

In 2015 heeft het fonds zes duurzame energieprojecten gefinancierd. Die lijn is in 2016 voortgezet. Zo heeft het fonds geïnvesteerd in verschillende nieuwe projecten op het gebied van geothermie, groen gas en zonne-energie.
De vraag naar participaties in de afgelopen periode heeft gezorgd voor extra fondsvermogen. Hiermee zal het fonds nog voor de jaarwisseling investeren in de geothermieprojecten GeoPower Oudcamp en Warmtebedrijf Bergschenhoek. Onderstaand een overzicht van projecten die wij in 2017, samen met onze participanten, hebben kunnen financieren.
o  Aardwarmte Vogelaer
o  GeoPower Oudcamp
o  Groen Gas Hoogezand
o  Warmtebedrijf Bergschenhoek
o  Wocozon Overijssel
o  Zon & Media
Een overzicht van het totale investeringsportfolio, inclusief beschrijving van de projecten, kunt u vinden in het document rendement en risico. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd.

 

 

 

In 2016 – en ook in de komende jaren – kunnen participanten profiteren van de herfinanciering van Belwind, die in december 2015 plaatsvond. Met deze herfinanciering is een correctie doorgevoerd op de energieprijs, die sinds de oorspronkelijke financiering van het offshore windpark met circa 30% gedaald is. Het gevolg van de herfinanciering, tegen een lagere rente, is tweeledig:

oDankzij de gunstige herfinanciering wordt het geprognotiseerde projectrendement – ondanks de gedaalde energieprijzen – gehandhaafd voor de volledige exploitatie.
oDe exploitatietermijn van Belwind is met zes jaar verlengd tot 2036. Dat betekent zes jaar langer rendement over de oorspronkelijke investering voor participanten.
Het exploitatieresultaat van Belwind was in 2016 volgens verwachting. Het verwachte rendement van Zeewind Bestaande Parken over het afgelopen jaar ligt met 7,1% aan de onderkant van de rendementsverwachting.
Ook in 2016 was er grote vraag naar ter verkoop aangeboden participaties. Dit leidde ertoe dat in april jl. alle aangeboden participaties ruimschoots overtekend zijn en door bestaande participanten zijn overgenomen.

 

 

In mei 2016 is gestart met de offshore bouwwerkzaamheden van Nobelwind.
De bouw van het windpark verloopt geheel volgens verwachting. Alle funderingen staan inmiddels op hun plek, evenals de eerste turbines. Het offshore high voltage station is ook geplaatst en aangesloten op de exportkabel van het naastgelegen park Northwind.
Sinds afgelopen vrijdag (16 december) wordt de eerste elektriciteit aan het net geleverd.
Door de voorspoedige bouw van Nobelwind wordt naar alle waarschijnlijkheid minimaal aanspraak gemaakt op de vooraf gefinancierde meerkosten. Hierdoor wordt een deel van de financiering al op korte termijn afgelost, terwijl de inkomsten over de resterende financiering gelijk blijven. De rendementsverwachting voor de toekomst is dan ook zeer positief.

 

 

Beschouwing ontwikkelingen energietransitie

In 2016 zijn grote stappen gezet die van belang zijn voor de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo zagen we het afgelopen jaar een spectaculaire kostendaling bij windparken op zee. Wat betreft energie op land kwam de focus meer te liggen op grootschalige projecten en alternatieve technieken. Hoe speelt Meewind in op deze ontwikkelingen? Lees verder op onze site.

 

Participeren en/of bijstorten in de fondsen van Meewind

Zeewind-fondsen
De beide Zeewind-fondsen hebben hun investeringsplafond bereikt. Dit betekent dat er momenteel geen nieuwe participaties worden uitgegeven.

Regionaal Duurzaam 1
Participeren in Regionaal Duurzaam 1 is zonder beperkingen mogelijk. Bent u op 1 januari 2017 (peildatum Belastingdienst) in het bezit van participaties in fonds Regionaal Duurzaam 1? Dan kunt u over 2017 profiteren van een belastingvoordeel van maximaal 2,35% over uw belegde vermogen in dit groenfonds. Meer informatie over dit belastingvoordeel vindt u op onze website.

 

Doelstellingen voor 2017

Aan het einde van dit succesvolle jaar willen wij u, als participant, hartelijk danken voor uw vertrouwen. Wij zijn uitermate trots op de resultaten die wij – mede dankzij u – hebben behaald in het afgelopen jaar. Ook voor 2017 is het doel om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening.

Zeewind-fondsen
Het komende jaar staat voor fonds Zeewind Nieuwe Parken in het teken van de oplevering van offshore windpark Nobelwind. Daarnaast is het streven een nieuw belang in een offshore windpark te verkrijgen en financieren.

Voor fonds Zeewind Bestaande Parken heeft de herfinanciering in december 2015 een solide basis gelegd voor stabiele exploitatieresultaten bij een lage elektriciteitsprijs. Wij verwachten dat dit ook in 2017 leidt tot een goed fondsrendement.

Regionaal Duurzaam 1
Met Regionaal Duurzaam 1 willen we een vervolg geven aan de goede resultaten en groei van het afgelopen jaar. Het doel voor 2017 is enerzijds nieuwe projecten te financieren. Anderzijds is het doel de reeds gefinancierde projecten in gebruik genomen te zien worden. Daarnaast is het onze ambitie om de rol van het fonds binnen de duurzame energievoorziening verder uit te breiden. Zo kunnen we gericht bijdragen aan een groener Nederland.

Namens het hele team van Meewind wens ik u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een duurzaam 2017.

Met vriendelijke groet,

Willem Smelik MRE
Beheerder Meewind

 

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test