Kwartaalupdate

Zeewind Bestaande Parken & Nieuwe Parken – Q4 2022

Er is minder wind. Dit heeft invloed op alle windparken op de Noordzee; ook op onze Zeewind Bestaande Parken en Zeewind Nieuwe Parken. Dit zien we terug in de waardeontwikkeling van Belwind en Nobelwind. Graag zetten we de ontwikkelingen en kwartaalcijfers voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2022 voor u op een rij.

Eerdere kwartaalupdates

Snel naar:


1. Intrinsieke waarde Zeewind Bestaande Parken


2. Intrinsieke waarde Zeewind Nieuwe Parken


3. Beleggingen Zeewind Bestaande Parken


4. Beleggingen Zeewind Nieuwe Parken


5. Impact Zeewind Bestaande Parken


6. Impact Zeewind Nieuwe Parken


7. Ontwikkelingen elektriciteitsprijs en productie Zeewind fondsen

Recente ontwikkelingen

Hoge energieprijzen hadden weinig impact
Ondanks schommelingen zijn de verwachte energieprijzen voor de korte-termijn (t/m 2025) hoog gebleven. Voor de jaren daarna wordt verwacht dat de energieprijzen zullen dalen tot een niveau dat nog altijd hoger ligt dan 1,5 jaar geleden. Zoals eerder geschreven hebben zowel Belwind (Zeewind Bestaande Parken) als Nobelwind (Zeewind Nieuwe Parken) een belangrijk gedeelte van haar verkoopprijzen vastgezet voor de komende drie jaar. Op korte termijn heeft de volatiliteit op de energiemarkten daardoor minder impact op de resultaten van de windparken.

Lage windsnelheden
Afgelopen kwartaal waren de windsnelheden erg laag, zoals eigenlijk de afgelopen twee jaar minder was dan de jaren ervoor. De jaarproductie van zowel Belwind (Zeewind Bestaande Parken) als Nobelwind (Zeewind Nieuwe Parken) lag daarmee ver onder de productie waarop het budget was gebaseerd. De tegenvallende productie heeft een drukkend effect op de waardering van beide parken alsook de fondsen. Belwind en Nobelwind staan daarbij niet op zichzelf; ook omliggende parken ervaren dit.

> 95% beschikbaarheid
De technische en commerciële beschikbaarheid van zowel Belwind als Nobelwind was afgelopen periode boven het contractuele minimum van 95%.


8. Ontwikkelingen waardering Zeewindfondsen

Flinke impact inflatie
Afgelopen kwartaal zijn ook de inflatiefactoren bekend geworden waarmee de onderhoudscontracten van beide parken geïndexeerd worden. Deze hogere inflatiefactoren zorgen dat de jaarlijkse kosten met 9% omhoog gaan. Omdat dit effect geldt voor zowel 2023 als ook de opvolgende jaren heeft dit een significante negatieve impact op de winstverwachting van aankomende jaren. Dit is de belangrijkste verklaring voor de negatieve waardeontwikkeling in december 2022.

Geen impact prijsplafond
Afgelopen periode is er regelmatig berichtgeving geweest over het instellen van een prijsplafond. Op Europees niveau is er een prijsplafond van 1-12-2022 t/m 30-6-2023 van €180 / MWh. De Belgische regering heeft wetgeving goedgekeurd die een prijsplafond van €130 / MWh instelt van augustus 2022 t/m juni 2023. Omdat de windparken geen gemiddelde verkoopprijs verwachten die boven de bovengenoemde bedragen ligt, verwacht het management van de parken geen negatieve impact van de prijsplafonds.

Disconteringsvoet
De disconteringsvoet van de windparken wordt gebaseerd op het risicoprofiel van de projecten en een daarbij behorende marktconforme rendementseis. Hierbij spelen de ontwikkeling van de marktrente en de kapitaalmarkt een rol. Ondanks dat afgelopen periode de marktrente is gestegen is de risicopremie op vergelijkbare beleggingen gelijk gebleven. Per saldo was het effect neutraal.

Ontwikkeling van de intrinsieke waarde
De optelling van de verschillende effecten heeft in het vierde kwartaal van 2022 geleid tot een negatief beleggingsresultaat ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit geldt voor zowel Zeewind Bestaande Parken als Zeewind Nieuwe Parken.

Ondanks het negatieve resultaat van het laatste kwartaal van 2022 is het jaarrendement voor beide fondsen wel positief geweest. Participanten van Nieuwe Parken hebben een jaarrendement van +1,45% gemaakt. Participanten van Zeewind Bestaande Parken hebben een jaarrendement van + 2,57% gemaakt.


9. Toekomstverwachting

Naar beneden bijgestelde productieverwachting
Productie-aannames zijn gebaseerd op een (zogenaamde) windstudie waarin de situatie ter plaatse (door technische adviseurs, in casu Mott McDonald) in kaart is gebracht. Hierbij wordt de gemiddeld verwachte windsnelheid berekend op die plek en de betreffende hoogte. De windstudies waarop Belwind en Nobelwind zich baseren, zijn inmiddels alweer enkele jaren oud (2017) en de prognose door gewijzigde omstandigheden mogelijk achterhaald. Door de technisch adviseur zijn inmiddels een nieuwe studies uitgevoerd en de resultaten daarvan duiden er inderdaad op dat, met de actuele inzichten, de te verwachten windsnelheden ter plaatse structureel lager zullen liggen dan tot op heden werd aangenomen. Dit verklaart ook de tegenvallende productie van de afgelopen paar jaar.

Als belangrijkste verklaringen voor de gewijzigde uitkomsten uit de recente windstudie worden de volgende elementen genoemd:

  • De afgelopen jaren is een andere berekeningsmethodiek mogelijk geworden en zijn er, als gevolg van alle nieuwe parken die zijn bijgebouwd, meer en betere data beschikbaar gekomen die tot nauwkeuriger (in dit geval lagere) uitkomsten leiden;

  • Er zijn verschillende windparken bijgebouwd in de nabije omgeving (o.a. Borsele) en die beïnvloeden de windstromen door (richting en snelheid) en productie van de oudere parken (Wake- en blockage-effecten). Ook het effect van de parken die nog worden gebouwd (Prinses Elizabeth) is hierin verdisconteerd. In beide gevallen had dit een negatieve invloed;

  • Positief voor Belwind en Nobelwind is het feit dat de historische beschikbaarheid hoger ligt dan het garantieniveau.


Wat betekent dit voor de aannames en waardering van Belwind en Nobelwind?
Meewind heeft de afgelopen jaren de gemiddelde historische productie als uitgangspunt gehanteerd bij het waarderen van Belwind en Nobelwind. We hebben dit in eerdere kwartaalupdates al eens toegelicht. Voor Belwind lag dit historisch gemiddelde rond de prognose uit de studie van 2017, met dien verstande dat het gemiddelde de afgelopen twee jaar daalde onder invloed van de tegenvallende productie. De resultaten van de nieuwe studie liggen zo’n 9,5% lager dan het gehanteerde historisch gemiddelde. Nobelwind heeft een korter verleden waardoor de productie van de afgelopen twee jaar grotere invloed heeft gehad op het gemiddelde. Het gemiddelde dat Meewind hanteerde voor Nobelwind lag rond de uitkomsten van de recente windstudie, waardoor de nieuwe prognoses relatief beperkte invloed zullen hebben.

Parkwind, de beheerder van de parken, heeft besloten de uitkomsten van de nieuwe windstudie voor begroting 2023 als uitgangspunt te hanteren. Daarnaast onderzoekt Parkwind momenteel meerdere maatregelen waarmee de productie kan worden verbeterd. Dit varieert van het implementeren van software waarmee de aansturing van de turbines beter/sneller wordt afgestemd op de windomstandigheden en powercurve optimalisaties tot het ‘opvoeren’ van het vermogen van de turbines. Het precieze potentieel van deze maatregelen is vooralsnog niet bekend, maar zal naar verwachting slechts gedeeltelijk compenseren voor de lagere uitkomsten uit de recente studie.

De uitgevoerde studies, de mogelijke impact en overige ontwikkelingen worden momenteel nog bestudeerd door Meewind. De laatste inzichten zullen worden meegenomen bij het bepalen van de NAV van 28 februari 2023. Meewind verwacht dat de intrinsieke waarde van Zeewind Bestaande Parken hierdoor aanzienlijk zal dalen.


10. Ontwikkelingen Beheerder Meewind

Nieuwe CFO: Jacqueline Bongartz
Meewind heeft zich per 1 januari 2023 versterkt met Jacqueline Bongartz. Zij wordt financieel directeur en in die rol functioneel verantwoordelijk voor Finance, Risk & Compliance. Haar benoeming als dagelijks beleidsbepaler is voorgelegd aan en goedgekeurd door de AFM.

Vacature
Hiernaast zoekt Meewind nog versterking bij het customer service & support-team en het investment team, hiervoor staat een vacature uit.

Participantenvergadering 2022
Maandag 12 december vond de Meewind participantenvergadering 2022 plaats. Voor het eerst volledig digitaal. Alle participanten konden live meekijken en vragen stellen via de chatfunctie.
De vergadering is integraal terug te zien op https://meewind.nl/participantenvergadering/.

Onder deelnemers is een enquête gehouden. Hieruit bleek dat de grote meerderheid tevreden was over dit nieuwe format. Meewind zal de vergadering van 2023 dan ook weer op deze manier organiseren.

Overname bewaarder
Darwin, bewaarder van de fondsen van Meewind, is overgenomen door APEX Group. Naar verwachting heeft dit voor Meewind geen directe gevolgen. Het hele team van Darwin is opgenomen in de APEX Group en blijft haar werkzaamheden voor Meewind doen.

Actualisatie fondsdocumentatie
De beheerder heeft in het vierde kwartaal de fondsdocumentatie (Prospectus, Eid en Website) geactualiseerd.

Het prospectus was inmiddels een aantal jaar oud; de inlegvellen die er in de loop van de tijd aan waren toegevoegd zijn verwerkt. Ook zijn de prospectussen in lijn gebracht met de vereisten uit de SFDR & EU Taxonomy, Europese rapportagerichtlijnen rond duurzaamheid. Daarnaast zijn ook de risicoparagrafen op verschillende punten verduidelijkt, overeenkomstig met het laatste jaarverslag. Tenslotte heeft Meewind de prospectussen van de verschillende fondsen naast elkaar gelegd en aanpassingen doorgevoerd met als doel een betere vergelijkbaarheid. Het geactualiseerde prospectus is met een specificatie van de aanpassingen gedeponeerd bij de AFM die daarbij geen aanvullende vragen of opmerkingen had.

Vanaf 1 januari 2023 publiceert Meewind conform nieuwe Europese regelgeving een Essentieel Informatie Document (Eid) in plaats van een Essentieel Beleggersinformatie document (EBI). Door de introductie van het Eid verandert de berekeningsmethode voor de risicoscore. In het EBI werd de risicoscore berekend op basis van de mate waarin de intrinsieke waardes van Meewind gemiddeld op en neer bewegen (de standaardafwijking). Vanaf 2023 wordt de risicoscore in het Eid berekend op basis van de beweeglijkheid van de koersen van Meewind in extreme marktomstandigheden. Hoeveel de intrinsieke waardes bewegen in extreme marktomstandigheden wijkt veelal af van de beweeglijkheid in gemiddelde omstandigheden. Dit kan leiden tot andere risicoscores; deze eerst keer heeft niet geresulteerd in een wijziging. Bovendien wordt vanaf 2023 het risico meegenomen dat de tegenpartij aan wie Meewind geld heeft uitgeleend, niet terugbetaalt. Meewind laat deze berekeningen uitvoeren door Riskquest, een externe adviseur. Deze berekeningen worden maandelijks geactualiseerd en op de website van Meewind gepubliceerd. Op het moment dat de berekeningen daartoe aanleiding geven worden de risicoscore en de Eid geüpdatet.

Disclaimer

De in deze update verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan Meewind (Seawind Capital Partners BV) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in deze update aanvaardt Meewind geen enkele aansprakelijkheid. In deze update staan links naar externe websites. Meewind is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van deze update van Meewind en op het Meewind-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze update mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meewind.