Energie Transitiefonds

Het rendement van Energie Transitiefonds is naar verwachting 6 tot 7% per jaar. Hierin zijn de lopende fondskosten van 1,7% verwerkt. De emissiekosten van 3% bij instap en de administratiekosten van € 25,- bij verkoop van participaties zijn hier niet in meegenomen. Deze zijn immers afhankelijk van de duur en omvang van de individuele participatie.

Bij verstrekken van achtergestelde leningen:
De uitkeringen aan het Fonds bestaan uit rente en aflossingen. De looptijd van de prognose is tenminste gelijk aan de looptijd van de lening. De vastgelegde rente- en aflossingsbetalingen vormen de basis voor de rendementsberekening. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de uitkeringen dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Bij participatie in aandelen:
Rendement op aandelen bestaat uit dividend en waardevermeerdering door reservering van winst. De duur van de gekozen prognoseperiode is afhankelijk van de investering. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de dividenduitkeringen en restwaarde dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Het Fonds maakt zijn eigen prognose conform de rendementsberekening zoals hierboven beschreven. Voordat de transactie wordt verricht wordt de door het bedrijf aangeleverde informatie getoetst middels een due diligence onderzoek.

Energie Transitiefonds is per 7 december 2018 geopend met een looptijd van 20 jaar. Deze looptijd kan, met twee derde meerderheid van de stemmen, maximaal 3 keer met 5 jaar verlengd worden.

De closed-end structuur zorgt voor extra stabiliteit van het fonds. De structuur wijkt op een aantal punten af van de fondsen die Meewind eerder heeft geopend:

  • Een absoluut maximum van 250.000 participaties kan uitgegeven worden.
  • Participaties zijn niet onderling overdraagbaar: er kunnen uitsluitend participaties van het fonds gekocht worden en bij uitstap kunnen participaties alleen aan het fonds zelf verkocht worden.
  • Het fonds is aangegaan voor een maximum van 35 jaar: 20 jaar bij introductie en maximaal 3 keer met 5 jaar te verlengen.
  • Verkoop van participaties – aan het fonds – is uitsluitend mogelijk indien de liquiditeit van het fonds dit toelaat. De beheerder wil dat participanten zo veel en vaak mogelijk uit het fonds kunnen stappen maar kan niet garanderen dat dit elk kwartaal mogelijk zal zijn.

Indien de liquiditeit van Energie Transitiefonds het toelaat wil het fonds 4x per jaar de ter verkoop aangeboden participaties terugkopen.

Indien de liquiditeit van het fonds dit op enig verkoopmoment niet toelaat kunnen de ter verkoop aangeboden participaties dan niet ingekocht worden. In dat geval heeft het fonds geen verplichting tot inkoop en kan het voorkomen dat participanten hun belegging in Energie Transitiefonds niet op korte of langere termijn kunnen beëindigen. In het uiterste geval blijven participanten aan het fonds verbonden totdat het fonds geliquideerd wordt.

Het liquiditeitsbeleid, waardoor het aantal momenten waarop het fonds participaties kan inkopen gemaximeerd wordt, staat omschreven in hoofdstuk 13 van het prospectus.

Verkoopopdrachten worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Daarnaast is de overdraagbaarheid van participaties in Energie Transitiefonds beperkt: participaties kunnen niet overgedragen worden aan derden tenzij als schenking in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis.

Participatie in Energie Transitiefonds maakt onderdeel uit van het persoonlijk vermogen in Box 3. Jaarlijks in de maand februari wordt dit gerapporteerd aan de Belastingdienst en worden instructief voor de belastingopgaaf verstrekt.

Energie Transitiefonds investeert in groene projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Realistisch én duurzaam. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, -opslag en/of -besparing.

Ja, dat kan onder de voorwaarde dat Groenfonds Regionaal Duurzaam participaties uitgeeft. Het komt regelmatig voor dat het Groenfonds Regionaal Duurzaam de uitgifte van participaties onderbreekt vanwege te grote belangstelling. Indien dat het geval is kunt u geen participaties overschrijven naar Groenfonds Regionaal Duurzaam. Indien het fonds wel participaties uitgeeft kunt u in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Groenfonds Regionaal Duurzaam.

Ja, dat kan. U kunt in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Energie Transitiefonds.

Ja, dat kan. U kunt in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Energie Transitiefonds.

Ja, dat kan. U kunt in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Energie Transitiefonds.

Energie Transitiefonds belegt voor 100% in aandelen van bedrijven in de duurzame energiesector. De andere fondsen beleggen met name in specifieke energieprojecten. Hiermee kent het rendementsverloop van Energie Transitiefonds een dynamischer karakter, vergelijkbaar met aandelenkoersen op de beurs. Bedrijven doen bijvoorbeeld investeringen waarmee rendement in de toekomst gemaakt wordt, maar de kosten voor de investeringen nu al genomen worden.

Anders is dit bij energieprojecten zoals in het Groenfonds Regionaal Duurzaam, hier wordt geïnvesteerd in projecten in plaats van in bedrijven. Deze projecten staan op zichzelf en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de wind en de zonkracht en zijn daarmee over het algemeen minder dynamisch.

Op onze website kunt u de historische rendementen terugvinden van al onze fondsen.

Op de tweede pagina van de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.

Of op de fondspagina’s zelf onder het kopje ‘Historisch rendement’:

Waarmee kunnen we u helpen?
Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem


088 633 94 63
ma - vr 09:00 - 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022