Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering in:
Belwind 1 en Northwind
 • 8,98%*
  *historisch rendement
  verwacht rendement
 • Duurzaam beleggen
 • Benut de waarde van Noordzeewind
Fonds Zeewind Bestaande Parken geeft geen nieuwe participaties uit. Toekomstige investeringen in offshore windparken zullen in een nieuw te openen fonds worden geplaatst.

Groene energie, duurzaam opgewekt op de Noordzee. Dat is waar Zeewind Bestaande Parken voor zorgt. Dit fonds van Meewind heeft investeringen in de offshore windparken Belwind 1 en Northwind. De 127 windturbines van beide parken draaien volop en leveren duurzame stroom aan 410.000 huishoudens.

Groeiende markt

Offshore wind is een relatief nieuwe markt, die de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Voor landen rond de Noordzee is windenergie inmiddels een van de voornaamste vormen van duurzame energie.

Belangrijke bijdrage

Participanten in fonds Zeewind Bestaande Parken hebben bijgedragen aan deze groei, door eigen vermogen te leveren voor de financiering van Belwind 1 en Northwind. Tegelijk plukken de beleggers hier de vruchten van in de vorm van een stabiel rendement.

Facts & figures
 • Fonds Zeewind Bestaande Parken is voor 21,46% eigenaar van offshore windpark Belwind.
 • Het fonds is actief, maar geeft momenteel geen nieuwe participaties uit.
 • Een compleet overzicht van de beleggingen vindt u in de nadere toelichting rendement en risico.
 • Fonds Zeewind Bestaande Parken staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in twee offshore windparken op de Noordzee. Meewind heeft – samen met haar partners – de ontwikkeling en bouw van beide parken mogelijk gemaakt.

Investering Belwind 1

Meewind heeft in 2009 een 11,78% aandeel gekocht in Belwind 1. Dit aandeel is in 2014 uitgebreid naar 19,9% en in 2017 naar 21,46%. De totale investering van Zeewind Bestaande Parken in Belwind 1 bedraagt Є 44 miljoen (1 mei 2017).

Investering Northwind

Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening verstrekt aan Northwind van € 4,7 miljoen (1 mei 2017).

Verantwoorde investering

Zeewind Bestaande Parken investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (7 á 10%). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd.

Het rendement van Zeewind Bestaande Parken is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 7 tot 10%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Zeewind Bestaande Parken levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan de productie van duurzame energie.

De windparken Belwind 1 en Northwind, goed voor een gezamenlijke jaarproductie van ruim 1400 GWh, voorzien 410.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 490.000 ton.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in Belwind 1 en Northwind. De langetermijninkomsten van beide windparken zijn grotendeels contractueel vastgelegd en daarmee van de voornaamste risico´s ontdaan. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico´s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Marktrisico

Gedurende de exploitatieperiode van de windparken kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan de dalende energieprijzen of stijgende exploitatiekosten. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de offshore windmarkt beïnvloeden. Offshore wind is een relatief nieuwe industrie. Hierdoor is er weinig ervaring hoe windturbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee.

Windrisico

Het risico bestaat dat het minder (hard) waait dan verwacht op de locatie van het windpark. Een lagere windopbrengst leidt tot lagere opbrengsten voor Zeewind Bestaande Parken. Om het fonds in te dekken is in elk project een DSRA (debt service reserve account) gevormd. Hieruit kunnen rente en aflossingsverplichtingen worden voldaan bij een langdurig lager windaanbod.

Renterisico

De bouw van de windparken is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Het risico bestaat dat de rente stijgt die moet worden betaald op het aangetrokken vreemd vermogen. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Het risico van Zeewind Bestaande Parken is, middels de diverse contracten en verzekeringen die voor de projecten zijn afgesloten, een optimaal beheerst risico. Lees meer over de risico´s in het prospectus.

Waarmee kunnen we u helpen?
Onze overige fondsen:
Energie Transitiefonds

Investering: Groene energiebedrijven en -projecten
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Maandelijks


Risicoindicator Energie Transitiefonds
6,12%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.209,6124
 (+0,51)
intrinsieke waarde
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
2,40%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 984,0741
 (+0,44%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


12,44%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.811,7622
 (+0,02%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test