Energie Transitiefonds

Investering in:
energiebedrijven en -projecten
  • 6-7%
    verwacht rendement
  • Essentiële rol in energietransitie
  • Heldere en realistische doelstellingen

Energie Transitiefonds investeert in bedrijven en projecten die concreet bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo stimuleert het fonds de ontwikkeling van nieuwe projecten en de toepassing van nieuwe duurzame technieken.

Investeren waar nodig
De fondsen van Meewind vervullen een essentiële rol bij de totstandkoming van duurzame energieprojecten. Energie Transitiefonds zorgt voor een aanvullende investering, naast de financiering door banken en de ontwikkelaar zelf. Het fonds draagt op deze wijze bij aan een sluitende begroting.

Toegevoegde waarde
Meewind biedt duurzame projecten en ondernemingen meer dan alleen financiële ondersteuning. Ook kunnen zij profiteren van het uitgebreide netwerk dat Meewind sinds haar oprichting in 2007 heeft opgebouwd. Daarnaast deelt Meewind haar ruime kennis en ervaring op het gebied van financiering, ontwikkeling en exploitatie van duurzame energieprojecten.

Ik wil bijstorten Ik wil me inschrijven
Facts & figures
  • Energie Transitiefonds investeert in bedrijven en projecten met heldere duurzame doelstellingen.
  • Een compleet overzicht van de beleggingen vindt u in de nadere toelichting rendement en risico.
  • U belegt al in het Energie Transitiefonds vanaf € 1.000 (plus 3% emissiekosten).
  • Nieuwe participaties worden maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
  • Energie Transitiefonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 

Energie Transitiefonds investeert in projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Realistisch én duurzaam. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing of verduurzaming van energiegebruik.

Duidelijke rendementsverwachting
Het fonds financiert projecten en bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie, exploitatie en/of opslag van duurzame energie. Elke investering moet – bij objectieve waardering – voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds. Het verwachte rendement bedraagt 6 tot 7%, na aftrek van kosten.

Belang in Greenchoice
De eerste investering van Energie Transitiefonds bestaat uit een indirect belang in partner Greenchoice. Dit groene energiebedrijf houdt zich bezig met de levering én opwek van duurzame energie. Samen met haar partners investeert Greenchoice actief in de bouw van windmolens en andere hernieuwbare energie projecten.

Na de overname van Qurrent in 2018 heeft Greenchoice inmiddels ruim een half miljoen klanten. Door een belang te nemen wil Meewind bijdragen aan het positioneren van Greenchoice als de grote, duurzame energieleverancier in Nederland.

Groei van OrangeGas
Energie Transitiefonds investeert tevens in de groei van een andere partner, te weten OrangeGas.

Al enige jaren zetten Meewind en OrangeGas zich samen in voor de ontdieseling van Nederland. Het is de ambitie van OrangeGas om een van de grootste schone brandstofaanbieders van Europa te worden.

Dankzij een investering van Energie Transitiefonds kan OrangeGas een volgende stap zetten om die ambitie te bereiken. Het fonds stelt werkkapitaal beschikbaar voor grootschalige uitrol van groengastankstations in Nederland, Duitsland en Zweden.

Verantwoord gefinancierd
Energie Transitiefonds investeert uitsluitend in projecten en bedrijven met duidelijke duurzame doelstellingen. Andere vereisten zijn een sluitende businesscase en een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal.

Ook moet er sprake zijn van betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Dit verkleint het risico van de belegging, voor zowel het fonds als zijn participanten.

Een overzicht van de investeringen van Energie Transitiefonds is te vinden op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Het rendement van Energie Transitiefonds is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. De rendementsverwachting van het fonds is 6 tot 7% na aftrek van kosten.

Dividendbeleid
Beschikbaar dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan participanten.

Indien herbeleggen van dividend mogelijk is, zal dit als voorkeursoptie worden voorgesteld. Het staat iedere participant echter vrij hiervan af te wijken. Bij elke dividenduitkering kunnen participanten een voorkeur aangeven voor contante uitkering.

Uitkeringen en koersontwikkeling
Het rendement van Energie Transitiefonds betreft een samengesteld rendement van uitkeringen en koersontwikkeling. Een participant kan het rendement op twee manieren realiseren. Enerzijds door tussentijdse uitkeringen te ontvangen. Anderzijds door participaties tegen een hogere koers te verkopen dan waarvoor deze zijn aangekocht.

 

Maatschappelijk rendement
Een belegging in Energie Transitiefonds levert niet alleen een financieel rendement op. Ook is er sprake van een maatschappelijk rendement.

Alle door het fonds gefinancierde projecten en ondernemingen leveren een directe bijdrage aan de verduurzaming van energievoorziening, energiegebruik en/of energiebesparing.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Doelstelling van Energie Transitiefonds is om te investeren in verschillende duurzame projecten en ondernemingen. Op deze wijze kan het risico worden gespreid.

Aanloopfase
Energie Transitiefonds richt zich op duurzame energieprojecten, waarbij uiteenlopende technieken worden toegepast. Daarnaast zal het fonds investeren in ondernemingen in diverse duurzame marktsegmenten.

In de huidige aanloopfase is de spreiding van het fondsvermogen echter nog beperkt. Voordeel hiervan is een scherpe focus op de individuele beleggingen. Een mogelijk nadeel is dat eventuele negatieve beleggingsresultaten in één project of onderneming een grote uitwerking kunnen hebben op het fonds als geheel.

Marktrisico
Energie Transitiefonds doet langetermijnbeleggingen in uiteenlopende projecten en ondernemingen. Het is mogelijk dat tussentijds de marktomstandigheden wijzigen.

De verwachting voor de komende jaren is dat de vraag naar duurzaam geproduceerde energie het aanbod zal overtreffen. Dit is echter niet met absolute zekerheid te voorspellen.

Met de opkomst van nieuwe technieken kunnen bestaande technieken minder relevant of zelfs overbodig worden.

Ook kan er sprake zijn van (onvoorziene) wijzigingen in wet- of regelgeving. Hierdoor kunnen projecten, ondernemingen of gebruikte technieken meer of minder opbrengsten genereren of ondersteuning ontvangen dan aanvankelijk begroot.

Lees meer over de risico’s in het prospectus.

Waarmee kunnen we u helpen?
Duurzaam beleggen doet u in één van onze fondsen:
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.018,5759
(+0,0357%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.334,9215
(+1,0417%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.664,2276
(+0,1812%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test