Energie Transitiefonds

Investering in:
Groene energiebedrijven en -projecten
 • 6-7%
  verwacht rendement
 • Essentiële rol in energietransitie
 • Heldere en realistische doelstellingen

Duurzaamheid is de toekomst. Energie Transitiefonds investeert in bedrijven en projecten die concreet bijdragen aan de transitie naar een groene energievoorziening. Het fonds investeert onder andere in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van 100% groene energieleverancier Greenchoice.

Investeren waar nodig
De fondsen van Meewind vervullen een essentiële rol bij de totstandkoming van duurzame energieprojecten. Energie Transitiefonds is betrokken bij groene energieprojecten door investeringen of het aankopen van aandelen. Het fonds draagt op deze wijze bij aan een versnelling van de energietransitie.

Toegevoegde waarde
Meewind biedt duurzame projecten en ondernemingen meer dan alleen financiële ondersteuning. Ook kunnen zij profiteren van het uitgebreide netwerk dat Meewind sinds haar oprichting in 2007 heeft opgebouwd. Daarnaast deelt Meewind haar ruime kennis en ervaring op het gebied van financiering, ontwikkeling en exploitatie van duurzame energieprojecten.

Ik wil bijstorten Ik wil participeren
Facts & figures

ETF belegt in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van energieleverancier Greenchoice. De kenmerken van Greenchoice zijn:


 • 550.000 klanten
 • 350 medewerkers
 • Marktaandeel Nederland 7%
 • 100% eigenaar Qurrent
 • Levering van 100% groene stroom waarvan 100.000 klanten zelf stroom opwekken
 • Eigenaar van windmolenpark Hartelkanaal
 • Levering van bosgecompenseerd gas
 • Greenchoice beschermt 1 miljoen hectare bos wereldwijd en heeft 2 miljoen bomen aangeplant
 • 100% dochter Kieszon heeft 420.000 zonnepanelen geïnstalleerd

Beleggen in het Energie Transitiefonds van Meewind is écht duurzaam – en ook nog eens eenvoudig geregeld. Via Mijn Meewind maakt u een eigen account aan, waar u op elk gewenst moment de status van uw belegging kunt bekijken. Ook kunt u hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

Aankopen
Heeft u een account aangemaakt op Mijn Meewind? Dan kunt u een storting doen via een iDEAL-betaling of bankoverschrijving. Bij elke storting betaalt u 3% emissiekosten (aankoopkosten). Staat uw storting op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in participaties, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 december een storting? Dan worden de participaties per 1 januari op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Maandbeleggen
Naast het doen van een eenmalige storting kunt u bij Meewind ook maandbeleggen . Via Mijn Meewind kunt u dit eenvoudig activeren en op elk gewenst moment weer uitzetten. Maandbeleggen kan al vanaf € 25,- per maand. Op deze manier groeit uw duurzame belegging bijna ongemerkt.

Dividend
Energie Transitiefonds investeert in energiebedrijven en -projecten. De investeringen worden gedaan na een uitgebreid onderzoek (due diligence). Het doel is dat de winst jaarlijks ten goede komt aan het fonds, om vervolgens als dividend te worden uitgekeerd aan alle participanten. U kunt het dividend als cash laten uitkeren of herbeleggen in het fonds; de keuze is aan u.

Verkopen
Energie Transitiefonds heeft een looptijd van 20 jaar, die nog verlengd kan worden. Vier keer per jaar heeft u de mogelijkheid om uw participaties – of een deel hiervan – terug te verkopen: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Dit biedt u een mogelijkheid om uw belegging tussentijds te gelde te maken. Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houdt het fonds een bedrag aan liquide middelen aan. Mocht dit bedrag op een bepaald moment niet toereikend zijn, dan worden deze opdrachten verdeeld over meerdere verkoopmomenten.

Energie Transitiefonds investeert in groene projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, -opslag en/of -besparing.

Duidelijke rendementsverwachting
Het fonds financiert projecten en ondernemingen die zich bezighouden met de productie, distributie, exploitatie en/of opslag van duurzame energie. Elke investering moet – bij objectieve waardering – voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds. Het verwachte rendement bedraagt 6 tot 7%, na aftrek van kosten.

Belang in Energieconcurrent
De eerste investering van Energie Transitiefonds bestaat uit een belang in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice. Hiernaast wil het fonds investeren in andere groene energiebedrijven en projecten.

Verantwoord gefinancierd
Energie Transitiefonds wil in meerdere ondernemingen en projecten investeren. Het fonds investeert uitsluitend in projecten en bedrijven met duidelijke duurzame doelstellingen. Andere vereisten zijn een sluitende businesscase en een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal.

Ook moet er sprake zijn van betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Dit verkleint het risico van de belegging voor het fonds, en daarmee voor de participanten.

Het rendement van Energie Transitiefonds is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte rendement van dit duurzame fonds is 6 tot 7%, na aftrek van kosten.

Dividendbeleid
Beschikbaar dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan participanten.

Wanneer herbeleggen van dividend mogelijk is, zal het fonds dit als voorkeursoptie voorstellen. Het staat iedere participant echter vrij hiervan af te wijken. Bij elke dividenduitkering is het ook mogelijk te kiezen voor contante uitkering.

Uitkeringen en koersontwikkeling
Het rendement van Energie Transitiefonds betreft een samengesteld rendement van uitkeringen en koersontwikkeling. Participant kunnen het rendement op twee manieren contant maken. Enerzijds door tussentijdse uitkeringen te ontvangen. Anderzijds door participaties tegen een mogelijk hogere koers te verkopen dan waarvoor deze zijn aangekocht.

Maatschappelijk rendement
Een belegging in Energie Transitiefonds levert niet alleen een financieel rendement op. Ook is er sprake van een maatschappelijk rendement.

Alle projecten en ondernemingen die het fonds financiert leveren een directe bijdrage aan een groener Nederland. Het fonds is gestart met investeringen in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice. Deze groene energieleverancier draagt bij aan de verduurzaming van het energiegebruik van meer dan een half miljoen Nederlanders.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Doelstelling van Energie Transitiefonds is om te investeren in verschillende duurzame projecten en ondernemingen. Op deze wijze wordt het risico van het fonds gespreid over meerdere beleggingen.

Aanloopfase
Energie Transitiefonds richt zich op ondernemingen in diverse duurzame marktsegmenten. Daarnaast zal het fonds investeren in duurzame energieprojecten, waarbij uiteenlopende technieken worden toegepast.

In de huidige aanloopfase is de spreiding van het fondsvermogen beperkt. Een voordeel hiervan is een scherpe focus op de individuele beleggingen. Een nadeel is dat eventuele negatieve beleggingsresultaten in één project of onderneming een grote uitwerking kunnen hebben op het fonds als geheel.

Liquiditeitsrisico
Gezien de closed-end structuur, waardoor het fonds niet verplicht is participaties in te kopen, en het illiquide karakter van de beleggingen kan het voorkomen dat participanten hun belegging in Energie Transitiefonds niet op korte of langere termijn kunnen beëindigen.

Daarnaast is de overdraagbaarheid van participaties in Energie Transitiefonds beperkt: participaties kunnen niet overgedragen worden aan derden tenzij als schenking in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis.

In het uiterste geval blijven participanten aan het fonds verbonden totdat het fonds geliquideerd wordt.

Marktrisico
Energie Transitiefonds doet langetermijnbeleggingen in uiteenlopende projecten en ondernemingen. Het is mogelijk dat tussentijds de marktomstandigheden wijzigen.

De verwachting voor de komende jaren is dat de vraag naar duurzaam geproduceerde energie het aanbod zal overtreffen. Ook maatregelen voor de verduurzaming en besparing van energieverbruik zullen een grote rol blijven spelen. Dit is echter niet met absolute zekerheid te voorspellen.

Met de opkomst van nieuwe technieken kunnen bestaande technieken minder relevant of zelfs overbodig worden.

Ook kan er sprake zijn van (onvoorziene) wijzigingen in wet- of regelgeving. Hierdoor kunnen projecten, ondernemingen of gebruikte technieken meer of minder opbrengsten genereren of ondersteuning ontvangen dan aanvankelijk begroot.

Lees meer over de risico’s in het prospectus.

Wat kan beleggen in Energie Transitiefonds opleveren?

Inleg vanaf 250,-
* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten
verwacht rendement

Verwachte eindwaarde
:
Totale inleg
:

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht. Meer informatie over de aannames vindt u onder de grafiek.

Waarmee kunnen we u helpen?
Duurzaam beleggen doet u in één van onze fondsen:
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Maandelijks


4-5%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.014,7390
(+0,3592%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.235,3683
(-9,5533%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.475,5681
(-12,4313%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test