Centraal of decentraal: efficiënte energie in de juiste omgeving

16 mei 2014

Willen we de overgang naar duurzame energie versnellen? Dan is een goed samenspel tussen decentrale en centrale energievoorziening van groot belang. Meewind zet zich in op beide fronten. Meewind-bestuurder Willem Smelik legt uit waarom.

Het fonds Zeewind Nieuwe Parken, waarmee we investeren in windparken op zee, richt zich op centrale energievoorziening. Met het fonds Regionaal Duurzaam 1 stimuleren we de decentrale energievoorziening in Nederland. Het is een bewuste keuze om zowel een centrale als een decentrale focus te hebben.

Voordelen decentrale energie

Decentrale energievoorziening heeft verschillende voordelen. De energie wordt lokaal opgewekt en een gedeelte daarvan wordt vervolgens direct gebruikt. Dit maakt het efficiënte energie, aangezien het elektriciteitsnet wordt ontlast en extra investeringen in het net worden vermeden. Bovendien is er geen sprake van energieverlies tijdens het transport, aangezien de energie wordt verbruikt op de plaats waar deze wordt opgewekt.

Een ander voordeel is dat decentrale energie voor een groot deel wordt opgewekt uit duurzame en onuitputtelijke bronnen, met minder CO2-uitstoot.

Schaalbaar en haalbaar

Decentrale energievoorziening is geschikt voor Nederland. Denk bijvoorbeeld aan een installatie voor warmte- en koudeopslag, zonnecollectoren of een biogasinstallatie. Dit zijn allemaal voorbeelden van lokale energieprojecten waar Meewind in investeert via het fonds Regionaal Duurzaam 1. Efficiënte en schaalbare projecten, die mede dankzij de inbreng van onze participanten relatief snel te realiseren zijn.

Afgelegen versus dichtbevolkt

Het is wel zo dat decentrale energievoorziening bij uitstek geschikt is voor een afgelegen gebied. Een relatief klein en dichtbevolkt land als Nederland is in het bijzonder gebaat bij een centrale energievoorziening, bijvoorbeeld een grootschalig windpark. Zowel de bedrijvigheid als de bevolking zit zo dicht bij elkaar dat er bijna nooit sprake is van een lokale energievoorziening die niet is aangesloten op het centrale net.

Geen grote energiecentrales

Als eerstewereldland moeten wij niet vergeten dat er wereldwijd veel gebieden zijn waar mensen voldoende hebben aan een zonnepaneel om daarmee hun huis van elektriciteit te voorzien. Deze mensen zijn niet gebaat bij een centrale energievoorziening. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk om een waterkrachtcentrale te realiseren in een afgelegen tropisch gebied. Een dergelijke grote energiecentrale schaadt de natuur en de leefomgeving van de mensen en gaat ten koste van de schaarser wordende biodiversiteit.

Van grote naar kleine schaal

We zouden als maatschappij daarom ook niet ‘standaard’ moeten streven naar grootschalige energievoorziening, maar het per situatie bekijken. Welke soorten duurzame energie passen bij de ligging, bevolkingsdichtheid en gebruiken van de omgeving? Op mondiaal niveau zou beter moeten worden nagedacht over het synchroniseren van de behoefte van de gebruiker(s) met de daarbij behorende voorzieningen.