De herwaardering van Nobelwind na Financial Close

De herwaardering van Nobelwind na Financial Close

8 september 2015

Met de financial close van Nobelwind in oktober 2015, het moment waarop alle onderhandelingen worden afgerond en de betrokken partijen hun handtekening zetten onder alle contracten, zal Meewind vanuit fonds Zeewind Nieuwe Parken het benodigde eigen vermogen investeren.

Minimumrendement tijdens Financial Close bekend
Uitgaande van de gemiddelde windsnelheid ter plaatse voor een periode van 20 jaar, in combinatie met de op financial close vastgelegde voorwaarden, zijn alle inkomsten van het project bepaald.
De investeringskosten en het geprognosticeerde exploitatieresultaat worden dus tijdens financial close bepaald.

Met de dan bekende kosten en inkomsten wordt berekend wat over de exploitatieperiode van 20 jaar aan de aandeelhouders uitgekeerd kan worden.
Wanneer we de totale uitkering aan het fonds uitzetten tegen de rendementsverwachtingen van fonds Zeewind Nieuwe Parken, 7 tot 10% per jaar, kunnen we uitrekenen welke netto contante waarde de investering op het moment direct na financial close heeft.

Kort samengevat wordt op dat moment berekend welk bedrag, met een jaarlijks rendement dat aan onze verwachtingen voldoet, overeenkomt met alle uitkeringen van het project.

Vooraf gefinancierd meerwerk
Afhankelijk van de laatste onderhandelingen ligt het totaal benodigde eigen vermogen van Meewind tussen de 35 en 38 miljoen euro. Deze relatief grote marge hangt samen met de mate waarin we met de aandeelhouders het mogelijke meerwerk vooraf financieren. Door vooraf meerwerk te financieren wordt een belangrijk financieringsrisico afgedekt en zijn banken bereid om tegen een gunstiger tarief geld aan het project te lenen.

Vooraf gefinancierd meerwerk heeft, afhankelijk van de mate waarin dit vermogen tijdens de bouw gebruikt wordt, invloed op het uiteindelijke rendement van de investering. Welke uitwerking het eventuele meerwerk precies op het totale rendement zal hebben wordt naarmate de bouw vordert duidelijk.

Risico’s wegstrepen
Vooraf gaan we uit van het slechtst denkbare scenario. Het vooraf gefinancierde meerwerk wordt dan ook volledig meegenomen in de rendementsberekening bij financial close. Gedurende de bouw wordt vooraf ingecalculeerd meerwerk concreet. Wanneer ‘mijlpalen’ volgens planning gehaald worden zal dit een positief effect hebben op de waardering. Indien er bij bepaalde onderdelen vertraging wordt opgelopen is hier vooraf rekening mee gehouden en zal dit geen effect hebben op de waardering van het project.

Het uitgangspunt is dus dat een rendement van 7 tot 10%, na aftrek van de eenmalige emissiekosten en jaarlijkse fondskosten, in het slechtst denkbare scenario overblijft.