Onderweg naar IJmuiden ver: ‘Routekaart windenergie op zee 2030’

27 maart 2018

Met de kamerbrief Routekaart windenergie op zee 2030 van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer, d.d. 27 maart 2018, toont de Minister een voor Nederlandse begrippen uitgesproken ambitie de productie van duurzame energie met wind op zee versneld uit te rollen.

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden, waarbij Nederland de primeur heeft gehad met de toewijzing van het eerste subsidievrije offshore windpark, zullen voldoende vertrouwen hebben gegeven voor de haalbaarheid van de aangescherpte ambities.

Zeker de blik op het westen gericht biedt, met de tender voor 4GW opgesteld vermogen in het gebied ‘IJmuiden Ver’ in 2023 (goed voor ca. 60% van de ambitie in de jaren 2024-2030), volgens Meewind ruimte voor snelle uitrol tegen lage kosten en lage publieke weerstand.

Uit de brief en de routekaart blijkt dat in de overwegingen rekening gehouden wordt met belanghebbenden die mogelijk hinder ondervinden van aanpassingen in ruimtelijke invulling op de Noordzee. Zo worden eerder aangewezen gebieden ingetrokken of vertraagd toegewezen om eventuele impact op scheepvaart en beroepsvisserij zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks de geplande versnelling in toewijzing en realisatie van offshore wind en de mate waarin rekening gehouden wordt met stakeholders zien wij op beide vlakken nog ruimte een extra stap te zetten:

  • Ten eerste blijft de burger als stakeholder – de afnemer van geproduceerde energie, belanghebbende bij aantrekkende arbeidsmarkt als gevolg van meer offshore activiteit en gelukkig in steeds mindere mate degene die de rekening voor ondersteuning gepresenteerd krijgt – langs de vloedlijn buitenspel staan.
  • Ten tweede kan, nu subsidie in feite geen beperking meer is, de toewijzing van gebieden en realisatie van offshore windparken wat Meewind betreft extra kracht bijgezet worden door nú het aantal gebieden dat beoordeeld wordt te verruimen. Hierdoor krijgt niet alleen de Nederlandse energietransitie een grotere impuls ook op het gebied van kennisontwikkeling en technische vooruitgang kan een inhaalslag gemaakt worden op buurlanden.

Los van bovenstaande bedenkingen zal Meewind zich ervoor blijven inzetten de snelheid waarmee duurzame energieproductie wordt uitgerold te stimuleren en hierbij de deelname door burgers in projecten te waarborgen.

De brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer leest u via onderstaande link.
Routekaart windenergie op zee 2030