Verslag participantenvergadering

Verslag participantenvergadering

24 mei 2011

Datum: dinsdag 24 mei 2011

Locatie: Meewind kantoor, Leidsevaart 594 – Haarlem

Aanvang: 19.30 uur

Gastheren: Willem Smelik en Jaap Smelik – bestuurders Meewind

Gastspreker: Diana Kroes – ANT Custody B.V.

Download hier dit verslag in PDF formaat
Download hier de gegeven presentatie in PDF formaat

Aanmelding & aanwezigheid

• 97 aangemeld

• 19 afgemeld

• 22 zonder bericht afwezig

• 56 aanwezig

De aanwezige participanten vertegenwoordigen een meerderheid van de participaties.


Agenda

• Opening

• Bouw, voortgang, oplevering en ontwikkeling tweede fase windpark Belwind

• Toelichting resultaten en prognose Meewind

• Voortgang toekomst windpark in Nederland

• Vragen

• Sluiting


Opening – Willem Smelik

Willem heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is trots op een grote opkomst. Meewind heeft na vier jaar meer dan 2000 participanten. De gemeente Den Haag is de grootste deelnemer. Meewind behoort inmiddels tot de Top 10 qua aantal beleggers.

Toelichting ANT Custody B.V. – Diana Kroes

ANT is een internationaal trustkantoor. ANT houdt toezicht op het financiële reilen en zeilen en het naleven van de regels gesteld in het prospectus van Meewind. Tevens voert ANT de administratie voor Meewind en houdt ANT het participantenregister bij.

 

Marketing Meewind – Jaap Smelik

Jaap neemt het woord om de marketingstrategie van Meewind toe te lichten. Jaap is de oudste zoon van Willem en eigenaar van Emolife, een succesvolle onderneming op het gebied van event-fundraising en streetmarketing. Sinds de oprichting is Jaap betrokken bij Meewind en sedert december 2010 medebestuurder. Zijn taak is het vinden van nieuwe strategische partners om de daadkracht van Meewind verder te vergroten. Nu zijn Greenchoice en Zeekracht de belangrijkste Meewind partners. Meewind wil dit uitbreiden.

Huidige activiteiten:

– Website

Er wordt gewerkt aan een vernieuwde, gebruiksvriendelijker website. De verwachting is dat de nieuwe site binnen twee maanden geïntroduceerd kan worden.

– Spaarsysteem

Meewind introduceert een nieuw spaarsysteem. Na de eerste minimale inleg van

€ 1.030 kun je maandelijks sparen waarmee de participatie wordt vergroot.

Om deel te nemen aan het spaarsysteem zijn slechts alleen de 3% emissie kosten verschuldigd. Er zijn verder geen extra kosten aan verbonden. Het spaarsysteem is dus niet duurder dan periodiek beleggen door bijvoorbeeld in een keer € 1.000,- bij te storten.

Meewind ‘all over’ – Willem Smelik

– Start Meewind

Sinds 2007 is Meewind actief. De missie: Investeren/beleggen in duurzame energieproductie met een marktconform rendement en risico en hiermee de transitie naar duurzame energie versnellen. Het doel was om uiterlijk binnen 5 jaar een park te realiseren.

In 2008 waren ruim 80 aanvragen voor windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. Gezien het verloop van de besluitvorming realiseerden we ons dat slechts enkele en op z’n vroegst in 2012 zouden worden gerealiseerd. Dit zou te lang duren voor het fonds.

Meewind heeft vervolgens met Econcern onderhandeld over deelname in het offshore windpark in België. Na het faillissement van Econcern heeft een consortium bestaande uit Colruyt SHV,PMV, RABO en Meewind de ontwikkelingsrechten van het park uit het faillissement gekocht en is de bouw gestart en gerealiseerd.

– Fonds Zeewind 1 – Belwind

Belwind blijkt een zeer gunstig project te zijn. Het park heeft twintig jaar gegarandeerde subsidie en is binnen planning gebouwd, terwijl de kostenoverschrijding ruim binnen de het voorziene contingency budget zijn gebleven. De bouwkosten bedragen 630 miljoen Euro, waarvan ca.100 miljoen is gefinancierd middels aandelenkapitaal.

De inkomsten van het park, via verkoop van grijze stroom (ca €0,05 per KWh) en groen certificaten € 0,107 per KWh, zijn bijzonder gunstig. “. De subsidie betaling loopt buiten de overheidsfinanciering geregeld via netbeheerder Elia en is voor 20 jaar gegarandeerd. (Feedin systeem). Anders dan in Nederland blijft de subsidie gelijk en wordt niet gekort bij een hogere stroomprijs Bij elke slag van een windmolen komt er een briefje van € 100,– uit”. Het geprognosticeerde rendement van 7 tot 10% wordt gehaald

Meewind heeft zitting in de Raad van Bestuur van Belwind en heeft toegang tot alle gegevens en heeft een stem bij de besluiten.

Belwind bereidt momenteel de tweede fase van het windpark voor. De vergunning en subsidie toezeggingen zijn reeds verleend. Voor de belegging in Belwind Fase 2 zijn nieuwe investeerders, lees ‘nieuw geld’, nodig. Deze investering zal in het zelfde subfonds worden ondergebracht.

– Foto-impressie Belwind

Voor enige beeldvorming vertoont Willem een foto impressie van de bouw. De Noordzee is redelijk ondiep. Dat is gunstig voor de bouw van windparken. In potentie kan wind op de Noordzee, in de volledige elektriciteitsbehoefte van Europa voorzien.

Willem licht diverse punten toe. Bijvoorbeeld een windpark op zee moet zelf zijn exportkabel naar land financieren. In tegenstelling tot iedere gebouwde kolencentrale. Daar verzorgt de netbeheerder de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Natuurlijk heeft de bouw van een windpark gevolgen voor de natuur. De schade valt bijzonder mee. Verder blijkt na bouw het windpark ‘een kraamkamer’ te zijn voor nieuw zeeleven. Schepen mogen niet varen in het windparkgebied, dus er mag ook niet gevist worden.

Tot 2025 is 150 miljard Euro nodig om alle geplande windparken op de Noordzee te realiseren. Energieleveranciers zitten in een spagaat: fossiel vs duurzaam, en hebben niet genoeg geld. De consument heeft een belangrijk rol in dezen. Meewind is het enige beleggingsfonds ter wereld waar particuliere participatie in offshore windparken mogelijk is. Een unieke uitgangspositie die goed aanslaat en op veel sympathie kan rekenen.

– Nederlands offshore windpark

Na een tender heeft het Duitse bedrijf Bard de rechten gekregen. Bard liet de andere bieders Nuon en Eneco achter zich.

De financiële voorbereiding voor de bouw van het park is in volle gang. De totale investering bedraagt 2.1 miljard Euro. Meewind investeert 150 miljoen Euro (obligatie lening) in dit project. Meewind biedt in eerste instantie provincies en gemeenten de mogelijkheid in dit windpark te investeren.

Als deze financiële basis eind 2011 gelegd is door voldoende toezeggingen van lagere overheden, wordt het opengesteld voor de particulieren. Eind 2011 introduceert Meewind dit nieuwe fonds, Zeewind 2.

Het park ver op de Noordzee, 80 kilometer uit de Nederlandse kust boven Schiermonnikoog, wordt Nederlands’ grootste duurzame energieproject met een opgesteld vermogen van 600 MW. De 120 turbines leveren duurzame elektriciteit voor 1,5 miljoen Nederlandse consumenten en wordt tevens een jaarlijkse CO² besparing gerealiseerd van minimaal 1,4 miljoen ton. De bouw start begin 2012. Eind 2013 wordt de eerste elektriciteit geproduceerd en eind 2015 wordt het volledige park opgeleverd.

Gestelde vragen
1. Wordt het Nederlandse park een apart subfonds?

Ja, dat is inderdaad het geval. Dit subfonds in voorbereiding heeft de werknaam Zeewind 2 meegekregen.

2. Kan ik nog beleggen in het Belgische park?

Ja, het is nog steeds mogelijk te beleggen in het Belgische windpark Belwind. Via fonds Zeewind1 kan geparticipeerd worden. De beide fases van Belwind komen in het zelfde fonds.

3. Is de Belgische subsidie gegarandeerd?

Ja, de Belgische subsidie is voor twintig jaar gegarandeerd, door de netbeheerder Elia.

4. Waarom stijgt de intrinsieke waarde

Het uitbetaalde dividend zal in het begin laag zijn, omdat de rente en aflossing aan banken moet worden betaald. Gedurende de looptijd zal deze hoger worden naar mate meer is afgelost.

De intrinsieke waarde is de contante waarde van de toekomstige cash flow. Gedurende de looptijd zal de intrinsieke waarde eerst oplopen en aan het eind afnemen tot 0.

5. Wanneer keert Meewind de eerste winst uit aan de belegger?

Vanaf april 2012 zal het eerste dividend worden uitgekeerd. De inleg van € 1.000,– is momenteel d.d. 1 juni € 1.074,– waard. De looptijd van de belegging is twintig jaar. Aan het eind is de waarde € 0,00. De verwachting is dat in de komende twintig jaar de inleg 5x wordt terugverdiend.

6. Hoeveel is het windpark nog waard na twintig jaar?

Meewind rekent op € 0,00., de concessie is voor 20 jaar afgegeven en er wordt voor een financiële reserve voor het opruimen gereserveerd. Veel onderdelen van het park gaan veel langer mee dan twintig jaar. Het kan dus financieel alleen maar meevallen in 2030.

7. De looptijd is 20 jaar is erg lang, kan ik mijn participaties tussentijds verkopen?

Ja, dat is mogelijk. Meewind is een open end beleggingsfonds en houdt 5% van het totaal belegd vermogen liquide voor inkoop van participaties. De beleidsregels van de Wft (wet financieel toezicht) worden aangescherpt. Dit betekent dat we in de toekomst 10 % liquide moeten houden. Dit is niet wenselijk en gaat ten kostte van het rendement. Meewind werkt aan een oplossing hiervoor.

8. Hoe zijn de windverwachtingen berekend?

De verwachtingen van de opbrengsten van Belwind zijn gebaseerd op twintig jarige statistieken in het gebied. De natuur laat zich niet dicteren. In april dit jaar waaide het nauwelijks. Maar de totale productie tot nu toe is iets boven prognose. In het financieringsmodel is ook rekening gehouden met windloze periodes.

9. Is de tijd nu rijp om het eigen vermogen van Meewind verder uit te breiden?

Ja zeker, het bouwrisico is nu achter de rug en met deze ervaring wordt de tweede fase met hetzelfde team gebouwd.

10. Voor het uitbreiden van Meewind partners is wellicht Triodos Bank een goede optie?

Meewind heeft overleg en contacten met ASN, RABO en de Triodos Bank.

11. Waarom is niet de zogenaamde fiscale groenstatus van kracht voor Zeewind 1?

De Nederlandse fiscale vrijstelling geldt enkel bij belegging in Nederland of derde wereld. Volgens onze fiscalist is dit strijdig met de Europese regels. Wij voelen ons echter niet geroepen op dit te gaan aanvechten. Immers vrijstelling is beperkt en wordt mogelijk afgeschaft.

12. Is de elektriciteitsprijs gelieerd aan de olieprijs? Zo ja, wat zijn de risico’s?

Het is logisch te veronderstellen dat olie- en elektriciteitsprijs eenzelfde patroon kennen, dit is op de lange termijn het geval. Op de korte termijn is dit zeker niet het geval en kennen beiden hun eigen marktdynamiek.

De elektriciteitsprijs voor het windpark is voor de komende 2 jaar vastgelegd. Daarna wordt de prijs, geïndexeerd binnen een bepaalde bandbreedte.

13. Wat zijn de gevolgen als u gisteren onder de tram was gekomen? Hoe kwetsbaar is de Meewind organisatie?

Meewind heeft de meeste taken zoals financiële en participanten administratie uitbesteed aan ANT. Arjan van der Heijden zorgt voor de compliance. KPMG is accountant en Green giraffe beoordeelt de investeringsbeslissingen. Verder houdt AFM toezicht en kent strikte regels. Er zijn verplicht twee bestuurders. Bij het wegvallen van een bestuurder moet een andere bestuurder worden benoemd en goedgekeurd door de AFM. Zo niet, dan benoemt de AFM een interim bestuurder. Het Handboek Bedrijfsvoering en Organisatie (AOIC) beschrijft verder alle procedures.

14. Wordt het in de toekomst mogelijk zelf stroom af te nemen van je ‘eigen’ windpark?

Er loopt een experiment bij ‘de windvogel’. Dit wordt zeker een issue in de toekomst. We volgen de ontwikkelingen.

De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten