Wijziging rendementsverwachting Groenfonds Regionaal Duurzaam

Wijziging rendementsverwachting Groenfonds Regionaal Duurzaam

20 april 2020

Meewind, de beheerder van Groenfonds Regionaal Duurzaam, stelt de rendementsverwachting van het fonds bij. De prognose, zoals gecommuniceerd in fondsdocumentatie en op deze website, wordt van 4 tot 5% bijgesteld naar 3 tot 4%.

De praktijk wijst uit dat de eerdere inschatting niet gehaald wordt in de huidige tijd, onder meer door de aanhoudende lage marktrente op banktegoeden en bankfinanciering. De aangepaste prognose geeft bestaande en toekomstige participanten een realistischer inschatting van het te verwachten rendement bij participatie in het fiscale groenfonds van Meewind.

Verminderd beleggersrisico
Ten eerste moet worden opgemerkt dat de Beheerder het beleggingsbeleid van Groenfonds Regionaal Duurzaam niet wijzigt. Investeringen worden nog steeds getoetst aan de hand van dezelfde criteria.

Wat betreft het beleggersrisico van het fonds: dit is aanzienlijk afgenomen in de afgelopen jaren. Enerzijds door een grotere spreiding van de beleggingen over meerdere projecten en sectoren. Anderzijds zorgt de verdere ontwikkeling binnen de sectoren voor meer stabiliteit. Door de enorme toename van duurzame energieprojecten in de afgelopen jaren zijn er in alle betrokken sectoren grote stappen gezet wat betreft techniek, kennis en ervaring.

Toestroom participanten
Een belangrijke factor betreft de onregelmatige toestroom van participanten in het Groenfonds. De afgelopen jaren zagen we steeds een uitzonderlijk hoge toestroom van participanten in het laatste kwartaal. Als gevolg hiervan is een – naar verhouding – groot deel van het fondsvermogen nog niet belegd in de eerste maanden van het volgende jaar. Deze hoge liquiditeit – in combinatie met de lage rente – drukt het rendement dat op de beleggingen wordt gemaakt.

Lage marktrente
Een tweede belangrijke factor in de aangepaste rendementsverwachting is de aanhoudend (zeer) lage marktrente op banktegoeden en bankfinanciering.

Door de lage rente op bankfinanciering neemt het verschil toe met de rente die Groenfonds Regionaal Duurzaam berekent bij financiering van projecten. Hierdoor staat de vergoeding die het Groenfonds vraagt voor financiering met achtergestelde leningen enigszins onder druk. In de praktijk blijkt deze invloed tot op heden beperkt; projectontwikkelaars hebben door de lage bankrente lagere kosten, zodat er meer ruimte is in hun exploitatiemodel.

Grootschalige zonneparken
Een relatief nieuwe ontwikkeling is de betrokkenheid van het fonds bij de financiering van een groot aantal (portefeuilles van) grootschalige zonneparken. Deze zonneparken worden voor het merendeel geplaatst op grote daken van onder andere distributiecentra. Door de zeer stabiele exploitatie van deze projecten verwacht de Beheerder voor de komende jaren een stabiliserend effect op zowel rendement als risico van het Groenfonds.

Fiscale voordelen
De fiscale voordelen bij participatie in Groenfonds Regionaal Duurzaam blijven ongewijzigd.

In aanloop naar 2022 bespreekt het ministerie van Financiën de aangekondigde herziening van belasting op vermogen in Box 3 met belanghebbende partijen, onder wie beheerders van fiscale groenfondsen. De verwachting is dat groenfondsen vrijgesteld blijven van belasting, terwijl die voor andere beleggingen hoger wordt. Dit zal de concurrentiepositie van groenfondsen ten opzichte van reguliere beleggingen verstevigen.

De Beheerder schat momenteel in dat groenfondsen ten opzichte van spaartegoeden minder interessant zullen worden.

Een samenvatting van de fiscale voordelen van groenfondsen leest u op meewind.nl/groen-beleggen

Wijziging communicatie
Tot begin 2020 lichtte Meewind op haar website de verwachte rendementen uit van de fondsen onder beheer. Per februari jl. is dit aangepast en wordt het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen vijf jaar getoond. Voor Groenfonds Regionaal Duurzaam is dit – bijgewerkt tot april 2020 – een rendement van 3,13%.