Participantenvergadering verslag 2013 Zeewind 1

Participantenvergadering verslag 2013 Zeewind 1

11 juni 2013

Data
maandag 6 mei 2013 te Haarlem
woensdag 8 mei 2013 te Nijmegen

Locatie
6 mei NS Station Haarlem, Perron 3A, Stationsplein Haarlem

Aanvang
19.30 uur

Gastheren
Willem Smelik en Jaap Smelik – beheerders Meewind

Gastspreker
Reinier van den Berg – klimatoloog en weerman RTL 43

Aanmelding en aanwezigheid
Haarlem, 6 mei

 • 125 aangemeld
 • 79 aanwezig

Nijmegen, 8 mei

 • 62 aangemeld
 • 39 aanwezig

Agenda

 • Opening
 • Voortgang van het windpark Belwind
 • Toelichting op de Alstom testturbine
 • Toekomstige ontwikkelingen Belwind
 • Toelichting Financieel Jaarverslag 2012 Meewind
 • Presentatie Reinier van den Berg, klimatoloog en weerman RTL 4
 • Vragen
 • Sluiting

Opening
Jaap Smelik van Meewind heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is trots op de opkomst. De meer
dan 100 aanmeldingen voor de participantenvergadering zeggen iets over de betrokkenheid bij
Meewind. Die betrokkenheid blijkt ook uit de vele vragen en positieve suggesties die Meewind
gedurende het jaar krijgt via zowel telefoon als e-mail. Meewind heeft inmiddels meer dan 4000
participanten.

Dit jaar is er wederom voor gekozen om – naast de officiële participantenvergadering in Haarlem –
ook een bijeenkomst in Nijmegen te houden.

Jaap Smelik laat de commercials op RTL Z en National Geographic zien aan de zaal. De commercials
lopen op dit moment en dragen bij aan een sterke naamsbekendheid van het merk Meewind. De
commercials worden voornamelijk ingezet om ervoor te zorgen dat de participanten van Meewind een
significante rol kunnen spelen in de tweede fase van het windpark Belwind.

Meewind wil graag meer bijeenkomsten in de regio houden voor groepen participanten en/of
geïnteresseerden. Daarnaast worden wij graag uitgenodigd voor bijeenkomsten van
geïnteresseerden. Zo heeft Meewind het afgelopen jaar lezingen gehouden voor de provincie
Groningen. Ook is Willem Smelik jurylid van de HIER opgewekt duurzaam investeren competitie 2013.
De presentatie in Haarlem en Nijmegen heeft een globaal karakter, omdat het kennisniveau over
beleggen sterk verschilt bij de participanten. Voor nadere informatie kunt u Meewind altijd bellen of
mailen.

Meewind
Structuur Meewind
Meewind heeft uit compliance overwegingen de asset in een aparte stichting ondergebracht. Hierdoor
is het vermogen van Meewind gescheiden van het vermogen van ANT Custody B.V.
Zie onderstaand schema voor de nieuwe structuur.

structuur-Zeewind-1
Figuur: Schema structuur Meewind

Voor een volledige weergave van de juridische structuur wordt verwezen naar paragraaf 4 van het
Prospectus.

Het paraplufonds Meewind heeft één subfonds, te weten Zeewind 1 dat belegt in Belwind. Zeewind
heeft momenteel ruim 4000 participanten.

Voortgang windpark Belwind

structuur-belwind
Figuur: Schema structuur Belwind

In de verslagperiode is binnen Meewind Paraplufonds duurzame energieprojecten een subfonds
actief: subfonds Zeewind 1. Hierin is opgenomen een belang in het offshore windpark Belwind N.V.
Meewind participeert voor 11,78% van de aandelen in Belwind.
In bovenstaand schema is de structuur van de belangrijkste partijen in beeld gebracht.

 • Equity = eigen vermogen, geleverd door de aandeelhouders van Belwind N.V
 • Contingent equity = achtergestelde lening, waarmee meerwerk tijdens de bouw is gefinancierd
 • Mezzanine = achtergestelde lening, met windafhankelijke aflossing
 • Dept = door banken gefinancierd vreemd vermogen

De samenwerking tussen de aandeelhouders is harmonieus. SHV heeft medio 2011 haar aandeel van
20,7% te koop aangeboden. Dit aandeel is door de Belgische aandeelhouders gekocht, waarna de
transactie in januari 2012 is afgerond. In bovenstaand schema zijn de nieuwe aandelenverhoudingen
opgenomen.

Meewind heeft geen aandelen gekocht van SHV. De hoge prijs zou tot een rendementsdaling hebben
geleid voor de participanten van Meewind.
Meewind heeft haar participatie in de eerste fase Belwind uitgebreid met 6,5 mln contingent equity. De
transactie is in oktober 2012 afgerond.

Belwind N.V. heeft de vergunning voor een windpark van 330 MW in de Noordzee, 46 kilometer uit de
kust van Zeebrugge. De eerste fase van 165 MW is gerealiseerd en levert sinds december 2010
stroom voor circa 175.000 huishoudens (circa 550MWh per jaar). In de eerste twee jaar was de
stroomproductie boven de prognose.

De ontwikkelingsrechten voor de tweede fase van 165 MW zijn eigendom van Belwind N.V.
Meewind is derhalve voor 11,78% eigenaar van deze rechten.

De tweede fase van 165 MW heeft gedeeltelijk een lager subsidieregime. Van de resterende 165 MW
geldt voor 51 MW een subsidie van € 107/MWh, terwijl voor de resterende 114 MW een subsidie is
toegewezen van € 90/MWh.

Toelichting Financieel Jaarverslag 2012 Meewind
Meewind investeringen
Belwind N.V. 11,78% aandeel 14,9 mln
aangevuld met:

 • Continent equity 6,6 mln
 • Mezzanine financiering (obligatielening) 3,2 mln
 • Bankgarantie 1,8 mln
 • Liquiditeit 2,6 mln
 • Vordering 0,5 mln

————————————————————————————–

 • Totaal 31-12-2012 29,6 mln
 • Mezzanine Northwind 3-5-2013 2,5 mln

Het subfonds Zeewind 1 heeft in 2012 een behoorlijke groei gerealiseerd. De initiële oprichtingskosten
zijn nu bijna afgeschreven, waardoor er nu ook ruimte komt voor een reclamebudget.

In april 2013 heeft Zeewind 1 een 2,5 mln belang genomen in de mezzanine financiering van het in
aanbouw zijnde aangrenzende Northwind park.

Meewind resultaten

 • Rente en aflossing 0,538 mln
 • Niet gerealiseerde waardestijging 1,687 mln
 • Overige bedrijfsopbrengsten 0,239 mln
 • Kosten 0,624 mln
 • Afschrijving 0,283 mln

___________________________________________

 • Resultaat 1,583 mln

Resultaat voor participant 2012

 • Intrinsieke waarde 31-12-2011 € 1.121
 • Intrinsieke waarde per 31-12-2012 € 1.170
 • Koersstijging 4,37% 2012
 • Dividend 2%
 • Rendement 6,37%

De stijging van de intrinsieke waarde is in 2012 achtergebleven bij de prognose. De reden hiervoor
was dat de snelle groei niet snel genoeg kon worden herbelegd. Meewind heeft bindende afspraken
gemaakt met de overige partijen, zodat hiervoor nu snel kan worden belegd.

 • Fondsvermogen 31-12-2012 29,6 mln
 • TER 2,5% 642/24.883 kosten / gem. fondsvermogen
 • Doel 1,7%

De verwachting is dat de TER komend jaar daalt naar 1,7%. Dit doordat het belegd vermogen is
gestegen en het fonds een schaalgrootte heeft bereikt passend bij de vaste kostenstructuur van een
beleggingsfonds.11

 • Fondsvermogen 31-12-2012 29,6 mln
 • Toetreding participatie 6,4 mln
 • Ingenomen participaties 0,2 mln

Prognose 2013

 • Intrinsieke waarde per 31-12-2012 € 1.170
 • Intrinsieke waarde per 30-4-2013 € 1.204
 • Koersstijging eerste vier maanden 2,9%
 • Prognose 2013 voor participant
 • Koersstijging plus dividend 8,5%

Dividend 2013

 • Aantal participaties 26.036
 • Fondsvermogen per 1-5-2013 31,3 mln
 • Dividend 2,5% van 31,3 mln = € 782.500

Het dividend kan dit jaar worden betaald uit de herbeleggingsreserve, zodat er geen dividendbelasting
hoeft te worden ingehouden.

Keuze uit participaties of uitkering in contanten (Stock of Cash).

 • Stockdividend 2,5%
 • Cash dividend € 29,36

Uitkering 24 mei 2013.12

Rendement Meewind
rendement

Figuur: Prognose van het rendement Meewind

Rendement van 7 à 10% is afhankelijk van:

 • Elektriciteitsprijsontwikkeling
  • 2011: € 49,51 / MWh
  • 2012: € 50,95 / MWh
  • 2013: € 55,35 / MWh
  • 2014: € ?
 • Wind
 • Herfinanciering
 • Ontwikkeling en bouw tweede fase Belwind
 • Alstom testturbine

Nadere toelichting rendement Meewind
Meewind is een langetermijnbelegging en geeft een langdurig hoog rendement.
De waarde van de participatie in Meewind zal in het begin stijgen en na verloop van tijd dalen tot nul,
aan het einde van de looptijd (zie blauwe lijn in het figuur op de vorige pagina).

Het dividend zal geleidelijk stijgen. Het jaarlijkse rendement is dus de som van waardestijging en
dividend. In het begin zal de waarde stijgen, omdat wordt afgelost op de bancaire financiering en er
relatief weinig voor dividend beschikbaar is.

Na verloop van tijd zal de waarde dalen, omdat de resterende looptijd korter wordt. Tegelijkertijd zal
het dividend stijgen, omdat de financieringslasten lager worden.

Per jaar wordt een rendement van 7 à 10% geprognosticeerd.

De rode lijn geeft het cumulatieve dividend aan. Volgens de huidige prognose wordt gedurende de
gehele looptijd circa viermaal de inleg uitgekeerd aan dividend.

De groene lijn laat de constante stijging zien van de som van waarde (stijging/daling) en dividend. Als
na 2023 de waarde daalt, blijft het jaarlijkse resultaat gelijk. (Voorbeeld: bij 10% waardedaling en een
dividenduitkering van 20% is het rendement dat jaar 10%.)

Deze prognose en onderliggende gegevens zijn ontleend aan de exploitatiemodellen die opgesteld
zijn door de banken. Meewind heeft zitting in de Raad van Bestuur van Belwind en heeft hierdoor
toegang tot alle gegevens.

Toelichting Alstom turbine
Alstom Haliade 150-6MW
In december 2012 zijn de onderhandelingen met Alstom afgerond over de plaatsing van een 6,15 MW
testturbine. Deze turbine wordt middels een kabel aangesloten op het OHVS (Offshore High Voltage
Station) van Belwind. Het ontwikkelteam van Belwind assisteert Alstom bij de bouw.

De kosten van de bouw komen ten laste van Alstom, terwijl Belwind een deel van de opbrengsten
ontvangt. Het resultaat van de testturbine zal dus ten gunste van Belwind komen en het rendement
van Meewind positief beïnvloeden.

De planning is dat vanaf juni 2013 de testturbine stroom gaat leveren. Belwind heeft het recht om de
windmolen na de testfase te kopen.

Toekomstige ontwikkelingen Belwind

kaart

Mogelijkheden windpark Belwind

De eerste fase van Belwind is met succes afgerond. De voorbereiding voor de tweede fase van het
offshore windpark is in volle gang. Onderdeel van de uitwerking is samenwerking met het nabijgelegen
park Northwind. De mogelijkheden tot samenwerking strekken zich uit van een gezamenlijke
exploitatie van de exportkabel tot een verdergaande samenwerking tussen beide parken.

De aandeelhouders van Northwind zijn Colruyt en Aspiravi. Laatstgenoemde vertegenwoordigt een
groep Belgische gemeenten. De financial close heeft in 2012 plaatsgevonden.

De bouw van de tweede fase van Belwind zal worden aangestuurd door hetzelfde ervaren team dat
tevens de eerste fase heeft gerealiseerd. De 220 KV exportkabel is besteld en heeft voldoende
capaciteit om de tweede fase van Belwind te ontsluiten.

De intentie is om de bouw van de tweede fase van Belwind gevolgtijdelijk te laten aansluiten op de
bouw van Northwind. De voorbereiding voor de tweede fase van Belwind is gestart en de financial
close is gepland eind 2013. De bouw is geprognosticeerd in 2014, met oplevering en volledige
productie in 2015.

Het rendement voor de tweede fase is geprognosticeerd als zijnde ten minste gelijk aan de eerste
fase. Dit ondanks de grotere waterdiepte en deels lagere subsidie.
Kostenvoordelen worden bereikt door de aansluitende bouw op Northwind en de gedeelde
exportkabel, terwijl door de ervaring van het ontwikkel- en bouwteam het risico beter beheersbaar is.
Voordelen zijn verder te verwachten in de kosten voor contractvorming en betere
financieringscondities.

Ligging windpark Belwind

ligging

Stopcontact op zee
België is momenteel koploper op het gebied van de offshore wind en plannen voor het stopcontact op
zee worden door de CREG uitgewerkt.
Blauwe lijnen: bestaande 150KV kabels (o.a. de huidige kabel naar Belwind)
Groen lijnen: nieuwe 220KV kabels (o.a 220KV kabel naar Northwind en Belwind tweede fase)

kabels
Figuur: Plannen voor de exportkabel in België.

Het ondersteuningssysteem voor offshore windparken in België is door de VBO (Verbond van
Belgische Ondernemingen) en CREG geëvolueerd. De inschatting is dat de toegezegde subsidie voor
Belwind niet zal worden gewijzigd.

De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia voert voortvarend een studie uit naar de
mogelijkheden van het stopcontact op zee.

Vragen
1. Heeft Regionaal Duurzaam 1 dezelfde rendementsdoelstelling als Zeewind 1?
Nee, Regionaal Duurzaam 1 heeft een lagere rendementsdoelstelling dan Zeewind 1, maar heeft als
groenfonds een fiscaal voordeel.

2. Moeten participanten van Zeewind 1 dividendbelasting betalen?
Dit jaar niet. Het geld komt uit de reserve, waardoor we op basis van de fiscale regels geen
dividendbelasting hoeven te betalen.

3. Wat is de prestatie van onze windmolens? Presteren we beter dan de rest?
Het geleverde vermogen tijdens de eerste twee jaar is circa 102% van de prognose. Het is niet
mogelijk om onze prestaties te meten met de andere windparken op zee. De gegevens van de
productie van andere windparken op zee wordt niet vrijgegeven.

4. Hoe gaat de elektriciteitsprijs zich ontwikkelen en hoe worden hierin keuzes gemaakt?
Korte termijn
Op korte termijn heeft de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs geen effect. We hebben een vaste prijs
voor de elektriciteit afgesproken.
Lange termijn
Door goedkope kolen is de elektriciteitsprijs op dit moment dalende. Er zijn verschillende scenario’s
waarop het bestuur van Belwind voor de langere termijn inspeelt op deze ontwikkelingen.
Het rendement van Zeewind 1 is voor eenderde deel afhankelijk van de elektriciteitsprijs. De grote
meerderheid van het rendement wordt dus behaald vanuit de opbrengsten via subsidies. Deze
subsidies, die voor twintig jaar vaststaan, ontvangt Belwind van de Belgische netbeheerder Elia.

5. Komt de tweede fase van Belwind ook in het subfonds Zeewind 1?
De tweede fase van Belwind komt waarschijnlijk in het subfonds Zeewind 1. Randvoorwaarde is dat
het rendement ten minste gelijk is aan het huidige rendement. Tevens is de vergunning en subsidie
toegekend aan Belwind.

6. Wat is het voordeel van het uitkeren van aandelen als die aan het einde van de looptijd nul
waard zijn?
Het rendement is opgedeeld in de intrinsieke waardestijging en de dividenduitkering. Bij een
intrinsieke waardedaling van het aandeel zal het rendement de daling moeten compenseren, door dat
jaar meer dividend uit te keren.

7. Hoeveel geld zit er nu in het fonds Regionaal Duurzaam 1 en welke projecten worden
gefinancierd?
Op dit moment zit er 2 miljoen in het fonds Regionaal Duurzaam 1. Daarmee worden acht projecten
gefinancierd. Er wordt geïnvesteerd in WKO (warmte-koude opslag), zon en biogas.

8. Is er een windpark waarmee we cijfers kunnen vergelijken?
We hebben die informatie helaas niet. De markt houdt veel informatie voor zichzelf.

9. Valt er in de vaste kosten van Meewind te snijden?
Nee, onze vaste kosten zijn in vergelijking met de markt erg laag. Door het grotere belegd vermogen
worden de kosten relatief lager.

10. Wat zijn de milieuvoordelen rondom het windpark Belwind?
Omdat er niet gevist mag worden in de buurt van het windpark is het een veilige haven voor vissen. Er
is dan ook een opbloei van de flora en fauna, die vergelijkbaar is met een tropisch koraalrif. Door de
komst van de vele kleine vissen zijn er ook meer aalscholvers in het gebied te vinden.20
Presentatie Reinier van den Berg
“Het is goed om te zien dat windenergie leeft. Het weer zit bomvol met energie, schone energie, en die
verdient het meer dan ooit om te oogsten. Bijvoorbeeld met behulp van grote windmolens op zee.
Voor mij als weerkundige en klimatoloog staat het buiten kijf hoe groot de urgentie is, om zo snel en
massaal mogelijk over te schakelen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.
We kunnen zeer duidelijk vaststellen dat de wereld opwarmt. Critici en sceptici wijzen er soms
volkomen onterecht op dat de wereld sinds 1998 niet meer opwarmt. Voor 98 procent van de
klimaatwetenschappers staat het echter vast dat de wereld opwarmt – en dat dit nog maar het begin
is. Zeg maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. En juist dat ijs laat nog duidelijker zien dat er
op aarde enorme veranderingen plaatsvinden. Wereldwijd slinken de gletsjers steeds sneller. Maar dat
is nog niets vergeleken met het tempo waarmee de poolkappen hun ijs in zee dumpen.
In mijn presentatie heb ik dit onder meer geïllustreerd met prachtige beelden van de Groenlandse
ijskap, die ik daar in 2010 heb gemaakt tijdens een bijzondere expeditie. Al het landijs dat wereldwijd
smelt, komt uiteindelijk in de zeeën en oceanen. Die stijgen dus, naar verwachting steeds sneller. Dat
moet ons toch wel kunnen motiveren – juist in Nederland! – om te investeren in schone energie.
Gelukkig doet u dat al. Maar misschien wilt u met eigen ogen een keer zien hoe de Groenlandse
ijskap erbij ligt. U treft hierbij aanvullende documentatie aan, waarin u meer leest over de mogelijkheid
om zelf deel te nemen aan een onvergetelijke expeditie naar de op één na grootste ijskap van de
wereld. De ervaringen die u daar opdoet, zijn uniek. Bovendien kunnen deze als basis dienen om
anderen te interesseren in dit onderwerp van wereldbelang. Warm aanbevolen dus!”

Sluiting
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten

 

Download dit verslag in PDF formaat