Drie jaar Regionaal Duurzaam 1: wat hebben we bereikt?

10 december 2015

Op 21 december is het exact drie jaar geleden dat Regionaal Duurzaam 1 werd opgericht. In negen vragen praten we u bij over dit groenfonds van Meewind.

1. Met welk doel is Regionaal Duurzaam 1 opgericht?
Het fonds heeft één duidelijk doel: lagere overheden, bedrijven en het grote publiek betrekken bij de financiering van duurzame energieprojecten in Nederland. Op die manier wordt het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van duurzame energie versterkt. Hoe meer projecten we samen mogelijk maken, hoe sneller een volledig duurzame energievoorziening dichterbij komt.

2. Bereikt Regionaal Duurzaam 1 haar doel?
In drie jaar tijd heeft het fonds uiteenlopende energieprojecten financieel mogelijk gemaakt. Hiermee draagt Regionaal Duurzaam 1 direct bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het fonds heeft tevens de bewustwording vergroot; steeds meer Nederlanders zien in dat zij zelf een actieve rol kunnen spelen in de klimaatkwestie. Bijvoorbeeld door hun vermogen in te zetten voor duurzame beleggingen.

3. Hoeveel vermogen is er inmiddels belegd?
Per 1 december 2015 heeft Regionaal Duurzaam 1 een fondsvermogen van 14,6 miljoen euro. Het geïnvesteerde vermogen is verspreid over 20 verschillende projecten. De uitgegeven participaties zijn op die manier gespreid geïnvesteerd.

4. In welke projecten participeert het fonds?
Regionaal Duurzaam 1 investeert in projecten die direct bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Elk project moet – naast duurzaam – tevens rendabel zijn. Of het nu om aardwarmte of zonne-energie gaat; het project moet een stabiele cashflow opleveren, zodat de participanten zijn verzekerd van een interessant rendement.

5. Welke technieken worden toegepast bij de projecten?
De projecten waarin het fonds tot dusverre heeft geïnvesteerd zijn onder te verdelen in vijf categorieën: warmte koude-opslag (WKO), biogas, zonne-energie, aardwarmte en windenergie op land. In de nieuwsbrief van 11 november jl. vindt u een update over de meest recente projecten.

6. Wat dragen de projecten binnen Regionaal Duurzaam bij aan de Nederlandse energievoorziening?
De opbrengst en/ of besparing door de projecten van Regionaal Duurzaam 1 is per project uitgelicht in het document “Nadere toelichting rendement en risico” van fonds Regionaal Duurzaam 1. U vindt dit document op onze website.

7. Past het fonds binnen het energiebeleid van de overheid?
Absoluut. De overheid zet bij haar klimaatdoelstellingen voor 2020 sterk in op decentrale duurzame energieopwekking door burgers en bedrijven. Dat is precies het soort projecten waar Regionaal Duurzaam 1 in investeert: projecten waarbij de energie lokaal wordt opgewekt, direct bij de gebruikers. Een goed voorbeeld is Aardwarmte Vierpolders, een initiatief van negen Zuid-Hollandse glastuinbouwbedrijven. Regionaal Duurzaam 1 heeft een deel van de financiering geleverd, waardoor de bedrijven hun kassen voortaan duurzaam kunnen verwarmen met behulp van aardwarmte in plaats van fossiele energie.
De projecten die Regionaal Duurzaam 1 mede mogelijk maakt, dragen tevens bij aan provinciale klimaatdoelstellingen. Niet voor niets zijn bij steeds meer projecten ook provinciale overheden en fondsen betrokken.

8. Regionaal Duurzaam 1 is een groenfonds; wat houdt dit in?
Regionaal Duurzaam 1 is door de overheid aangemerkt als een officieel groenfonds. Dit betekent dat participanten kunnen rekenen op een belastingvoordeel van maximaal 1,9% over hun belegging in fonds Regionaal Duurzaam 1. Door particulieren belastingvoordeel te bieden wil de overheid meer burgers stimuleren om een deel van hun vermogen groen te beleggen, in fondsen die rechtstreeks bijdragen aan de duurzaamheid van Nederland.

9. Wat zijn de plannen voor 2016?
Regionaal Duurzaam 1 richt zich in 2016 op een verdere uitbreiding van het belegd vermogen, om zo meer duurzame energieprojecten door heel Nederland te realiseren. De markt die in het afgelopen jaar is betreden: geothermie, blijkt een techniek te gebruiken waarin steeds meer interesse wordt getoond. Een groot aantal projecten staat op het punt te starten en de vraag naar financiering is groot. Wij zien hierin bij uitstek een rol weggelegd voor fonds Regionaal Duurzaam 1.