Beleg nu mee
in offshore windparken

Hernieuwbare energie voor 410.000 huishoudens

Check Het fonds keert actief dividend uit
Check Enige grote offshore windpark open voor burgerparticipatie

Groene energie, opgewekt op de Noordzee. Dat levert fonds Zeewind Bestaande Parken. We investeren in de offshore windparken Belwind 1 en Northwind. De 127 turbines leveren al groene stroom aan 410.000 huishoudens sinds 2010. Dubbele winst: duurzame energie én duurzaam rendement.*

 

Het fonds is nu tijdelijk open: investeer mee vóór 1 juli.

 

Maak een account aan    Stort bij vóór 1 juli

 

Bekijk hier de kerncijfers en fondsdocumenten →

 

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Daar leest u alles over in het essentiële informatiedocument en het prospectus.

Doe mee vóór 1 juli

Offshore wind maakt de laatste jaren een sterke groei door. Sterker nog: voor landen rond de Noordzee is windenergie inmiddels een van de voornaamste vormen van duurzame energie. We waren er als een van de eersten bij. En maakten het, als enige fonds ter wereld, mogelijk voor particulieren zoals u om mede-eigenaar te worden van draaiende windmolens op zee.

Tijdelijk open

De meeste van onze deelnemers zijn beleggers van het eerste uur; het fonds was lange tijd gesloten. Over tijd verkopen sommige deelnemers hun participaties terug aan het fonds. Eens per kwartaal opent het fonds zich zodat ook nieuwe deelnemers kunnen mee-investeren in de hernieuwbare energie die de windparken opwekken.

Zoals nu: u kunt nu instappen zónder 3% emissiekosten en met een verwacht rendement van 5,2%.** Per 1 juli sluit het fonds weer. Wees op tijd!

Enkele investeringsoverwegingen:

Check Duurzame impact
U helpt hernieuwbare energie opwekken voor 410.000 huishoudens. Zo draagt u bij aan het terugdringen van CO2 en de opwarming van de aarde.

Check Unieke mogelijkheid
Enige offshore-windpark waar u als particulier mede- eigenaar van kunt worden.

Check Nog 15 jaar gezond rendement
Het fonds heeft een looptijd tot 2037. De turbines in de windparken zijn volledig operationeel en draaien volop. U kunt als u wilt, voor langere tijd in het fonds beleggen

Check Buitenkans
Het fonds is al geruime tijd gesloten. Participaties zijn schaars!

Risico’s

Beleggen kent risico’s en brengt kosten met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument. De belangrijkste risico’s in dit fonds: marktrisico, windrisico en renterisico. Onderaan deze pagina leest u meer over de risico’s.

** Het verwachte rendement is een schatting van het toekomstige rendement over de resterende looptijd, op basis van gegevens uit het verleden en kan positiever of negatiever uitvallen.

Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert, van belastingen i.c.m. met uw persoonlijke situatie en hoe lang u de belegging aanhoudt. Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-Informatiedocument. Hierin vindt u een overzicht van mogelijke scenario’s.

Alles over beleggen in Zeewind Bestaande Parken

Recente ontwikkelingen, toekomstverwachtingen, beleggingingsoverwegingen, risico’s en verwachte rendementen: u vindt alles op een rij in informatiedocument!

Meer lezen over:

Beleggen in het Fonds Zeewind Bestaande Parken van Meewind is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Fonds Zeewind Bestaande Parken. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 27 maart een storting? Dan worden de participaties per 1 april op uw naam gezet. Vanaf dat moment is uw belegging actief.

Mocht er geen participatie voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat te veel deelnemers zich melden t.o.v. het beperkt aantal participaties, dan wordt uw bedrag teruggestort. U staat dan automatisch ingeschreven op de Zeewind-reserveringslijst. Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer er weer participaties vrijkomen.

Beleggen vanaf €1.000,-

U kunt meedoen vanaf €1.000,- (zonder de reguliere 3% emissiekosten).

Dividend

Gedurende het jaar is het doel dat het fonds winst opbouwt. Als dit zo is dan keren we dat uit. In september ontvangt u over het algemeen het dividend over de eerste helft van dat betreffende jaar, zogeheten interimdividend. In mei volgt doorgaans een tweede uitkering. Veel van onze participanten kiezen dan voor herbeleggen, bijvoorbeeld in ons Energie Transitiefonds of Groenfonds Regionaal Duurzaam. Maar uw dividend als cash uitkeren kan uiteraard ook. De keuze is aan u.

Verkopen

Het Fonds Zeewind Bestaande Parken heeft een verwachte looptijd van nog 15 jaar, t/m 2037. Vier keer per jaar kunt u uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 31 december, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in twee offshore windparken op de Noordzee. Samen met onze partners hebben we de ontwikkeling en bouw van beide parken mogelijk gemaakt. Het project is rond!

Investering Belwind 1

Meewind heeft in 2009 een 11,78% aandeel gekocht in Belwind 1. Dit aandeel is in 2014 uitgebreid naar 19,9% en in 2017 naar 21,46%. De totale investering van Zeewind Bestaande Parken in Belwind 1 bedraagt Є 44 miljoen (1 mei 2017).

Investering Northwind

Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening verstrekt aan Northwind van € 4,7 miljoen (1 mei 2017).

Het rendement van Zeewind Bestaande Parken is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, gemiddeld 5,2%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Zeewind Bestaande Parken levert – naast een financieel rendement – ook een evident maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan de productie van duurzame energie.

De windparken Belwind 1 en Northwind, goed voor een gezamenlijke jaarproductie van ruim 1400 GWh, voorzien 410.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 490.000 ton.

Let op: Beleggen kent risico’s en brengt kosten met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het verwachte rendement is een schatting van het toekomstige rendement over de resterende looptijd, op basis van gegevens uit het verleden en kan positiever of negatiever uitvallen.

Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert, van belastingen i.c.m. met uw persoonlijke situatie en hoe lang u de belegging aanhoudt. Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-Informatiedocument. Hierin vindt u een overzicht van mogelijke scenario’s.

Met Zeewind Bestaande Parken investeren we in Belwind 1 en Northwind. De langetermijninkomsten van beide windparken zijn grotendeels contractueel vastgelegd. De voornaamste risico’s ondervangen we daarmee. In het prospectus leest u een volledig overzicht van de risico´s. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Marktrisico

De bouw en de exploitatieperiode van het windpark zijn lange termijn projecten. Marktomstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. En kunnen van invloed zijn om het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen, wijzigingen op wet- en regelgeving en stijgende exploitatiekosten. Omdat offshore wind een relatief nieuwe industrie is, is er weinig ervaring op de lange termijn prestaties van de windturbines op de barre condities op zee.
Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

Windrisico

Het risico bestaat dat het minder (hard) waait dan verwacht op de locatie van het windpark. Wind laat zich niet sturen. Een lagere windopbrengst leidt tot lagere opbrengsten voor Zeewind Bestaande Parken. Om het fonds in te dekken is in elk project een DSRA (debt service reserve account) gevormd. Hieruit kunnen rente en aflossingsverplichtingen worden voldaan wanneer het langere tijd minder waait.

Renterisico

Het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Daarover moet rente worden afgedragen. Het risico bestaat dat die rente stijgt. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Wat kost beleggen bij Meewind?

Bij beleggen komen kosten kijken. Bij Meewind zijn dat de volgende:

Beleggingskosten bij Meewind
Vaste kostenEffect op rendement bij een belegging van €10.000,-
Fondskosten1,7% per jaar€164,90 (per jaar)
Prestatievergoedingen
Emissiekosteneenmalig 3% over uw inleg€300,- (eenmalig)
Verkoop-/overschrijvingskosten€ 25,- administratiekosten.
Ongeacht het aantal participaties.
€0,- voor het Energie Transitiefonds.
Totaal eerste jaar€464,90 (totaal eerste jaar)

 

Hoe staat ons Zeewindfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.