Financial close toegelicht: wat houdt dit precies in?

14 oktober 2015

Het afgelopen jaar heeft Parkwind, medeaandeelhouder en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van Nobelwind, de financial close van Nobelwind grondig voorbereid namens de aandeelhouders van het project: Meewind, Parkwind en Sumitomo. (Zie voor een overzicht van alle ‘winden’ onze nieuwsbrief van 1 april jl..)

In dit bericht leest u wat de voorbereiding inhoudt en wat het uiteindelijke sluitstuk is van de ontwikkeling van het offshore windpark Nobelwind.

Grondige selectie betrokken partijen
Parkwind heeft een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor elk van de afzonderlijke onderdelen: werk, materiaal, financiering en verzekering. Per onderdeel hebben verschillende partijen een offerte uitgebracht, waarna Parkwind een selectie heeft gemaakt.

Hierbij spelen zeer uiteenlopende criteria een rol. Zo moeten betrokken partijen niet alleen voordelig willen leveren; minstens even belangrijk is de planning waarbinnen zij dit kunnen garanderen. Ter illustratie: als de marine contractor klaar is om de turbines te plaatsen maar deze nog niet beschikbaar zijn, levert dit direct vertraging op – en dus meerkosten.

De garanties op levering worden door Parkwind objectief getoetst op haalbaarheid. Daarbij wordt gekeken naar factoren die zowel technisch als financieel van aard zijn. Heeft de betreffende partij ervaring met soortgelijke projecten? Kan een financiële garantie worden afgegeven? Met andere woorden: is de betrokken partij zelf financieel sterk genoeg om tegenvallers op te vangen? Tenslotte wordt getoetst of het beleid van het bedrijf aansluit bij de duurzame visie van Nobelwind en haar aandeelhouders.

 

Meewind
Huidige stand onderhandelingen – oktober 2015

Samenvoeging van verantwoordelijkheden
Tijdens de aanbesteding en selectie blijven alle aspecten van de geboden diensten, materialen en de betrokken partijen vertrouwelijk. Als deze gegevens openbaar zouden zijn, zou dit immers de onderhandelingspositie van meedingende partijen beïnvloeden bij eventuele andere offertes die zij in het betreffende tijdvak uitbrengen.

Nadat de selectieprocedure door Parkwind is afgerond, worden de geselecteerde partijen openbaar gemaakt. De specifieke condities van de overeenkomst blijven echter vertrouwelijk, gezien de gevoeligheid en omvang van het project.

Parkwind heeft contracten afgesloten met in totaal zo’n twintig afzonderlijke partijen. Het betreft hier contracten met onderaannemers voor de levering van werk en materialen, staal voor funderingen, kabels, windturbines, offshore high voltage station, kabels en transitiedelen, plus de installatie van al deze onderdelen.

Deze contracten worden in de voorbereiding op de financial close door middel van zogenoemdenovaties overgedragen van Parkwind naar drie hoofdaannemers. Hierdoor heeft Parkwind tijdens de bouwfase drie centrale aanspreekpunten, die elk de verantwoordelijkheid dragen voor meerdere contracten.

Certificering van constructies
Alle technieken, constructies en materialen die tijdens de bouw van het project worden gebruikt, dienen vooraf gecertificeerd te zijn door externe partijen. De financierende en verzekerende partijen stellen deze eis om er zeker van te zijn dat het project volgens prognose zal presteren en er geen onvoorziene complicaties optreden.

Financieel model opgesteld door externe bank
De externe financiering van het project wordt verzorgd door een consortium van banken. Dit consortium bestaat uit commerciële banken, de Europese Investeringsbank en kredietverzekeraars. De leider van dit consortium, een rol die wordt vervuld door een van de commerciële banken: BNP Paribas Fortis, stelt een compleet financieel model op.

Hierin wordt rekening gehouden met alle aspecten van de financiering, bouw en exploitatie van het project. Ook de kosten voor het afbreken van het windpark na de exploitatieperiode zijn in het model meegenomen. De inkomsten van het project zijn uiteraard afhankelijk van de elektriciteitsproductie. Om deze productie te voorspellen, wordt de opwekkingscurve van de windturbines afgezet tegen door Pöyry opgestelde windmodellen.

In het financiële model worden niet alleen de kosten en inkomsten van het project opgenomen. Minstens even belangrijk bij het rondkrijgen van de financiering zijn de garanties die betrokken partijen afgeven. Eveneens cruciaal is de financiële planning: welke partij levert op welk moment welk bedrag en wie ontvangt dit? Ook is in het model de zogenaamde cash-waterfall beschreven. Deze cash-waterfall beschrijft welke rangorde geldstromen hebben: in welke volgorde maken crediteuren en aandeelhouders aanspraak op inkomsten van het project?

Financial close: wat houdt het precies in?
In een periode van enkele dagen neemt een groep van zo’n zestig bankiers, advocaten, notarissen en bestuursleden van Nobelwind alle contracten en overeenkomsten van het project door. Eventuele wijzigingen in contracten worden doorgevoerd in alle projectdocumentatie. Wanneer alle contracten zijn doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend, volgt uiteindelijk het sluitstuk van de ontwikkeling van Nobelwind.

Alle kosten van het project zijn nu contractueel vastgelegd, met uitzondering van de rente die betaald wordt over de externe financiering. Deze rente is gebaseerd op de Euribor, plus de marge die de banken vragen over hun lening. Deze marge staat vast voor de volledige looptijd van de lening, terwijl de Euribor variabel is.

Door middel van een hedge op de Euribor wordt het risico dat deze stijgt afgedekt. Zeker in de huidige periode, met een zeer lage rente, kan het afdekken van een rentestijging zeer lucratief uitpakken. Het afdekken van dit risico kost een percentage van de afgedekte lening, maar dit bedrag wordt bij een stijgende rente ruimschoots terugverdiend. Zowel de hoogte van de Euribor als de prijs van de hedgezijn vluchtig. Een tijdsverschil van minuten of uren kan invloed hebben op de totale prijs van de financiering.

Wanneer alle contracten zijn ondertekend en de financiering van het project is vastgelegd en de rente is afgedekt met een hedge, is de financial close rond. Dan kan de bouw van het park feitelijk beginnen.

Rendement fonds Zeewind Nieuwe Parken
Op het moment van financial close zijn alle kosten, inkomsten en geldstromen definitief bepaald, met als variabele uiteraard de elektriciteitsproductie. Op basis van alle feiten en cijfers kan vervolgens worden bepaald wat de investering van fonds Zeewind Nieuwe Parken in Nobelwind op dat moment waard is. Tevens kan de opbrengst over de volledige exploitatieduur worden geprognosticeerd. Afgezet tegen het verwachte rendement van 7 tot 10% wordt het fonds op dat moment voor het eerst concreet gewaardeerd. (Meer hierover leest u in ons nieuwsbericht ‘De herwaardering van Nobelwind na financial close‘.)

Omdat wij verwachten dat de financial close in de derde week van oktober zal plaatsvinden, hebben we in overleg met onze bewaarder een extra uitgifte van participaties ingepland. Alle stortingen die uiterlijk 20 oktober a.s. op de rekening van fonds Zeewind Nieuwe Parken zijn ontvangen, worden per 21 oktober 2015 – voorafgaand aan de financial close – aangewend voor de uitgifte van participaties. Het is hierdoor nog tot 20 oktober a.s. mogelijk om uw belegging in Zeewind Nieuwe Parken uit te breiden voor de herwaardering van het fonds.