Duurzame energievormen

De energie transitie versnellen met nieuwe technieken

Meewind investeert in energieprojecten, waarbij verschillende vormen van duurzame energie worden geproduceerd. Meewind beperkt zich niet alleen tot de financiering van projecten. Waar nodig spelen we tevens een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de duurzame energiemarkt. Lees hier meer over onze visie op verschillende vormen van duurzame energie.

Windenergie op zee

Kenmerken

Windenergie op zee speelt binnen het Nederlandse klimaatbeleid een steeds grotere rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee moet na 2020 plaats bieden aan offshore windparken met een gezamenlijk vermogen van 4450 MW. Ook het Europese beleid zet in op meer windparken op zee.

Visie Meewind

Ten tijde van de oprichting van Meewind in 2007 was de economische crisis op een hoogtepunt. Hierdoor waren offshore windparken nauwelijks financierbaar. Belwind 1, dat Meewind samen met haar partners in 2009 heeft gefinancierd, was in die periode het enige grote offshore windproject dat is gerealiseerd. In navolging hiervan hebben Meewind en haar partners tevens Northwind en Nobelwind gefinancierd.

Meewind heeft, als een van de voorlopers, bijgedragen aan de ontwikkeling van de offshore windmarkt op de Noordzee. Meewind blijft als speler op deze markt op zoek naar investeringskansen in nieuwe rendabele offshore windprojecten.

Projecten

Meewind investeert met fonds Zeewind Nieuwe Parken in het project Nobelwind, een offshore windpark op de Noordzee dat in 2017 opgeleverd is. Met fonds Zeewind Bestaande Parken investeert Meewind in de twee aangrenzende projecten: Belwind 1 (oplevering 2010) en Northwind (oplevering 2014).

Windenergie op land

Kenmerken

Een windpark op land is een zeer kosteneffectieve manier om hernieuwbare energie te produceren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een van de oudste en meest vertrouwde technieken om groene stroom op te wekken. Nadeel van wind op land ten opzichte van offshore windparken is dat er op land minder ruimte is voor windturbines, die bovendien zorgen voor meer overlast voor omwonenden.

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling voor 2020 dat 14% van onze energievoorziening duurzaam is opgewekt. In 2023 moeten windmolens op land en zee ongeveer 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie.

Visie Meewind

Wind op land is de afgelopen jaren een volwassen markt geworden. Binnen deze markt opereren voldoende partijen die op kleine en grote schaal windmolens exploiteren. Meewind investeert tijdens de ontwikkelfase, omdat hier het grootste verschil gemaakt kan worden bij de totstandkoming van projecten.

Projecten

Met fonds Regionaal Duurzaam 1 heeft Meewind geïnvesteerd in een windturbine bij de Tilburgse productielocatie van IFF. De Nordex N117-turbine produceert sinds het voorjaar van 2016 groene stroom op eigen terrein. Hiermee voorziet IFF op duurzame wijze in 30% van haar energiebehoefte op de Tilburgse locatie.

Bio-energie

Kenmerken

Bio-energie wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa), zoals mest of afval van landbouwgewassen. Een mooi voorbeeld is biogas. Door het vergisten van organisch afval ontstaat methaan, ofwel biogas. Via zuivering en verwijdering van kooldioxide wordt dit opgewaardeerd tot groen gas. Dit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan vrijwel zonder langcyclische CO2-uitstoot.

Het groene gas wordt verkocht aan de pomp of geleverd aan het aardgasnet. Het kan dienen als klimaatvriendelijke brandstof voor huishoudens, bedrijven en transport. Biogas kan tevens lokaal, op kleine schaal, worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit.t uit organisch materiaal (biomassa), zoals mest of afval van landbouwgewassen. Een mooi voorbeeld is biogas. Door het vergisten van organisch afval ontstaat methaan, ofwel biogas. Via zuivering en verwijdering van kooldioxide wordt dit opgewaardeerd tot groen gas. Dit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan vrijwel zonder langcyclische CO2-uitstoot.

Het groene gas wordt verkocht aan de pomp of geleverd aan het aardgasnet. Het kan dienen als klimaatvriendelijke brandstof voor huishoudens, bedrijven en transport. Biogas kan tevens lokaal, op kleine schaal, worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit.

Visie Meewind

Bij sommige energieprojecten is Meewind actief betrokken vanaf de ontwikkelfase. Op het gebied van bio-energie wordt dit voortraject veelal verzorgd door de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld het waterschap voor de reststroom van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een kwekerij waar de afvalstroom uit plantenresten bestaat. Meewind stapt in de bouwfase in het project. Daarbij zet Meewind eigen vermogen in om de biogasinstallatie te realiseren.

Projecten

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam 1 diverse biogasprojecten gefinancierd. In MijdrechtBeverwijk en het Amsterdamse Westpoort is een biogasinstallatie actief bij de rioolwaterzuivering. In Almere wordt groen gas opgewekt uit reststromen van de agrarische sector.

Geothermische energie

Kenmerken

Warmte winnen uit de aarde, daar draait het om bij geothermische energie. Via geboorde putten wordt warm grondwater opgepompt uit diepe lagen in de ondergrond. Hiermee worden bijvoorbeeld de kassen van tuinders van duurzame warmte voorzien.

Een geothermie-installatie neemt weinig ruimte in en zorgt niet voor overlast. De levering van energie is constant en de kosten zijn voor lange tijd goed in te schatten en te beheersen.

Visie Meewind

Bij sommige energieprojecten is Meewind actief betrokken vanaf de ontwikkelfase. Op het gebied van geothermische energie wordt dit voortraject veelal verzorgd door de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld een groep glastuinbouwbedrijven. Meewind stapt in de bouwfase in het project. Daarbij zet Meewind eigen vermogen in om de aardwarmte-installatie te realiseren.

Projecten

Sinds 2014 investeert Meewind in geothermie. Aardwarmte Vierpolders is het eerste project dat is gefinancierd door fonds Regionaal Duurzaam 1 en haar participanten. Na de positieve ervaring met dit eerste project zijn Aardwarmte VogelaerAardwarmte CLGWarmtebedrijf Bergschenhoek en GeoPower Holding gefinancierd. Meewind zet zich in om de aardwarmtemarkt in Nederland verder te ondersteunen.

Warmte-koudeopslag

Kenmerken

Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan. Bijvoorbeeld bij woon- en werkcomplexen, waar bodemwisselaars diep in de bodem worden geboord.

In de zomer wordt warmte aan het complex onttrokken en opgeslagen in de bodem. Op deze manier worden de ruimten comfortabel gekoeld. In de winter wordt de warmte juist uit de bodem gepompt voor de verwarming van het complex.

Visie Meewind

Bij sommige energieprojecten is Meewind actief betrokken vanaf de ontwikkelfase. Op het gebied van warmte-koudeopslag wordt dit voortraject veelal verzorgd door de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld de ontwikkelaar van een nieuwbouwproject. Meewind stapt bij WKO-projecten in de bouwfase in. Daarbij zet Meewind eigen vermogen in om de WKO-installatie te realiseren.

Projecten

Met fonds Regionaal Duurzaam 1 investeert Meewind in een groot aantal WKO-projecten bij woon- en werkcomplexen in heel Nederland. Hierbij zijn collectieve klimaatinstallaties gerealiseerd, die WKO combineren met zonne-energie voor verwarmd tapwater.

Zonne-energie

Kenmerken

Met energie van de zon kan zowel warmte als elektriciteit worden opgewekt. Voor dat laatste gebruiken we in Nederland vooral fotovoltaïsche cellen (PV-panelen). Deze zonnepanelen zetten zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. De lokaal opgewekte groene stroom wordt achter de meter afgenomen door particulieren of bedrijven of geleverd aan het centrale net.

Het opwekken van warmte gebeurt door middel van zonnecollectoren. Het opgevangen zonlicht verwarmt water, dat wordt opgeslagen in een boiler. Het water kan worden gebruikt als warm tapwater, waarbij het eventueel wordt naverwarmd door een HR-ketel.

Visie Meewind

Bij sommige energieprojecten stapt Meewind vlak voor de bouwfase in, op het moment dat er eigen vermogen nodig is voor de financiering. Op het gebied van zonne-energie is Meewind eveneens nauw betrokken bij het voortraject.

De markt van zonne-energie op grote schaal is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor ontbreekt het in veel gevallen aan partijen die de ontwikkeling van projecten kunnen financieren. Meewind speelt hier op in en stimuleert de markt door juist in een vroeg stadium in te stappen in projecten.

Projecten

Met fonds Regionaal Duurzaam 1 investeert Meewind in zonnepanelen, op zowel kleine als grote schaal. Het project Wocozon zorgt dat zonnepanelen worden gerealiseerd op de daken van sociale huurwoningen. Op deze wijze kunnen ook huurders profiteren van zonne-energie. Meewind is tevens betrokken geweest bij de ontwikkeling van Sunport Delfzijl, het grootste zonnepark van Nederland. Dit park is inmiddels overgedragen aan een andere partij, die de exploitatie van het project zal verzorgen.

Daarnaast investeert Meewind in projecten waarbij zonnecollectoren worden toegepast. Zo heeft Meewind bij een groot aantal nieuwbouwcomplexen in Nederland collectieve klimaatinstallaties gefinancierd. Deze combineren warmte-koudeopslag met zonnecollectoren voor het duurzaam verwarmen van tapwater.