Toelichting koersontwikkeling Zeewind Bestaande Parken

Nieuwe waardering per 1 januari 2024 o.b.v. vernieuwde inzichten

Eind 2023 hebben we door Deloitte een onafhankelijke waardering laten uitvoeren van windpark Belwind binnen ons fonds Zeewind Bestaande Parken. Dit resulteert helaas in een daling van 6,8% van de intrinsieke waarde van het fonds. Het verwachte toekomstige rendement daalt hiermee van 5,5% naar 5,2%.

We lichten deze koersontwikkeling hierna toe. Uiteraard leest u ook hierover in de kwartaalupdates die u in januari van ons zal ontvangen.

Geactualiseerd model

Begin december stelde de ontwikkelaar van windpark Belwind, Parkwind, ons een geactualiseerd model beschikbaar. Aanleiding voor een nieuwe waardering door Deloitte op basis van deze nieuwe gegevens.

De aannames in dit model zijn op een aantal punten aangepast ten opzichte van het vorige model uit medio 2023. Dit heeft te maken met de laatste inzichten en verwachtingen ten aanzien van de productie in 2023, ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen, de garanties van origine (GvOs) en een inflatiecorrectie.

We zetten de nieuwe gegevens voor u op een rij.

1. Aangepaste toekomstverwachting productie Haliade-turbine

Het offshore windpark Belwind bestaat uit 55 Vestas windturbines. Sinds 2013 is een demonstratie windturbine, de Haliade, aan het park toegevoegd ten behoeve van innovatie en het testen van nieuwe technieken. Deze Haliade-turbine, prototype van GE, produceert 6MW wat meer is dan de originele turbines in het park. Ook de elektriciteitsproductie van deze demonstratie-turbine komt ten goede aan het fonds; zo is de turbine een positieve toevoeging.

Ontwikkelaar Parkwind heeft de verwachte productie van de Haliade-turbine naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing is nog een uitvloeisel van en ligt in lijn met de resultaten van de windstudie van eind 2022. De aanpassing op deze specifieke turbine maakt dat Deloitte tot een nieuwe, lagere waardering komt, waarvan wij aannemen dat het een eenmalige correctie betreft.

Werkelijke productie

De productie in 2023 was overigens gunstig en lag ruim (~13%) boven de langjarige verwachting uit de laatste windstudie van medio 2023. Het windpark heeft dus goed gedraaid. Op basis van de goede resultaten in het eerste half jaar hebben we u in september jl. al een interim-dividend over 2023 uitgekeerd. De resultaten uit het tweede half jaar zijn nog niet in de waardering meegenomen omdat ze nog niet definitief waren, maar lijken iets beter dan gebudgetteerd. Echter, de goede werkelijke productie in 2023 heeft geen invloed op de toekomstverwachting van de productie. 

2. Stabilisatie energiemarkt leidt tot lagere prijzen

Zoals ook u heeft gemerkt, hebben de elektriciteitsprijzen de afgelopen twee jaar een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. Hierbij betaalden forse prijsstijgingen zich helaas niet altijd terug in betere resultaten van windparken omdat verkoopprijzen van energie vaak voor meerdere jaren worden vastgelegd. 

De turbulentie maakte het lastig om de elektriciteitsprijsontwikkeling te voorspellen. Daarom maken we sinds begin dit jaar gebruik van de inschattingen van een externe specialist op dit gebied, Baringa. 

Inmiddels lijkt de markt langzaam enigszins tot rust gekomen. Dit vertaalt zich in een daling van de prijzen. Baringa heeft in het vierde kwartaal op basis van de laatste inzichten de verwachting voor de elektriciteitsprijzen tot 2029 omlaag bijgesteld. Deze nieuwe verwachting heeft een negatief effect op de waardering van het fonds door Deloitte.

3. Inflatiecorrectie

In lijn met de ontwikkeling van inflatie, zijn de kosten rond het onderhoud van het Belwind opnieuw geïndexeerd. Inflatie was dit jaar nog hoog. De verwachting is dat deze vanaf 2024 zal dalen.

Nieuw verwacht rendement Zeewind Bestaande Parken: 5,2% (na aftrek kosten)

Op basis van het voorgaande zijn de verwachte inkomsten vanuit het fonds per saldo gedaald. De waardering van Belwind is gebaseerd op deze verwachte toekomstige inkomsten en een rendementseis van 6,9%.

Na aftrek van de lopende kosten ratio van 1,7% zou dit, als alles verder gelijk blijft, een toekomstig verwacht gemiddeld jaarlijks rendement opleveren van 5,2%.

Vragen?

Heeft u vragen over de koersontwikkeling? Deze beantwoorden wij graag.
Bel of mail ons vooral: 088 633 94 63 / info@meewind.nl