Groenfonds Regionaal Duurzaam

3,41%* *historisch rendement

Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
  • Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten
  • Beleg met belastingvoordeel: stap in vóór 31 december
Intrinsieke waarde (30-11-2023): € 1.061,1003 | (-0,2728%)

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die we niet alleen financieren, maar ook daadwerkelijk helpen realiseren. Zo heeft u, als belegger in dit fonds direct invloed op de duurzaamheid van Nederland. En draagt u rechtstreeks bij aan de productie van groene energie.

Goed te weten: bovenop het jaarrendement van het fonds geniet u mogelijk belastingvoordeel tot max. 2,67% (in 2023, naar verwachting ook in 2024) wanneer u groen belegt.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

Nieuwe investering: Aardwarmte Vogelaer 2

Met ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we €2.500.000,- in het tweede project van Aardwarmte Vogelaer. Lees meer over dit project en doe mee.

Groen beleggen

Wist u dat groen beleggen niet hetzelfde is als duurzaam beleggen? Belegt u groen via ons Groenfonds, dan investeert u in projecten met een groenverklaring van de overheid. Dat betekent naast aangetoonde concrete, lokale impact op verduurzaming ook een mogelijk belastingvoordeel. En een lange termijn-investering met doorgaans een stabiel, gezond (maatschappelijk) rendement. Uiteraard kent ook beleggen in een Groenfonds risico’s, waaronder krediet-, liquiditeits- en duurzaamheidsrisico.

Bijvoorbeeld via zonne-energie en aardwarmte

Met ons Groenfonds belegt u in nieuwe projecten, die op uiteenlopende manieren hernieuwbare energie opwekken of opslaan. We focussen daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Risico’s

Belegt u in het Groenfonds Regionaal Duurzaam, dan belegt u in duurzame energieprojecten en bedrijven. Dit zijn de belangrijkste risico’s die op deze belegging van toepassing zijn: het liquiditeitsrisico, duurzaamheidsrisico en krediterisico. Lees hierover meer onderaan deze pagina en in uitgebreide vorm in de prospectus.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.


Investeer nu in koplopers in de energietransitie

Beleg in het Energie Transitiefonds, met liefde voor de toekomst en een historisch rendement van 8,08%*.


Beleggen met belastingvoordeel

Als particuliere belegger kunt u in Groenfonds Regionaal Duurzaam aanspraak maken op belastingvoordeel voor groene beleggingen. In 2023 betekende dat minder vermogensrendementsheffing, een voordeel dat opliep tot maximaal 2,67%. Naar verwachting blijft deze regeling gehandhaafd in 2024. U leest er meer over op deze groen beleggen-informatiepagina. Leest u die pagina goed door voor u instapt?

100% up to date

Hoe staat ons Groenfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in onze kwartaalupdate.

100% duurzaam

Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het minimumaandeel van ecologische, duurzame beleggingen binnen het fonds 100% moet zijn. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.

Wat kan beleggen in Groenfonds Regionaal Duurzaam opleveren?

Inleg vanaf 1030,-

* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten

Historisch rendement

Verwachte eindwaarde
Totale inleg

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

Resultaat Groenfonds Regionaal Duurzaam

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde en het historisch rendement. Goed te benadrukken: in het verleden behaalde resultaten, geven geen garantie voor de toekomst. En goed te weten: een dividenduitkering zorgt voor een daling in de intrinsieke waarde – deze ziet u terug in de grafiek.

Meer lezen over:

Beleggen in het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Groenfonds Regionaal Duurzaam. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 april een storting? Dan worden de participaties per 1 mei op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Beleggen per maand

U kunt al vanaf € 25,- per maand per maand beleggen. Bepaal zelf het vaste bedrag dat u maandelijks, automatisch belegt. Het gevoel van vaste lasten, maar dan wel lasten, die een gezond vermogen opleveren.

Dividend

We investeren in groene energieprojecten, met de focus op geothermie, zon en wind. Gedurende het jaar bouwt het fonds winst op. In de maand mei keren we deze uit. Veel van onze participanten kiezen dan voor herbeleggen. Maar uw dividend als cash uitkeren kan uiteraard ook. De keuze is aan u.

Verkopen

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft een onbepaalde looptijd. Vier keer per jaar kunt u uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 31 december, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houden we een bedrag aan liquide middelen aan.

 

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in projecten die lokaal energie opwekken, dicht bij de eindgebruiker. Concrete, nieuwe en rendabele projecten, geselecteerd na uitgebreid onderzoek (due diligence). Een nieuwe windturbine bijvoorbeeld, of een nieuwe groengasinstallatie.

Verantwoorde investering

Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert alleen in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstellingen die het fonds zich stelt: 3% à 4% na kosten. De projecten hebben de totale financiering (equity & debt) gegarandeerd verantwoord gerealiseerd en hebben betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen.

Zelfstandig gefinancierd

De projecten waarin het fonds investeert, bieden de zekerheid dat energie geleverd én afgenomen wordt. Dat vormt de garantie voor dividend, rente en aflossing. De projecten zijn daarnaast zelfstandig gefinancierd. Dat wat gebouwd wordt, bijvoorbeeld die groengasinstallatie, is het onderpand voor de financiering. Mocht een project failliet gaan, kunnen eventuele schuldeisers hierdoor geen aanspraak maken op meer dan de investering van het fonds in het project.

Eigen vermogen en leningen

Met ons Groenfonds investeren we in het risicodragend kapitaal van groenprojecten in Nederland. In de vorm van een lening of eigen vermogen. Als participant ontvangt u dividend van het fonds. Dit is opgebouwd uit dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen.

Het verwachte nettorendement van het Groenfonds Regionaal Duurzaam is na aftrek van kosten 3% tot 4%. Dit rendement is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de projecten waarin we investeren.

Dividend

Jaarlijks wordt het dividend vastgesteld. Binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar wordt het dividend uitgekeerd aan participanten.

Maatschappelijk rendement

Belegt u in het Groenfonds Regionaal Duurzaam dan gaat u niet alleen voor financieel rendement. De maatschappelijke opbrengst is minstens zo evident. U levert met de projecten en ondernemingen die onze fondsen financieren een direct bijdrage aan een duurzamere wereld.

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in duurzame projecten van verschillende ondernemingen. Zo spreiden we het risico.

U leest een volledig overzicht van de risico’s in de prospectus. Hieronder lichten we de belangrijkste hiervan toe.

Kredietrisico

Het risico dat een kredietnemer of deelneming niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, dan wel de verwachtingen niet waarmaakt, waardoor het Fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Binnen het kredietrisico wordt door de beheerder ook het tegenpartijrisico geclassificeerd evenals verschillende operationele risico’s die door de kredietnemer en deelnemingen kunnen worden gelopen zoals bouw- en ontwikkelrisico, prijsrisico, technologierisico en het weersrisico.

Duurzaamheidsrisico

Het risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ook wel ESG-risico’s genoemd), indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat het Fonds over onvoldoende liquide middelen beschikt om de lopende betalingen, waaronder de uitstaande verplichtingen aan kredietnemers, deelnemingen en uittredende participanten, te kunnen verrichten. Binnen het liquiditeitsrisico wordt ook het verhandelbaarheidsrisico en het inkooprisico geclassificeerd.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Groenfonds Regionaal Duurzaam is een door de overheid officieel erkend groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingkorting op.

Peildatum 1 januari

Voor het belastingvoordeel moet u de stukken in bezit hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Het fonds houdt hier rekening mee. Bij uitzondering geeft het elk jaar op 31 december participaties uit, in plaats van de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Of lees meer over groen beleggen bij Meewind.

Hoe staat ons Groenfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.

Investeringen van dit fonds:

project
Project
SemperPower LSPS 1 BV
Met ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we €1.25 miljoen in SemperPower. Om opgeslagen hernieuwbare energie vrij te geven bij windstilte of bewolking. Voor stabiliteit in ons groene energienetwerk en meer schaalbaarheid.
project
Project
Goede Buren Windpark Streepland
Samen met Greenchoice en Windunie realiseerden we 3 nieuwe windmolens bij knooppunt Klaverpolder. Goed voor groene stroom voor 15.000 huishoudens voor de komende 25 jaar.

Andere fondsen

Energie Transitiefonds
8,08%
rendement*
Dit fonds investeert in koplopers in de energietransitie
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator Energie Transitiefonds
Fonds Zeewind Bestaande Parken
2,89%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
11,44%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.