Stelselwijziging: van kostprijs naar reële waarde 

Toekomstige waardeontwikkeling van ons Groenfonds beter in beeld

Meewind heeft besloten de aandelenbeleggingen van het Groenfonds Regionaal Duurzaam (hierna ook ‘Fonds’) per 30 juni 2023 anders te waarderen. De waardering vindt dan niet langer plaats op kostprijs, maar tegen reële waarde. Dit betreft aandelen in projecten of ondernemingen, de beleggingen van het Fonds in leningen zullen wel tegen kostprijs blijven worden gewaardeerd. In dit stuk lichten wij het verschil in waarderingswijze voor aandelenbeleggingen van het Fonds, de aanleiding voor deze stelselwijziging en het effect wat verder toe. Het gewijzigde prospectus zelf vindt u hier.

Deze zogeheten “stelselwijziging” geeft u als belegger een beter inzicht in de waarde en de toekomstige waardeontwikkeling van de aandelen en het rendement van het Fonds. Op dit moment zal de stelselwijziging een gunstig effect hebben op de door Meewind te rapporteren intrinsieke waarde.

De stelselwijziging is een materiële wijziging die Meewind aan de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorgelegd, die daarvan kennis heeft genomen en de wijzigingen niet heeft afgewezen. Door de wijzigingen worden uw rechten niet verminderd en u worden ook geen extra verplichtingen opgelegd. Goed te weten: de wijziging is verwerkt in het prospectus. Naast hiervan kennis te nemen, hoeft u verder niets te ondernemen.

Heeft u na het doornemen van de informatie nog vragen, dan helpen wij u hier graag bij via 088 – 633 94 63 of info@meewind.nl.


Het waarderen van aandelen: 2 stelsels

Maandelijks wordt de waarde van de beleggingen van ons Groenfonds geactualiseerd omwille van de berekening van de intrinsieke waarde. Ieder kwartaal wordt uitgebreider onderzoek gedaan en eens per jaar wordt deze waardering uitgevoerd door een externe partij, Deloitte.

Bij de waardering wordt steeds uitgegaan van dezelfde zogeheten waarderingsgrondslag waarbij de geldende wet- en regelgeving in beginsel de keuze biedt tussen waarderen op “kostprijs” dan wel op “reële waarde”.

Kostprijs

Waardering tegen kostprijs betekent dat een bezit wordt gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke aanschafwaarde, rekening houdend met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Dit laatste wil zeggen dat wanneer aandelen in beleggingen minder waard worden, dit wordt afgeschreven met een negatieve impact op de intrinsieke waarde van het Fonds als gevolg.

Een eventuele waardestijging geeft geen aanleiding tot aanpassing van de waardering en heeft dus geen positieve impact op de intrinsieke waarde van het Fonds. Tenzij een onderneming dividend uitkeert over aandelen, wat in de groeifase van een bedrijf niet gebruikelijk is.

Reële waarde

Waardering tegen reële waarde wil zeggen dat een bezit wordt gewaardeerd tegen de vastgestelde marktwaarde per maandeinde (hierna: reële waarde). Meewind maakt voor het vaststellen van de reële waarde gebruik van de zogeheten discounted cashflow methode. Bij deze methode bepaal je de waarde van een onderneming of project waarin het Fonds heeft geïnvesteerd door te kijken naar het geld dat je in de toekomst met de onderneming of het project verwacht te kunnen verdienen, de zogenaamde vrije cashflow.

De waarde van deze vrije cashflow wordt vervolgens gemeten door deze af te zetten tegen een disconteringsvoet (die de kosten van vermogen reflecteert). De discounted cashflow methode is een zeer veel gebruikte waarderingsmethode om tot de reële waarde van ondernemingen of projecten te komen. Meewind maakt voor haar andere fondsen ook gebruik van de discounted cashflow methode.

Hier geldt dus in tegenstelling tot de kostprijsbenadering dat naast een eventuele bijzondere waardevermindering, ook een waardestijging tot uitdrukking komt in de intrinsieke waarde van het Fonds.


Nauwkeuriger inzicht in werkelijke waarde Groenfonds

Met deze stelselwijziging denken we dat uw inzicht in de waarde en prestaties van het Groenfonds zal verbeteren. Recente ontwikkelingen geven hiertoe aanleiding. Dat zit als volgt.

Aanvankelijk vooral leningen

Het Groenfonds investeert door leningen te verstrekken aan, dan wel aandelen te nemen in projecten of ondernemingen. Bij de start van het Fonds werden vooral leningen verstrekt. Voor het berekenen van de intrinsieke waarde van het Fonds werd de nominale waarde van deze leningen (incl. de rente) als uitgangspunt gebruikt. Enkele jaren terug zijn de investeringen in aandelen gaan toenemen. Deze aandelen werden volgens dezelfde methode gewaardeerd als de leningen, namelijk tegen de kostprijs.

Naast de minnen ook de plussen

Gaat het goed (of minder goed) met een project of onderneming, dan stijgt (of daalt) de waarde van de aandelen. Bij een waardering tegen kostprijs (zoals tot nu gehanteerd) moet een waardevermindering wel worden doorberekend in de intrinsieke waarde, maar een waardestijging niet. De intrinsieke waarde van het Fonds reflecteert op die manier dus wel de minnen, maar niet de plussen. Dat gaan we vanaf nu anders doen. Vandaar deze stelselwijziging.

Aanleiding stelselwijziging

De waardeontwikkeling van de investeringen, en dus van uw participaties, komt op basis van de kostprijs namelijk niet voldoende tot uiting in de intrinsieke waarde van het Fonds. Dit is relevant omdat het Fonds inmiddels aandelenbeleggingen houdt in meerdere projecten en ondernemingen. Bovendien correspondeert deze methode van waarderen dan ook met de methode van waarderen die we voor onze andere fondsen gebruiken (en kunt u de fondsen onderling ook beter vergelijken).

We zien dat enkele ondernemingen uit onze aandelenportefeuille de wind mee hebben; zij zijn gegroeid. Daarnaast worden in het derde kwartaal van dit jaar twee projecten opgeleverd waarin ons Groenfonds aandelen heeft: Zonneweide Haghorst en Windpark Streepland. Deze zullen vanaf dat moment naar verwachting een waardestijging laten zien, wat dan ook gereflecteerd wordt in de intrinsieke waarde.

Deze actuele ontwikkelingen vormen de aanleiding om over te gaan op een waardering op basis van reële waarde, zodat naast de minnen zoals al het geval is, ook de plussen voldoende in de koersontwikkeling van het Fonds worden gereflecteerd en u als belegger een beter inzicht heeft in de waarde van uw participaties.


Per 30 juni 2023 mogelijk al klein positief effect op de koers

We verwachten dat de stelselwijziging een positief effect heeft op de waardeontwikkeling van het Groenfonds, te starten met een bescheiden koersstijging per 30 juni aanstaande. Dat zit zo.

Door de nieuwe waardering per 30 juni zien we de waardestijging van aandelen van de bedrijven waarmee het goed gaat, tot uiting komen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Vandaar de bescheiden plus.

Door de beoogde oplevering van de twee genoemde projecten in het derde kwartaal, en mogelijke verkoop van een onderneming, ligt ook een positieve koersontwikkeling voor de rest van 2023 in de lijn der verwachting.

We dragen al 15 jaar samen met u als deelnemer, bij aan de energietransitie. We zien dat het hard gaat. Mooie ontwikkelingen voor de natuur én voor de bedrijven waarin het Groenfonds investeert.


Aangepaste Prospectus Groenfonds Regionaal Duurzaam

De stelselwijziging is verwerkt in het Prospectus – de geüpdatete versie vindt u hieronder evenals een samenvatting van de wijzigingen: